ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bad*, -bad-

bad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bad (adj.) ต่ำกว่ามาตรฐาน See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ Syn. inferior, poor Ops. superior, good
bad (adj.) เลว See also: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย Syn. wicked, immoral Ops. moral
bad (adj.) (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ Syn. unsatisfactory Ops. satisfactory
bad (adj.) ไม่มีความสุข See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง Syn. unfavorable, unfortunate Ops. favorable, pleasant
bad (n.) ความไม่ดี See also: ความชั่ว, ความเลว
bad behaver (n.) คนที่เลวทราม
bad blood (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. hatred Ops. affection
bad breath (n.) ภาวะที่มีกลิ่นปาก
bad debt (n.) หนี้เสีย Syn. debt, loss
bad dream (n.) ฝันร้าย See also: ฝันน่ากลัว Syn. horror
bad feeling (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. bad blood
bad guy (n.) ผู้ร้าย See also: คนชั่ว, คนไม่ดี Syn. baddy Ops. good guy, brick
bad luck (n.) ความพินาศ See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย Syn. misfortune, calamity Ops. good luck, good fortune
bad mark (n.) การถูกหักคะแนน
bad mood (n.) อารมณ์เสีย See also: อารมณ์โกรธ
bad news (sl.) ใบเสร็จเก็บเงิน
bad-hearted (adj.) ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย See also: ใจทมิฬ, ใจร้าย Syn. malevolent, wicked
bad-mouth (vt.) พูดให้ร้ายคนอื่น
bad-mouth (sl.) วิพากษ์วิจารณ์
bad-off (adj.) จน Syn. poor Ops. rich
bad-tempered (adj.) อารมณ์เสีย See also: โมโหรุนแรง Syn. petulant Ops. mild-tempered
baddie (n.) ผู้ร้าย See also: คนชั่ว, คนไม่ดี Syn. bad guy Ops. goody
baddy (n.) ผู้ร้าย See also: คนชั่ว, คนไม่ดี Syn. baddy Ops. goody
bade (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ bid
badge (n.) เข็ม See also: เครื่องหมาย Syn. token, emblem
badge (vt.) ติดเข็ม See also: ติดเครื่องหมาย
badger (n.) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา Syn. hedgehog
badger (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. pester
badger into (phrv.) รบเร้าให้ See also: รบเร้า
badinage (n.) การพูดเล่น See also: การพูดตลก Syn. badinage, joke
badlands (n.) ที่รกร้างว่างเปล่า See also: ป่ารก Syn. waste, wilderness
badly (adv.) เลว See also: แย่ Syn. poorly, wrongly Ops. well
badly (adv.) ไม่มีความสุข See also: ทรมาน Syn. unhappily, unfavourably Ops. happily, well
badly (adv.) รุนแรง Syn. severely, extremely
badly sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสุดท้ายปรากฎว่าสิ่งนั้นผิดพลาด Syn. sussed
badly-off (adj.) จน Syn. poor Ops. rich
badminton (n.) กีฬาแบดมินตัน See also: การเล่นแบดมินตัน
badness (n.) ความเลว See also: ความชั่วร้าย Syn. evil, wickedness Ops. goodness
English-Thai: HOPE Dictionary
bad(แบด) adj. เลว,ร้าย, Syn. evil ###A. upright -Conf. bade,ill
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
badeอดีตกาลของbid
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
bade(vt) pt ของ bid
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
badlandsภูมิประเทศแบดแลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมหนัก (n.) misery from bad deeds See also: unjust deed
ชะตาตก (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ดวงตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ดวงจู๋ (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ดวงตก, ชะตาตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ดวงตก (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ชะตาตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ฟาดเคราะห์ (v.) drive off bad luck See also: dispel misfortune
ลายออก (v.) reveal one´s bad behavior Syn. แสดงกำพืด
วิบากกรรม (n.) misery from bad deeds See also: unjust deed Syn. กรรมหนัก
สะเดาะเคราะห์ (v.) change one´s bad fortune through a ceremony See also: remove one´s bad luck with a ceremony
สะเดาะเคราะห์ (v.) change one´s bad fortune through a ceremony See also: remove one´s bad luck with a ceremony
หัวเสีย (v.) be in a bad temper See also: lose one´s temper, be irritable Syn. อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว, ขุ่นเคือง
ออกลาย (v.) reveal one´s bad behavior Syn. แสดงกำพืด, ลายออก
แสดงกำพืด (v.) reveal one´s bad behavior Syn. ลายออก
กาลี (n.) bad See also: evil, wicked, sinful, devilish Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ต่ำช้า Ops. ดี, ประเสริฐ
ขี้ถัง (adj.) bad See also: wicked, low-down Syn. เลว, เลวทราม
ชั่ว (adj.) bad See also: evil, wicked, vile, vicious Syn. เลว, เลวทราม, ชั่วช้า, ร้าย Ops. ดี
ชาติหมา (adj.) bad See also: base, vile, evil Syn. เลว, เลวทราม, ชั่ว
ต่ำ (adj.) bad See also: evil, ignoble, base Syn. อกุศล
ทรพล (adj.) bad See also: evil, criminal, immoral, wicked, mean Syn. เลวทราม, ชั่วช้า Ops. ดี
ทราม (adj.) bad See also: degraded, low, mean, menial, inferior, decadent, deteriorating, degenerating, immoral Syn. เสื่อม, เลว, ชั่ว, สถุล, เลวทราม, ชั่วร้าย Ops. ดี, งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
There's good news and bad newsมีข่าวดีและข่าวร้าย
It's too bad you missed itมันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
He's still in a bad mood with meเขายังคงอารมณ์เสียกับฉัน
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
I had a bad dreamฉันฝันร้าย
I have some bad news about your carฉันมีข่าวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับรถของคุณ
Listen I got the bad newsฟังนะฉันมีข่าวร้าย
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
I see, and she's not bad looking, I suppose?ฉันเข้าใจแล้ว และคิดว่าเธอก็หน้าตาดีด้วยใช่ไหม?
I've got some bad newsฉันมีข่าวร้ายบางอย่าง
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
The more I think about it, the more I see how bad a person I really am!ยิ่งฉันคิดเกี่ยวกับมันก็ยิ่งเห็นว่าตัวเองนั้นแย่เสียจริงๆ
Why are you in such a bad mood?ทำไมคุณถึงได้อารมณ์เสียอย่างนั้น
Not too badก็ไม่เลวนัก
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
I know you're feeling badฉันรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกแย่
Because my grade is badเพราะว่าเกรดของฉันแย่
That's too badแย่จังเลย
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
Is your pronunciation bad?การออกเสียงของคุณแย่หรือเปล่า?
It is what they do that makes them good or badสิ่งที่พวกเขาทำนั่นแหล่ะที่ทำให้พวกเขาดีหรือไม่ดี
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
I never thought it would be this badฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแย่อย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก
No, no, as bad as... What was I sayin'?ไม่ไม่เลวร้ายอย่างที่ฉันบอกว่า 'คืออะไร?
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย
That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง
Well, it can't be as bad as all that. Now don't rub it all out. Let me see it first.มันคงไม่เเย่เท่าไหร่หรอกน่า อย่าเพิ่งลบสิ ให้ผมดูก่อน
We're lucky not to be home during the bad weather, aren't we?แต่เราก็โชคดีที่ไม่ต้องอยู่บ้าน ตอนช่วงอากาศไม่ดี ใช่มั้ยคะ
Well, I can't say I blame him. But you don't think I'm the big bad wolf, do you?จะว่าเขาก็ไม่ได้ เเต่คุณคงไม่คิดว่าผมเป็นวายร้ายหรอกนะ
Hey, that's not a bad view, huh?เฮ้นั่นไม่ใช่มุมมองที่ไม่ดีฮะ?
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน
Sometimes those who love her say bad things of her... ... but they are always said as though she were a woman.บางครั้งคนที่รักเธอบอกว่าสิ่งที่ ไม่ดี ของเธอ แต่พวกเขามักจะกล่าว ว่า ราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
We all feel bad about this.{\cHFFFFFF}เราทุกคนรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้

bad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒绝[jiè jué, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, 戒绝 / 戒絕] abstinence; to give up (a bad habit)
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, 唚] vomiting of animals; to use bad language
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
口臭[kǒu chòu, ㄎㄡˇ ㄔㄡˋ, 口臭] bad breath; halitosis
呆帐[dāi zhàng, ㄉㄞ ㄓㄤˋ, 呆帐 / 呆帳] bad debt
坏账[huài zhàng, ㄏㄨㄞˋ ㄓㄤˋ, 坏账 / 壞賬] bad debt
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, 坏家伙 / 壞傢伙] bad guy; scoundrel; dirty bastard
倒霉[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, 倒霉] have bad luck; be out of luck
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 陷于 / 陷於] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc)
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陋习 / 陋習] corrupt practice; bad habits; malpractice
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
恶俗[è sú, ㄜˋ ㄙㄨˊ, 恶俗 / 惡俗] bad habit; evil custom; vulgarity
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
霉气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, 霉气 / 霉氣] a moldy smell; damp and rotten; fig. rotten bad luck
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, 地脉 / 地脈] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
吉凶[jí xiōng, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 吉凶] good and bad luck (in astrology)
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions
恶徒[è tú, ㄜˋ ㄊㄨˊ, 恶徒 / 惡徒] hoodlum; bad guy
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, 一丘之貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other.
[zī, ㄗ, 鰦] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang)
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 粗劣作品] kitsch, vulgar art, art in bad taste
失体统[shī tǐ tǒng, ㄕ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 失体统 / 失體統] lacking in propriety; bad form
恶岁[è suì, ㄜˋ ㄙㄨㄟˋ, 恶岁 / 惡歲] lean year; year of bad harvest
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 不欢而散 / 不歡而散] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, 丧门星 / 喪門星] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, 丧门神 / 喪門神] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
蹇运[jiǎn yùn, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄣˋ, 蹇运 / 蹇運] misfortune; bad luck
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 不爽] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 混蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 浑蛋 / 渾蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, 祸害 / 禍害] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck
恶言伤人[è yán shāng rén, ㄜˋ ㄧㄢˊ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 恶言伤人 / 惡言傷人] to insult; to direct bad language at sb; to slag off
恶语伤人[è yǔ shāng rén, ㄜˋ ㄩˇ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 恶语伤人 / 惡語傷人] to insult; to direct bad language at sb; to slag off
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不和] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord

bad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!")
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance)
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib)
上がったり[あがったり, agattari] (exp) (See 上がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P)
下手の横好き;へたの横好き[へたのよこずき, hetanoyokozuki] (n) being crazy about something but being very bad at it
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P)
不得策[ふとくさく, futokusaku] (adj-na,n) unwise plan; bad policy; inexpediency
不良セクター[ふりょうセクター, furyou sekuta-] (n) {comp} bad sector
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n,adj-no) bad debt
不良少女[ふりょうしょうじょ, furyoushoujo] (n) bad girl; juvenile delinquent
不良貸し付け[ふりょうかしつけ, furyoukashitsuke] (n) bad debts
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P)
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P)
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator
仲の悪い[なかのわるい, nakanowarui] (adj-i) (See 仲が悪い) on bad terms; at loggerheads
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
俗名[ぞくみょう;ぞくめい, zokumyou ; zokumei] (n) common name; popular name; secular name; bad reputation
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper
偽悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness
凶報[きょうほう, kyouhou] (n) bad news
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブアドレス[さぶあどれす, sabuadoresu] subaddress

bad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
อากาศเสีย[n. exp.] (ākāt sīa) EN: bad air ; stale air FR: air vicié [m]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; unwholesome ; harmful ; unmeritorious ; FR:
อกุศล-[pref.] (akusonla-) EN: bad ; unmeritorious ; FR:
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil FR:
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อารมณ์ไม่ค่อยดี[X] (ārom maikhǿ) EN: bad mood FR:
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition ; hyperthymia FR:
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[n.] (āthan) EN: mysterious bad luck ; mysterious bad influence FR:
แบดบอย[n. exp.] (baet bøi) EN: bad boy FR:
บัญชีหนี้สูญ[n. exp.] (banchī nī s) EN: bad debts FR:
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f] ; vice [m]
บาปเคราะห์[n.] (bāppakhrǿ [) EN: misfortune ; bad luck ; adversity FR: malchance [f]
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai) EN: bad service ; poor service FR: service de mauvaise qualité [m]
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour FR: putréfier ; se putréfier ; rancir ; pourrir ; fermenter ; aigrir
ช้า[adj.] (chā) EN: rough ; bad FR:
ชะตาร้าย[n. exp.] (chatā rāi) EN: bad luck FR: malheur [m]
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque FR: chèque sans provision [m]
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.) FR:
ชื่อเสีย[n. exp.] (cheū sīa) EN: bad reputation ; infamy FR:
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng m) EN: bad reputation ; ill fame FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; unfortunate ; bad spell FR: malchanceux ; pas de bol
โชคร้าย[n. exp.] (chōk rāi) EN: bad luck ; misfortune ; out of luck FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful FR: méchant ; malveillant
ดาวร้าย[n. exp.] (dāo rāi) EN: bad character FR:
เด็กเลว[n. exp.] (dek lēo) EN: bad boy FR:
ดีแล้ว[adj.] (dī laēo) EN: good ; not bad ; all right ; okay ; that's fine ; all right for you FR: très bien ! ; parfait !

bad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered
Pechsträhne {f}run of bad luck
Syntaxfehler {m} | Syntaxfehler in der Anweisungsyntax error; bad syntax | syntax error in statement
Badekappe {f} | Badekappen
Bad {n} | Bäder
Badeanzug {m} | Badeanzüge
Badegast {m} | Badegäste
Bademantel {m} | Bademäntel
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses
Ausweisleser {m}badge reader
Dienstmarke {f}badge of office
Ehrenzeichen {n}badge of honour
Rangabzeichen {n}badge of rank
Dachshetze {f}badger baiting
Badetuch {n} | Badetücher
Dampfbad {n} | Dampfbäder
Troubadour {m}troubadour
Dubiose {n}; Dubiosesbad debt
Farbbad {n}; Tauchbad
Fixierbad {n} | Fixierbäder
Badeschuh {m}, Badelatsch
Schaumbad {n} | Schaumbäder
Fußbad {n} | Fußbäder
Paritätsfehler {m}bad parity
Blauer Segelflossen-Doktorfisch {m}; Seebader
Sauna {f}; Saunabad
Seebad {n} | Seebäder
Schwefelbad {n} | Schwefelbäder
eingelassen {adj} (Badewanne)sunken (bath)
Schweiß {m} | in Schweiß gebadet seinsweat | to be bathed in sweat
Badeteich {m}; Badeweiher
Heilbad {n} | Heilbäder
Sonnenbad {n} | Sonnenbäder
Sonnenbadende {m,f}; Sonnenbadendersunbather
Badewanne {f} | Badewannen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bad
Back to top