ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irascible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irascible*, -irascible-

irascible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irascible (adj.) โกรธง่าย See also: โมโหง่าย, อารมณ์เสีย Syn. quick-tempered, touchy Ops. calm, placid
English-Thai: HOPE Dictionary
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility,irascibleness n. irascibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you and Ms. Shaw could visit some of his more irascible clients,ถ้าคุณกับคุณชอร์สามารถไปเฝ้าดู ลูกค้าบางคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว
You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius, Alan.รู้มั้ย ถ้าเราตัดความเจ้าอารมณ์ของอัจฉริยะออกไป เขาจะกลายเป็นอัจฉริยะตัวจริงนะ อลัน

irascible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, 髝髞] crude and irascible (temperament); tall appearance
暴躁[bào zào, ㄅㄠˋ ㄗㄠˋ, 暴躁] irascible; irritable
气粗[qì cū, ㄑㄧˋ ㄘㄨ, 气粗 / 氣粗] irascible; ranting
急噪[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, 急噪] irritable; irascible; impetuous; also written 急躁
急躁[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, 急躁] irritable; irascible; impetuous

irascible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雷親父[かみなりおやじ, kaminarioyaji] (n) snarling old man; irascible old man
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy

irascible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible ; heated FR:
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ใจเร็ว[adj.] (jaireo) EN: impetuous ; quick-tempered ; hasty FR: irascible ; impétueux ; qui a le sang chaud
ขี้โมโห[adj.] (khī mōhō) EN: apt to anger ; choleric ; bad-tempered FR: coléreux ; colérique ; irascible ; soupe au lait
โกรธง่าย[adj.] (krōt ngāi) EN: testy FR: irritable ; irascible ; emporté
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché ; irascible ; susceptible
ขี้โกรธ[adj.] (khī krōt) EN: apt to anger ; choleric FR: irascible

irascible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
cholerisch {adj}choleric; irascible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irascible
Back to top