ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well*, -well-

well ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well (sl.) อย่างสุดๆ
well (n.) บ่อน้ำ See also: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน Syn. hollow, pit, shaft
well (n.) แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
well (n.) ปล่อง See also: ช่อง
well (n.) ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา
well (vi.) ท่วมท้น See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
well (adv.) ดี See also: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ
well (adv.) อย่างมีทักษะ See also: อย่างชำนาญ Syn. capably, proficiently, skillfully Ops. incapably, unskillfully, unadroitly
well (adv.) อย่างสุขสบาย See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
well (adj.) ดี See also: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม
well (adj.) หายดี See also: ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี Syn. fit, hale, healthy Ops. ill, sickly
well (adv.) อย่างมีสุขภาพดี
well (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
well (int.) คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)
Well and good (idm.) ดี See also: ไม่เป็นไร, ได้เลย, ตามสบาย
well done (int.) ไชโย Syn. great
well gone (sl.) เมามาก
well house (n.) สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นรอบบ่อน้ำ
well hung (sl.) ที่มีอวัยวะเพศใหญ่
well off (idm.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
well out (phrv.) (ของเหลว) ไหลเอ่อ
well up (phrv.) (ของเหลว) ไหลท่วม See also: ท่วม, ท่วมท้น, ล้น
well up for it (sl.) สนใจมาก
well up in (idm.) มีความรู้มากในเรื่องบางอย่าง
well-advised (adj.) รอบคอบ See also: ฉลาด, สุขุม (ไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen (-) เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา) Syn. prudent, wise
well-appointed (adj.) ครบถ้วน See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen (-) เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา) Syn. equipped, furnished
well-balanced (adj.) ซึ่งได้สมดุล See also: ซึ่งได้สัดส่วน
well-behaved (adj.) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี Syn. well-mannered, refined Ops. ill-bred, impolite, rude
well-behaved (adj.) ซึ่งมีกิริยามารยาทดี See also: สุภาพ Syn. courteous, polite Ops. discourteous, impolite, rude
well-being (n.) สวัสดิภาพ See also: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี, สภาพที่ดี Syn. happiness, prosperity, welfare
well-beloved (adj.) เป็นที่รักอย่างมากและแท้จริง
well-beloved (adj.) เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง
well-bred (adj.) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี Syn. well-behaved, well-mannered, refined Ops. ill-bred, impolite, rude
well-built (adj.) ทนทาน See also: อยู่ยงคงกระพัน Syn. durable, sturdy
well-chosen (adj.) ความเหมาะสม See also: ความยินดี, การมีความสุข Syn. appropriate, suitable Ops. unsuitable
well-considered (adj.) ซึ่งพิจารณามาแล้ว Syn. thought out, considered
well-defined (adj.) ซึ่งระบุไว้ชัดเจน See also: ซึ่งอธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน, ซึ่งให้ความหมายไว้ชัดเจน Syn. clear, definite, distinct
well-disposed (adj.) ซึ่งเห็นอกเห็นใจผู้อื่น Syn. benevolent, kind, sympathetic
well-doing (n.) การประพฤติดี See also: การกระทำแต่ความดี, การกระทำที่ดี
well-done (adj.) ซึ่งทำได้ดี See also: ซึ่งทำได้ถูกต้อง Syn. excellent, done, impressive
English-Thai: HOPE Dictionary
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด
well-appointed(เวล'อะพอย'ทิด) adj. ครบถ้วน
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
well-bred(เวล'เบรด) adj. ได้รับการอบรมอย่างดี,เป็นพันธุ์ดี, Syn. polished
well-chosen(เวล'โช เซิน) adj. เลือกมาอย่างดี,คัดมาอย่างด'
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี,มาจากตระกูลดี
well-content(ed) (เวลคันเทน'ทิด) adj. พอใจอย่างยิ่ง
well-defined(เวล'ดิไฟนดฺ) adj. ระบุไว้ชัดเจน,อธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน,ให้ความหมายว่าชัดเจน
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี
well-doing(เวล'ดูอิง) n. ความประพฤติดี,การกระทำแต่ความดี,การกระทำที่ดี
well-done(เวล'ดัน) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีสมรรถภาพดี,ทำได้ดี, (เนื้อ) ต้มจนสุกทั่ว
well-dressed(เวล'เดรสทฺ) adj. แต่งตัวดี
well-earned(เวล'เอิร์นดฺ) adj. ได้มาโดยชอบ,ได้มาโดยการทำลาย,พึงจะได้
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-favoured(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-fed(เวล'เฟด) adj. บำรุงดี,ได้รับการเลี้ยงดูด', Syn. fat,plump)
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do
well-found(เวล'เฟานด) adj. มีเสบียงมากพอ,มีเสบียงสมบูรณ์,ติดตั้งอุปกรณ์สมบูรณ์
well-founded(เวล'เฟา'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,มีรากฐานมั่นคง,มีฐานะดี
well-groomed(เวล'กรูมดฺ') adj. สะอาดหมดจด,เรียบร้อยดี,แต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด, Syn. neat
well-grounded(เวล'เกราน'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี, Syn. reasonable
well-heeled(เวล'ฮีลดฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี,เจตนาดี,หวังดี, Syn. wellmeaning
well-judged(เวล'จัดจฺทฺ) adj. วินิจฉัยได้ดี,ตัดสินใจได้ถูกต้อง,เหมาะสม
well-knit(เวล'นิท) adj. ประสานกันแน่น,เชื่อมต่อกันได้ดี,คล้องจองกัน,แข็แรง
well-known(เวล'โนน) adj. มีชื่อเสียง,ดี,เป็นที่รู้จักกันทั่วไป,คุ้นเคย
well-looking(เวล'ลุค'คิง) adj. มีหน้าตาดี,งดงาม,สวยงาม,ดูด'ภาพ,
well-mannered(เวล'แมนเนอด) adj. มีกิริยามารยาทดี
well-markedadj. เด่นชัด
well-meaning(เวล'มี'นิง) adj. มีความหมายดี,มีเจตนาดี,หวังด'
well-met(เวล'เมท) adj. ยินดีที่พบ
well-nigh(เวล'ไน) adv. ใกล้มาก,เกือบจะ
well-off(เวล'ออฟ) adj. มีเงินเพียงพอ,มีทรัพย์สินเพียงพอ,พอใจ,ยินดี, Syn. well-to-do
well-paid(เวล'เพด) adj. มีค่าตอบแทนมาก,ให้เงินเดือนสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
WELL-well-bred(adj) ได้รับการอบรมดี,เป็นพันธุ์ดี
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี,มีมูล,อบรมอย่างดี,ฝึกหัดอย่างดี
WELL-well-known(adj) มีชื่อ,โด่งดัง,รู้จักกันทั่ว,คุ้นเคย
WELL-well-nigh(adv) เกือบ,แทบ,ใกล้
WELL-well-off(adj) มีทรัพย์,มั่งคั่ง,อยู่ในสภาพดี,พอใจ,ยินดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
well loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
well-conditioned-สภาวะดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-groundedมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะการควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุมการปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกคอ (v.) get along well with See also: have the same taste, hit it off Syn. ถูกเส้น, ถูกอัธยาศัย, ชอบพอ
ถูกอัธยาศัย (v.) get along well with See also: be on friendly terms, have the same tastes Syn. ถูกคอ, ต้องกัน
ถูกอัธยาศัย (v.) get along well with See also: have the same taste, hit it off Syn. ถูกเส้น, ชอบพอ
ถูกโฉลก (v.) get along well with See also: be congenial to Syn. ถูกชะตา, เป็นมงคล
ถูกโรค (v.) get along well with See also: be on friendly terms, have the same tastes Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน
ลงลอยกัน (v.) get along well with See also: be in step with, get deal with, agree with Syn. เข้ากันได้
สม (v.) be well matched See also: be suitable for each other Syn. เหมาะ, เหมาะสม
สมตัว (v.) be well proportioned See also: be well-balanced
อยู่ทรง (v.) be well fit See also: set something into shape Syn. ได้ทรง
เข้ากันได้ดี (v.) get along well with Syn. เข้ากันได้ Ops. ไม่ถูกกัน
เข้าขา (v.) get along well with See also: cooperate with each other, join Syn. เข้ากัน
เข้าขากัน (v.) get along well with See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other
เป็นมงคล (v.) get along well with See also: be congenial to Syn. ถูกชะตา
ได้ทรง (v.) be well fit See also: set something into shape Syn. อยู่ทรง
ได้รูป (v.) be well fit See also: set something into shape Syn. ได้ทรง, อยู่ทรง
ไปกันได้ (v.) get along well with See also: be compatible with, be easy to deal with Syn. เข้ากันได้
ดี (adj.) well See also: happy, fine Syn. ปกติ
ตระพัง (n.) well See also: reservoir, pond Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง, กระพัง, สะพัง
ตะพัง (n.) well See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
บ่อ (n.) well See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake Syn. แอ่ง, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
They work well togetherพวกเขาทำงานเข้าขากันดี
I hope you'll be well soonฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
Well, he is tall and well builtก็สูงและหุ่นดี
I think we've been getting on well togetherฉันคิดว่าพวกเราเข้ากันได้ดี
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
How well do you guys know each other?พวกนายรู้จักกันดีแค่ไหน
Do you think that you know me well enough?คุณคิดว่าคุณรู้จักฉันดีพอหรือยัง?
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
To see if she can do the work well or notเพื่อดูว่าเธอจะสามารถทำงานนี้ได้ดีหรือไม่
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
Well, you must need it backถ้าเช่นนั้น คุณคงต้องอยากได้มันคืนแน่
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
Well, what are you all waiting for?เอ่อ พวกคุณทั้งหมดนี้กำลังรออะไรอยู่หรือ?
Well, I have an appointment nowเอาละ ตอนนี้ฉันมีนัดนะ
Well, I sometime watch it in the eveningเอ่อ บางครั้งฉันก็ดู TV ในตอนเย็น
Well, thank you very muchดีเลย ขอบคุณมากๆ
Well I did at times, especially in the early daysก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ
Well it's true that it doesn't suit everyoneก็จริงที่มันไม่ได้เหมาะกับทุกคน
Well one of the main reasons is that…หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่า...
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
Well thank you for coming in todayเอาล่ะ ขอบคุณมากที่มาในวันนี้
Well, it isn't anything seriousเอาล่ะ ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก
Well, I'd love to go on a dateก็ดี ฉันก็อยากจะออกเดท
Well, let's not worry about it nowเอาล่ะ พวกเราอย่ากังวลเกี่ยวกับมันตอนนี้เลย
Well, I'm afraid it isn't up to meเอ่อ ฉันเกรงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฉันนะ
Well, it depends on the journeyมันขึ้นอยู่กับระยะทาง
Well, I've taken too much of your timeเอาล่ะ ฉันทำให้คุณเสียเวลาไปมากแล้ว
Well, where are we gonna take him?เราจะพาเขาไปที่ไหนดีล่ะ?
Well, I don't care anywayเอาล่ะ อย่างไรเสียฉันก็ไม่สนใจหรอก
You have done wellคุณทำได้ดี
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
I didn't sleep wellฉันหลับไม่สนิทนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you understand? He's too well known.นายไม่เข้าใจหรือยังไง เฮนเคิล รู้จัก ผบ.
Tell the press to see that our Phooey is well photographed.ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้
I can well understand that. As for me, if I had a home like Manderley,เรื่องนี้ฉันพอเข้าใจค่ะ เพราะถ้าฉันมีบ้านเหมือนเเมนเดอเลย์ละก็
Yes, it was rather, because, you see, we got on so well together.ใช่ค่ะ เราเข้ากันได้ดีเหลือเกิน
You got on rather well with him, didn't you?เธอเข้ากันกับเขาได้ดีเลยใช่มั้ย
Oh, hello, Max. Things are going pretty well for you, aren't they?หวัดดี แม็กซ์ เรื่องดูจะไปได้สวย สำหรับนายเลยใช่มั้ย
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
"I will try it again, " the old man promised, and he could only see well in flashes.ฉันจะพยายามอีกครั้งที่ชายชรา สัญญา และเขาเท่านั้นที่สามารถ มองเห็นได้ดีในกระพริบ
Might just as well have been a dream.อาจจะเพียงแค่รวมทั้งได้รับ ความฝัน

well ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 丰满 / 豐滿] ample; well developed; fully rounded
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, 以及] as well as; too; and
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
可想而知[kě xiǎng ér zhī, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄤˇ ㄦˊ ㄓ, 可想而知] it is obvious that...; as one can well imagine...
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, 相配人] match (couple); persons well suited for each other
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, 倾盖 / 傾蓋] to meet in passing; to get on well at first meeting
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, 势阱 / 勢阱] potential well (phys.)
响叮当[xiǎng dīng dāng, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄧㄥ ㄉㄤ, 响叮当 / 響叮噹] resounding; loud; well known; widely known
响当当[xiǎng dāng dāng, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 响当当 / 響噹噹] resounding; loud; well known; famous
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, 喷出 / 噴出] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ˋ, 相配物] thing that is well suited; pet animal that suits its owner
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, 不虚此行 / 不虛此行] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip
家喻户晓[jiā yù hù xiǎo, ㄐㄧㄚ ㄩˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄠˇ, 家喻户晓 / 家喻戶曉] understood by everyone (成语 saw); well known; a household name
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, 出名] well-known for sth; to become well known; to make one's mark
匀称[yún chèn, ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ, 匀称 / 勻稱] well proportioned; well shaped
百感交集[bǎi gǎn jiāo jí, ㄅㄞˇ ㄍㄢˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 百感交集] all sorts of feelings well up in one's heart
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, 乔治・奥威尔 / 喬治・奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, 乔治奥威尔 / 喬治奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
树栖[shù qī, ㄕㄨˋ ㄑㄧ, 树栖 / 樹棲] arboreal; tree-dwelling
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
[chèn, ㄔㄣˋ, 称 / 稱] balanced; to fit; well-off; suitable
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, 祝福] blessings; wish well
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 丼] bowl of food; well
[zhòu, ㄓㄡˋ, 甃] brickwork of well
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
[guāi, ㄍㄨㄞ, 乖] (of a child) obedient, well-behaved; clever
马克斯威尔[mǎ kè sī wēi ěr, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟ ㄦˇ, 马克斯威尔 / 馬克斯威爾] James Clerk Maxwell (1831-1879)
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
精练[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精练 / 精練] concise; succinct; terse; well-trained
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
识力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, 识力 / 識力] discernment; the ability to judge well

well ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
いざ[, iza] (adv,int) (See いざと言う時) now; come (now); well
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined
うーん;ウーン[, u-n ; u-n] (int) hmm; well
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone)
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ...
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ...
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
どうせなら[, dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles)
にしては[, nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone)
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
ミディアムウェル[, mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei
もさることながら[, mosarukotonagara] (exp) (See 然る事乍ら) one may well say so, but ...; even more than
モテる[, mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一路順風[いちろじゅんぷう, ichirojunpuu] (n) sailing before the wind; everything is going well
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing
[せい, sei] (n) (1) (obsc) (See 井桁) well curb; (2) (See 二十八宿) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions)
井戸側[いどがわ, idogawa] (n) well curb
井戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger
井桁[いげた, igeta] (n) well lining; well curb
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
及び[および, oyobi] (conj) and; as well as; (P)

well ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากัป[n.] (ākap) EN: dressing well FR: bon goût vestimentaire [m]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well FR: puits [m] ; trou [m]
บ่อน้ำบาดาล[n. exp.] (bø nām bādā) EN: artesian well FR: puits artésien [m]
บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well FR: puits de pétrole [m] ; puits pétrolier [m]
บ่อซีเมนต์[n. exp.] (bø sīmen) EN: well ring FR: anneau de puits [m]
ชลาศัย[n.] (chalāsai) EN: well ; reservoir FR:
ชลาธาร[n.] (chalāthān) EN: well ; pond ; reservoir FR: mare [f]
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too ; similarly ; likewise FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: do well ; be successful ; attain prominence ; meet the success FR: réussir
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape FR:
ได้รูป [adj.] (dāi rūp) EN: well formed ; shapely FR:
ได้ส่วนสัด[v.] (dāisuansat) EN: be proportioned ; be well fit FR:
ดี[adj.] (dī) EN: well ; good ; positive ; alright FR: bien ; bon
ดิบดี[X] (dipdī) EN: very well FR:
ด้วย[adv.] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise FR: aussi ; également ; de même ; de plus ; itou (fam., vx) ; non plus
ด้วยซ้ำ[adv.] (dūay sam) EN: as well ; even FR:
ดูไม่สบาย[v. exp.] (dū mai sabā) EN: do not look well ; appear unhappy FR:
ฟังไม่ถนัด[v. exp.] (fang mai th) EN: not hear very well ; be indistinct FR:
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หายไข้[v. exp.] (hāi khai) EN: recover ; get well ; get better from illness FR:
จำได้ดี[v. exp.] (jam dāi dī) EN: remember well FR: bien se souvenir
เจ้าอธิการ[n. exp.] (jao-athikān) EN: abbot who is an Ecclesiastical Subdistrict Chief as well FR:
จัดเจน[adj.] (jatjēn) EN: experienced ; well versed in ; an hold hand (at) FR: expérimenté
จงดี[X] (jongdī) EN: well ; properly FR:
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
เก่งมาก[X] (keng māk) EN: Well done! FR:
ขายดี [v. exp.] (khāi dī) EN: have a good sale ; sell well FR: bien vendre ; vendre bien
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[v. exp.] (khāi dī pen) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well FR: se vendre comme des petits pains
ขายดิบขายดี[v. exp.] (khāi dip kh) EN: sell well ; sell like hotcakes FR: se vendre comme des petits pains ; marcher du tonnerre
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khao kan dā) EN: be compatible ; be in harmony ; get along (with) ; go well together FR:
เข้ากันได้ดี[v. exp.] (khao kan dā) EN: get along well with FR:
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
เข้าขากัน[v. exp.] (khaokhā kan) EN: get along well with FR:
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
ขับสบาย[v. exp.] (khap sabāi) EN: drive well FR:
ขึ้นหม้อ[v.] (kheunmø) EN: rise in the pot after cooking ; fill the pot well ; be fluffy ; become fluffy FR:

well ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brunnenbau {m}well digging; well boring
Entsorgungsbrunnen {m}disposal well
Ziehbrunnen {m}draw well
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well
Sickerbrunnen {m}infiltration well
Felgenbett {n}rim base; rim well
Achse {f}; Welle
Welle {f} | Wellen
beschaufelt {adj} | beschaufelte Welle | beschaufeltes Gehäusebladed | bladed shaft | bladed casing
Wellenbrecher {m} | Wellenbrecher
Wellensittich {m} | Wellensittiche
Trägerschwingung {f}; Trägerwelle
Höhlenmensch {m}cave dweller
Höhlenbewohner {m}cliff dweller
Modeschmuck {m}costume jewellery
Cremona-Plan {m}Maxwell (-Cremona) diagramm
Crescendo {n} [mus.]swell
sittsam {adj}well-behaved; decorous
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time
Wohngebäude {n}dwelling house
Flutwelle {f} | Flutwellen
Abschiedsbrief {m}farewell letter
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift
Abschlussfest {n}farewell party
Fortpflanzung {f} | Fortpflanzung von Wellenpropagation | wave propagation
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Hochfrequenz {f}; Kurzwelle
Schmuckkasten {m}jewelry box; jewellery box
Seesiedlung {f}lake dwelling
wohlgelitten {adj} | wohlgeformter; wohlproportionierter; formschöner | am wohlgeformtesten; am wohlproportionierteesten; am formschönstenwell-liked | shapelier | shapeliest
Lymphom {n}; Lymphknotenschwellung
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered
gutgesinnt; wohlgesinnt; wohlmeinend {adj}well-meaning
Erhitzen {n} im Mikrowellenofenmicrowave heating
Mikrowelle {f}; Mikrowellenofen
Mehrfamilienhaus {n}multiple dwelling (unit)
Dauerwelle {f} | Dauerwellen
Prominenten {pl}well-known people
Welle {f} [techn.] | gehärtete Welle
Brunnenschacht {m}well shaft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well
Back to top