ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fine*, -fine-

fine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fine (adj.) ดี See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ Syn. excellent, exceptional, first-rate Ops. poor, inferior
fine (adj.) สบายดี (สุขภาพ) See also: สุขสบาย Syn. well, healthy Ops. bad, unhealthy
fine (adj.) อากาศแจ่มใส See also: ท้องฟ้าสดใส Syn. sunny, bright, clear Ops. gloomy, cloudy
fine (adj.) ดี (ยอมรับได้) See also: น่าพอใจ, พอใช้ได้ Syn. satisfactory, acceptable, all right Ops. unacceptable
fine (adj.) ละเอียด See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. dainty delicate, fragile Ops. coarse, rough, indelicate
fine (adj.) บาง See also: เรียวบาง, แบบบาง Syn. gauzy, flimsy, slender Ops. thick
fine (adj.) สวยงาม See also: งาม, ชวนมอง Syn. good-looking, handsome, attractive Ops. ugly, ungraceful
fine (adv.) น่าพึงพอใจ Syn. satisfactorily
fine (vt.) ปรับเป็นเงิน Syn. penalize, mulct Ops. compensate
fine (n.) ค่าปรับ See also: เงินค่าปรับ Syn. penalty, forfeit Ops. reward, compensation
fine arts (n.) วิจิตรศิลป์ See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม
fine down (phrv.) ทำให้ดีขึ้น See also: ทำให้แน่นอน
Fine feathers make fine birds. (idm.) คนน่าสนใจได้ถ้าแต่งตัวดี
fine for (phrv.) ลงโทษปรับ (ทางกฎหมาย)
fine in (phrv.) จบลงใน (สภาพ) See also: สิ้นสุดใน (สภาพ)
fine kettle of fish (idm.) เรื่องยุ่งเหยิง See also: สถานการณ์วุ่นวาย, เรื่องไม่น่าพอใจ
fine mist (n.) ละอองน้ำ See also: น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย Syn. drizzle
fine state of affairs (idm.) เรื่องไม่น่าพอใจ See also: เรื่องวุ่นวาย
Fine words butter no parsnips. (idm.) คำพูดไม่ได้ช่วยกู้สถานการณ์
fine-grain (adj.) ที่ทำให้ (ภาพ) ละเอียด Syn. fine-grained
fine-grained (adj.) ที่ทำให้ (ภาพ) ละเอียด
fine-tooth comb (n.) หวีเสนียด See also: หวีที่มีฟันหรือซี่หวีเรียงติดกันถี่มากๆ
fine-tooth comb (n.) การตรวจสอบอย่างละเอียด
finely (adv.) อย่างละเอียด See also: แหลก, ป่น
finely (adv.) อย่างประณีต See also: อย่างละเอียด Syn. delicately
finely (adj.) อย่างสวยงาม See also: อย่างงดงาม Syn. nicely, elegantly
fineness (n.) ความละเอียด See also: ความประณีต
fineness (n.) คุณภาพ (ทอง)
finer (adj.) ดีกว่า
finery (n.) เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา Syn. ornaments, frippery
finery (n.) เตาหลอมเหล็ก
fines herbes (n.) ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร
finespun (adj.) ที่ปั่นจนเป็นเส้นละเอียดบางเบา (ด้าย)
finespun (adj.) ที่ละเอียดมาก Syn. excessively refined
finesse (n.) ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ See also: กลเม็ด Syn. tact, skill, delicacy
finesse (vi.) ใช้กลอุบาย See also: ใช้เพทุบาย
finesse (vt.) ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย See also: ใช้เพทุบาย
finesse (n.) กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
finesse (vt.) ใช้กลเม็ดในการเล่นไพ่
finest (adj.) ดีที่สุด Ops. worst
English-Thai: HOPE Dictionary
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fine artsวิจิตรศิลป์
fine-grainedadj. เป็นเม็ดละเอียด,เป็นเนื้อละเอียด
fineable(ไฟ'นะเบิล) adj. ซึ่งควรถูกปรับเงิน., See also: finableness n.
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
English-Thai: Nontri Dictionary
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
finery(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับประดา
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fineค่าปรับ, โทษปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fine-grained-เนื้อละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fineness factorแฟกเตอร์ความละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
fineness modulusfineness modulus, โมดูลัสความละเอียด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Fine and Applied Arts
ศ.บ. (n.) bachelor of fine arts See also: B.F.A. Syn. ศิลปบัณฑิต
ศป.บ. (n.) Bachelor of Fine Arts See also: B.F.A.
ศิลปบัณฑิต (n.) Bachelor of Fine Arts See also: B.F.A. Syn. ศป.บ.
ดี (adj.) fine See also: nice, pleasant Syn. เพราะ, ไพเราะ
บรรจง (adj.) fine See also: delicate, elaborate, neat, scrupulous, refined Syn. ประณีต, เรียบร้อยงดงาม, ละเอียดลออ Ops. หยาบ
ปณีต (adj.) fine See also: delicate, elaborate, neat, scrupulous, refined Syn. ประณีต, บรรจง, เรียบร้อยงดงาม, ละเอียดลออ Ops. หยาบ
ปรับ (v.) fine See also: impose a fine, inflict a penalty Syn. วางโทษ, ลงโทษ
ปรับโทษ (v.) fine See also: inflict a penalty, impose a fine Syn. ปรับ
ผุดผ่อง (adv.) fine See also: clear, healthily, glowingly, lovely, bright Syn. นวลใย, ขาวนวล
ฟ้อ (adj.) fine See also: beautiful, handsome Syn. กระชุ่มกระชวย, สดชื่น
ยองใย (adv.) fine See also: clear, healthily, glowingly, lovely, bright Syn. ผุดผ่อง, นวลใย, ขาวนวล
สินไหม (n.) fine See also: amercement, mulct, forfeit Syn. ค่าปรับ, เงินค่าปรับ
สินไหมทดแทน (n.) fine Syn. เงินค่าทดแทน
เงินค่าทดแทน (n.) fine
เงินค่าปรับ (n.) fine
เบี้ยปรับ (n.) fine
เรียบร้อยงดงาม (adj.) fine See also: delicate, elaborate, neat, scrupulous, refined Syn. ประณีต, บรรจง, ละเอียดลออ Ops. หยาบ
โทษปรับ (n.) fine See also: damages, forfeit
วิจิตรศิลป์ (n.) fine arts
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
Fineก็ดีนะ ฉันไม่มีอะไรต้องทำอยู่แล้ว
Fine! I give up on you!ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุ่งกับเธอแล้ว!
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
That would be fineเวลานั้นดีแล้ว
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น
A fine kettle of fish!กาต้มน้ำที่ดีของปลา!
A fine conscience I turned out to be.มีจิตสำนึกที่ดีฉันเปิดออกมา เป็น
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ?
He was sure that he had the Negro, who was a fine man and a great athlete... ... beaten.เขาแน่ใจว่าเขามีนิโกร ที่เป็นคนดีและเป็นนักกีฬาที่ดี พ่ายแพ้
Those were two fine fish you took yesterday.สิ่งเหล่านี้เป็นปลาสองดีคุณเอา เมื่อวานนี้
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน
You look just fine down there... slithering in the mud like vermin.คุณดูดีมากข้างล่างนั้น ลื่นไถลในโคลนเหมือนกับพยาธิ
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้
You guys think I'm crazy ! Well, that's fine !แกรี่ อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่ง

fine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 毳] crisp; brittle; fine animal hair
缜匝[zhěn zā, ㄓㄣˇ ㄗㄚ, 缜匝 / 縝匝] dense; fine (texture)
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, 绵密 / 綿密] detailed; meticulous; fine and careful
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, 入微] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed
浽溦[suī wēi, ㄙㄨㄟ ㄨㄟ, 浽溦] drizzle; fine rain
[wēi, ㄨㄟ, 溦] drizzle; fine rain
蒙松雨[mēng sōng yǔ, ㄇㄥ ㄙㄨㄥ ㄩˇ, 蒙松雨 / 矇松雨] drizzle; fine rain
雨丝[yǔ sī, ㄩˇ ㄙ, 雨丝 / 雨絲] drizzle; fine rain
[mù, ㄇㄨˋ, 霂] drizzle; fine rain
宣纸[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, 宣纸 / 宣紙] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui
寒毛[hán máo, ㄏㄢˊ ㄇㄠˊ, 寒毛] fine hair on the human body
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
[ài, ㄞˋ, 瑷 / 璦] fine quality jade
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 簟] fine woven grass mat
粉末[fěn mò, ㄈㄣˇ ㄇㄛˋ, 粉末] fine powder; dust
[zī, ㄗ, 赀 / 貲] fine instead of punishment; property
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 琼 / 瓊] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, 缜密 / 縝密] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture)
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, 模范 / 模範] model; fine example
慢工出细货[màn gōng chū xì huò, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˋ, 慢工出细货 / 慢工出細貨] patient work makes a fine product
坚致[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, 坚致 / 堅緻] robust and fine textured
纹银[wén yín, ㄨㄣˊ ˊ, 纹银 / 紋銀] fine silver
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 丰韵 / 豐韻] charm; fine-looking (woman)
模式标本[mó shì biāo běn, ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 模式标本 / 模式標本] type specimen (used to define a species)
精美[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ, 精美] delicate; fine; refinement
精致[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, 精致] delicate; fine; exquisite
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, 细致 / 細緻] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 娴 / 嫻] elegant; refined
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, 文雅] elegant; refined
[yī, ㄧ, 祎 / 禕] excellent; precious; rare; fine; used in given names
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, 优良 / 優良] fine; good
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls

fine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
ささくれ[, sasakure] (n) fine split; hangnail
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of
ファインセラミックス[, fainseramikkusu] (n) fine ceramics
ファインポリマー[, fainporima-] (n) fine polymer
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character
三盆[さんぼん, sanbon] (n) (See 和三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
三盆白[さんぼんじろ, sanbonjiro] (n) (See 三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
修道[しゅうどう, shuudou] (n) learning; studying the fine arts; (P)
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P)
占めた[しめた, shimeta] (n) I've got it; all right; fine
名香[めいこう, meikou] (n) fine incense
天才と狂人は紙一重[てんさいときょうじんはかみひとえ, tensaitokyoujinhakamihitoe] (exp) (col) there's but a fine line between genius and insanity
小皺[こじわ, kojiwa] (n,adj-no) fine wrinkles; crow's feet
小糠雨;こぬか雨[こぬかあめ, konukaame] (n) light or fine rain; drizzle
工芸美術[こうげいびじゅつ, kougeibijutsu] (n) applied fine arts
巧技[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
文系[ぶんけい, bunkei] (n,adj-no) humanities, social sciences, and fine arts; liberal arts; (P)
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition
晴曇[せいどん, seidon] (n) fine weather and cloudy
流しそうめん;流し素麺;流し索麺[ながしそうめん, nagashisoumen] (n) (See 素麺) fine white noodles served flowing in a small flume
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P)
目が肥える[めがこえる, megakoeru] (exp,v1) (See 肥える・3) to have a good eye (from having seen fine art, etc.); to be a connoisseur
着倒れ[きだおれ, kidaore] (n) (See 京の着倒れ) using up one's fortune on fine clothes
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P)
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products)
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き,細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness
細ら;細れ;細[ささら(細ら;細);さざら(細ら;細);さざれ(細れ;細), sasara ( sai ra ; sai ); sazara ( sai ra ; sai ); sazare ( sai re ; sai )] (pref) (1) (uk) small; little; fine; (n) (2) (ささら only) (arch) (See 細形) fine pattern; (3) (さざれ only) (abbr) (See 細石・1) pebble
細目[ほそめ, hosome] (adj-na,n) (1) narrow eyes; (2) fine texture; (adj-na) (3) half-open (e.g. door); ajar
細筆[さいひつ, saihitsu] (n,vs) fine brush or pencil; small or fine handwriting
細粒[さいりゅう, sairyuu] (n,adj-f) fine grain; fine granule; microsphere
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
縮緬皺(oK)[ちりめんじわ, chirimenjiwa] (n) (uk) fine wrinkles
美術[びじゅつ, bijutsu] (n,adj-no) art; fine arts; (P)
美術商[びじゅつしょう, bijutsushou] (n) art dealer; fine art(s) shop
美術工芸[びじゅつこうげい, bijutsukougei] (n) arts and crafts; artistic handicraft; fine and applied art
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific
不定[ふてい, futei] undefined
不定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable
定義済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined
未定義[みていぎ, miteigi] undefined
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior
未定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement
確定[かくてい, kakutei] defined
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ดี English: fine

fine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khø) EN: fine human script FR: écriture humaine [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine FR: minuscule
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) EN: hard to please FR: être exigeant ; être difficile ; faire la fine bouche
ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ[n. exp.] (baiset rap ) EN: fine receipt FR:
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f] ; nouilles de blé aux oeufs [fpl]
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular FR: soigneux ; délicat
บาดไหม[v.] (bātmai) EN: fine ; penalize FR:
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
บดละเอียด[adj.] (bot la-īet) EN: crumbed ; fine ground FR:
เฉลา[adj.] (chalao) EN: handsome ; beautiful ; fine FR:
โฉมศรี[adj.] (chōmsī) EN: elegant ; fine looking FR:
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดีแล้ว[adj.] (dī laēo) EN: good ; not bad ; all right ; okay ; that's fine ; all right for you FR: très bien ! ; parfait !
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีงาม[adj.] (dī-ngām) EN: good ; fine FR:
ดินทรายละเอียด[n. exp.] (din sāi la-) EN: fine sand FR: sable fin [m]
ดินทรายละเอียดมาก[n. exp.] (din sāi la-) EN: very fine sand FR:
ฝนละออง[n. exp.] (fon la-øng) EN: drizzle FR: bruine [f] ; crachin [m] ; pluie très fine [f]
ฝุ่นละออง[n. exp.] (fun la-øng) EN: dust ; fine dust ; particle matter ; fine powder FR: poussière [f]
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good FR: radieux ; sans nuage
แก้ว[adj.] (kaēo) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite FR:
กาแฟบดละเอียด[n. exp.] (kāfaē bot l) EN: fine ground coffee FR:
การกักขังแทนค่าปรับ[n. exp.] (kān kakkhan) EN: confinement in lieu of fine FR:
เก๋า[adj.] (kao) EN: great ; fine ; excellent ; virtuoso FR: émérite
กวิน[adj.] (kawin) EN: fine ; virtuous FR:
ค่าฝุ่นละออง[n. exp.] (khā fun la-) EN: fine dust level FR: niveau de particules fines [m]
ค่าปรับ[n.] (khāprap) EN: fine ; penalty FR: amende [f] ; contravention [f]
ค่าปรับไหม[n. exp.] (khā prapmai) EN: fine FR:
คฤหาสน์[n.] (khareuhāt) EN: mansion ; large house ; fine house ; residence FR:
คนดี[n. exp.] (khon dī) EN: fine person ; respectable person FR: personne respectable [f] ; personne recommandable[f] ; les bons [mpl]
ขุย[n.] (khui) EN: scaly residue ; lint ; fluff ; fine particles of earth ; [fine bits of earth piled up by ants or crickets] FR:
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; that's fine ; it's fine ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter ; why not? FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe ; Pourquoi pas ?
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan) EN: okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; it's all right with me FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic ; look fine FR:
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy FR: élégant ; distingué ; coquet ; chic

fine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bußgeld {n} | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week)
Strafzettel {m} für Falschparkenparking fine notice
Auflösung {f} | hohe Auflösungresolution | high resolution; fine resolution
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks
Ausgehverbot {n}confinement to barracks
Beschränkung {f} (auf)confinement (to)
Stubenarrest {m}confinement to one's room
Cuzcowergspecht {m} [ornith.]Fine-barred Piculet
Feineinstellung {f}fine tuning
Feinmechanik {f}fine mechanics
Feinreinigung {f}fine cleaning
Feinsieb {n}fine sieve
Feinstaubfilter {m}fine particulate air filter
Feinvakuum {n}fine vacuum
Finesse {f}; Raffinesse
Schmackhaftigkeit {f}fine taste
fein {adj} | feiner | am feinstenfine | finer | finest
feinmaschig {adj}finely woven
Blödheit {f}goofiness
Haftkornanteil {m}proportion of adhesion fines
Isolation {f} (von Häftlingen)solitary confinement
kultiviert; gewählt {adj} | kultivierter; gewählter | am kultiviertesten; am gewähltestenrefined | more refined | most refined
Raffinerie {f} | Raffinerien
Dreck {m}muckiness; raunchiness; scruffiness
Zuckerfabrik {f}; Zuckerraffinerie
unbestimmt {adv}undefinedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fine
Back to top