ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refined*, -refined-

refined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refined (adj.) ซึ่งสุภาพเรียบร้อย See also: ซึ่งขัดเกลา Syn. cultured, elegant, polite
refined (adj.) สละสลวย See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. dilicate, fine, precise
refined (adj.) ซึ่งปราศจากสิ่งสกปรก See also: ซึ่งบริสุทธิ์ Syn. clean, pure
English-Thai: HOPE Dictionary
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
refined sugarน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลจากอ้อยที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่าง ๆ แล้ว  เช่น การฟอกสีการตกผลึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ดีจัด (n.) over-refined person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no, that's... I feel so sorry for him, but he'd be safe with someone refined like you, sir. ฉันเองก็สงสารเขามาก แต่ให้อยู่กับอาจารย์ฉันคงวางใจ
We refined the image the best we could,เราปรับรูปให้ชัดได้เต็มที่แล้ว
Okay, now I reshaped, refined and cropped the edges.โอเค เอาล่ะ ฉันปรับมุม ปรับสี และครอบตรงขอบ
What kind of wealthy refined VIP acts like this?พวกที่ชอบคิดว่าตัวเองพิเศษ ชอบแสดงท่าทีอย่างนี้เหรอ
And refined in the bellies of swine.ที่กลั่นได้ในท้องหมู
There is a toxin refined from the nectar of rhododendron ponticum.เป็นพิษที่ถูกสกัดจากเกษรดอก ไม้ที่มีต้นเป็นพุ่มมาจากเอเชีย
I seu and your brother share the same refined palate.I seu and your brother share the same refined palate.
As someone who's refined and of my position, I can't argue with you.ในฐานะที่ฉันเป็นคนสุภาพ ฉันจะไม่เถียงกับเธอ
She's much more refined and well kept than stunt girl that you are dating so fussily in the department store.ถ้าเทียบกับสตันท์หญิงที่คุณเดทด้วยที่ห้างของเรา
Isn't it like a refined mental game to disturb us?เขากำลังทำสงครามประสาทเพื่อป่วนเราหรือเปล่า
I'm not a refined man who spends on luxuries such as cologne.ผมไม่ใช่ผู้ชายที่ใช้น้ำหอม
The Polonium was refined from U-238 at the Benxi Mine in the Liaoning Province in China.โพโลเนี่ยมถูกกลั่นมาจาก U-238 ที่เหมืองเบนซี จังหวัดเหลียวหนิง ประเทศจีน

refined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, 彬彬有礼 / 彬彬有禮] refined and courteous; urbane
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, 文质彬彬 / 文質彬彬] refined in manner; gentle
精米[jīng mǐ, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˇ, 精米] refined rice
精粮[jīng liáng, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ, 精粮 / 精糧] refined grain (rice, wheat etc)
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
[jì, ㄐㄧˋ, 骥 / 驥] thoroughbred horse; refined and virtuous
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 娴 / 嫻] elegant; refined
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, 文雅] elegant; refined
娴静[xián jìng, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 娴静 / 嫻靜] gentle and refined
[bīn, ㄅㄧㄣ, 彬] ornamental; refined
[bīn, ㄅㄧㄣ, 斌] ornamental; refined
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, 不登大雅之堂] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, 典雅] refined; elegant
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, 斯文] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle
精制[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, 精制 / 精製] refined

refined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三盆[さんぼん, sanbon] (n) (See 和三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
三盆白[さんぼんじろ, sanbonjiro] (n) (See 三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
俗了[ぞくりょう, zokuryou] (n,vs) a refined thing becoming vulgar
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof
山の手言葉[やまのてことば, yamanotekotoba] (n) (See 下町言葉,山の手・1) the refined speech of the uptown residents of Tokyo
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n,adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined
燻し銀;熏し銀;いぶし銀[いぶしぎん, ibushigin] (n) (1) oxidized silver; oxidised silver; (2) refined (aesthetic) taste
精油[せいゆ, seiyu] (n) (1) essential oil; volatile oil; (2) refined oil
精糖[せいとう, seitou] (n) refined sugar; sugar refining
美化語[びかご, bikago] (n) (See 尊敬語,丁寧語) more refined language through prefixing of "o-" or "-go" to words, and use of appropriate vocabulary
詩人墨客[しじんぼっかく;しじんぼっきゃく, shijinbokkaku ; shijinbokkyaku] (n) poets and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting, and calligraphy
雅俗[がぞく, gazoku] (n) refined and vulgar; classical and colloquial
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction
雅馴[がじゅん, gajun] (n,adj-na) refined (prose, etc.)
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P)
品のいい;品の良い;品のよい[ひんのいい(品のいい;品の良い);ひんのよい(品の良い;品のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See 品がいい) refined; genteel; graceful; decent
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.)
彬蔚[ひんうつ, hin'utsu] (n) erudite and refined; handsome
心憎い[こころにくい, kokoronikui] (adj-i) refined; admirable; superb
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P)
清談[せいだん, seidan] (n,vs) (1) Qingtan (Taoist-related movement in ancient China); (2) noble, refined, eloquent speech
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na,n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain)
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P)
高雅[こうが, kouga] (adj-na,n) refined; elegant; chaste

refined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอสูง[adj.] (khøsūng) EN: luxurious ; refined ; choosy FR:
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner FR:
ละเมียด[adj.] (lamīet) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR: délicat
ละเมียดละไม[adj.] (lamīetlamai) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR:
น้ำตาลทราย[n.] (nāmtān sāi) EN: refined sugar ; granulated sugar FR: sucre raffiné [m]
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์[n. exp.] (nāmtān sāi ) EN: white refined sugar FR: sucre blanc raffiné [m]
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman FR: aristocrate [m]
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
เสลา[adj.] (salao) EN: pretty ; fine ; polished ; fine-featured ; of refined appearance ; charming ; clean cut ; smooth-skinned FR:
โดกเดก[adj.] (dōkdēk) EN: unpolished ; unrefined ; swaying ; unsteady FR:
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt FR: gros sel [m]
กระโดกกระเดก[adj.] (kradōkkradē) EN: unrefined ; coarse ; untrained ; clumsy ; awkward FR:
ผู้ดีจัด[n. exp.] (phūdī jat) EN: over-refined person FR:
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased ; contaminated FR:

refined ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kultiviert; gewählt {adj} | kultivierter; gewählter | am kultiviertesten; am gewähltestenrefined | more refined | most refined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refined
Back to top