ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tact*, -tact-

tact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tact (n.) ประสาทสัมผัส Syn. perception, sense, discernment
tactful (adj.) ซึ่งมีไหวพริบดี See also: ซึ่งมีปฏิภาณดี, ฉลาด Syn. diplomatic, considerate, perceptive
tactic (n.) ยุทธวิธี See also: หนทาง, นโยบาย, กลยุทธ์
tactical (adj.) เกี่ยวกับยุทธวิธี See also: เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด
tactician (n.) นักกลยุทธ์ See also: นักวางยุทธวิธี, ผู้มีกลยุทธ์ Syn. strategist, planner
tactics (n.) การทหาร See also: กลยุทธ์ที่ใช้ในการรบหรือทำสงคราม
tactics (n.) ชั้นเชิง See also: กลยุทธ์, กลวิธี Syn. strategy, maneuvering, generalship, stratagem
tactile (adj.) ซึ่งรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส Syn. physical, palpable, tactual, sensory
tactless (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. undiplomatic, unthoughtful
tactual (adj.) เกี่ยวกับประสาทสัมผัส See also: เกิดจากประสาทสัมผัส, โดยการสัมผัส Syn. sensory, tactile, touchable
English-Thai: HOPE Dictionary
tact(แทคทฺ) n. ประสานสัมผัส,การที่ไหวพริบหรือปฎิภาณดี,การมีประสบการณ์ในชีวิตมาก
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี,มีปฎิภาณดี,ฉลาด,เชี่ยวชาญ.
tactic(แทค'ทิค) n. = tactics (ดู) ,ระบบหรือรายละเอียดของ tactics (ดู) adj. เป็นระบบ,เป็นระเบียบ,เป็นลำดับ
tactical(แทค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับยุทธวิธี,เกี่ยวกับยุทธวิธีที่เชี่ยวชาญหรือฉลาด., Syn. astute,discreet
tactician(แทคทิช'เชิน) n. นักกลยุทธ,นักการทหาร,นักวางยุทธวิธี
tactics(แทค'ทิคซฺ) n. ยุทธวิธี,กลยุทธ,การทหาร, Syn. maneuvers,strategy
tactile(แทค'ไทลฺ) adj. สัมผัส,สัมผัสได้,แตะได้., See also: tactility n.
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ,ไม่รู้จักกาลเทศะ,ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต,ไม่ฉลาด,ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic,rude
tactual(แทค'ชวล) adj. เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,เกิดจากประสาทสัมผัส,โดยการสัมผัส.
English-Thai: Nontri Dictionary
tact(n) ไหวพริบ,การรู้จักกาลเทศะ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
tactical(adj) เกี่ยวกับยุทธวิธี,เกี่ยวกับกลยุทธ์,ฉลาด
tactics(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,การทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tactic-จัดระเบียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactical levelระดับกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tacticsกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tactileกายสัมผัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tactual; tactile; tactilogical-รู้สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tacticsยุทธวิธี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกเล่น (n.) tactics See also: artifice, tact, finesse Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง, กลเม็ด
ขาดการติดต่อ (v.) lose contact with See also: fall out of contact with Syn. ไม่ติดต่อ Ops. มีการติดต่อ, ติดต่อ
คอนแทคเลนส์ (n.) contact lens Syn. เลนส์สัมผัส
งานสังคม (n.) social contact See also: social intercourse
จ้องตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. มองตา
จักขุสัมผัส (n.) optical contact See also: consciousness of light through retinal contact
จุดสัมผัส (n.) point of contact
ติดโรค (v.) contact a disease See also: contact a contagious disease, infect with a disease, communicate illness Syn. ติดเชื้อ
มองตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. จ้องตา
รู้ชั้นเชิง (v.) know tactic See also: know artifice, know trick, know tact Syn. รู้เชิงชั้น, รู้ท่าที
รู้ท่าที (v.) know tactic See also: know artifice, know trick, know tact Syn. รู้เชิงชั้น
รู้เชิงชั้น (v.) know tactic See also: know artifice, know trick, know tact Syn. รู้ท่าที
สบตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. มองตา, จ้องตา
เลนส์สัมผัส (n.) contact lens
ไม่ติดต่อ (v.) lose contact with See also: fall out of contact with Ops. มีการติดต่อ, ติดต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the one area where a bridesmaid's tact is most required involves the dress...แต่อะไรก็ไม่สำคัญ กับเพื่อนเจ้าสาวไปมากกว่าชุด
It's about tact and sensitivity.มันเป็นเรื่องวิธีการและความละเอียดอ่อน
I'm certain, more tact and sensitivity than you have ever displayed in all the time that I've known you.ฉันแน่ใจ มากกว่าประสาทสัมผัส และไหวพริบ ที่เธอเคยโชว์ให้เห็น มาตลอดตั้งแต่รู้จักกันซะอีก
You've done well, John, but you're a man who lacks tact and interpersonal skill.นายทำได้ดีมาก จอห์น สำหรับคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะ และไม่มีทักษะการพูดกับคนอื่นเลย
I wish she'd have the tact to not sneak out like a prostitute.แม่หวังว่าจะรู้กาลเทศะ ไม่ทำลับๆล่อๆเหมือนโสเภณีนะ
Do you have any tact whatsoever?มีเรื่องอื่นที่จะพูดมั๊ยหะ?
They built the camp around it but left the oak intact.แคมป์ถูกสร้างล้อมรอบต้นโอ๊คใหญ่
Both sides want the bridge intact!ทั้งสองฝ่ายต่างอยากรักษาสะพานไว้
Intact is how the South wants it. And we want it intact too.ฝ่ายใต้อยากให้สะพานอยู่ดี พวกเราก็เหมือนกัน
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง
It is the only bridge still intact across the Rhine.สะพานยังคงเหมือนเดิมข้าม แม่น้ำไรน์ ใช่ก็ก็จะไม่นาน แต่
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม

tact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, 中间人 / 中間人] contact man; go-between; intermediary; at second hand
浅露[qiǎn lù, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, 浅露 / 淺露] blunt; direct (i.e. not tactful)
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
切点[qiē diǎn, ㄑㄧㄝ ㄉㄧㄢˇ, 切点 / 切點] contact (math.)
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, 往还 / 往還] contacts; dealings
接触[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, 接触 / 接觸] contact; access; in touch with
接触器[jiē chù qì, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ ㄑㄧˋ, 接触器 / 接觸器] contactor
联络簿[lián luò bù, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 联络簿 / 聯絡簿] contact book
联系方式[lián xì fāng shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 联系方式 / 聯繫方式] contact details; methods of contacting (used on letterhead or website)
隐形眼镜[yǐn xíng yǎn jìng, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 隐形眼镜 / 隱形眼鏡] contact lens
半吊子[bàn diào zi, ㄅㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, 半吊子] dabbler; smatterer; tactless and impulsive person
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth
拖延战术[tuō yán zhàn shù, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, 拖延战术 / 拖延戰術] delaying tactics; deliberate procrastination
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, 缓兵之计 / 緩兵之計] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, 两手 / 兩手] double tactics; twin strategies
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
明显的句法线索[míng xiǎn de jù fǎ xiàn suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 明显的句法线索 / 明顯的句法線索] explicit syntactic cue
[wǎn, ㄨㄢˇ, 婉] graceful; tactful
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
完好[wán hǎo, ㄨㄢˊ ㄏㄠˇ, 完好] intact; in good condition
社交[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, 社交] interaction; social contact
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, 浑圆 / 渾圓] perfectly round; tactful; sophisticated
策略[cè, ㄘㄜˋlu:e4, 策略] plot; tactics
套问[tào wèn, ㄊㄠˋ ㄨㄣˋ, 套问 / 套問] to sound sb out; to find out by tactful indirect questioning
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, 机智 / 機智] quick-witted; tact; witty; resourceful
识相[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, 识相 / 識相] sensitive; tactful
句法分析[jù fǎ fēn xī, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, 句法分析] syntactic analysis
句法意识[jù fǎ yì shí, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, 句法意识 / 句法意識] syntactic awareness
委婉[wěi wǎn, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ, 委婉] tactful; euphemistic
战术[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, 战术 / 戰術] tactics
战术导弹[zhàn shù dǎo dàn, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 战术导弹 / 戰術導彈] tactical missile
战术核武器[zhàn shù hé wǔ qì, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 战术核武器 / 戰術核武器] tactical nuclear weapons

tact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気働き[きばたらき, kibataraki] (n) taking appropriate action; tact
辣腕[らつわん, ratsuwan] (adj-na,n) shrewdness; tact
アイコンタクト[, aikontakuto] (n) eye contact
アイソタクチックポリオレフィン[, aisotakuchikkuporiorefin] (n) isotactic polyolefin
アイソタクチックポリプロピレン[, aisotakuchikkuporipuropiren] (n) isotactic polypropylene
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals
コンタクト[, kontakuto] (n,vs) (1) contact; (2) (abbr) (See コンタクトレンズ) contact lens; (P)
コンタクトレンズ[, kontakutorenzu] (n) contact lens; (P)
コンタック[, kontakku] (n) contact
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei
スワット[, suwatto] (n) Special Weapons and Tactics; SWAT
ソフトコンタクトレンズ[, sofutokontakutorenzu] (n) soft contact lens
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
ハードコンタクトレンズ[, ha-dokontakutorenzu] (n) hard contact lens
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P)
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete
人海戦術[じんかいせんじゅつ, jinkaisenjutsu] (n) infiltration tactics; human-wave tactics
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
便りをする[たよりをする, tayoriwosuru] (exp,vs-i) to write (to someone); to drop someone a line; to contact someone
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage
全き[まったき, mattaki] (n) perfect; complete; whole; sound; intact
兵学者[へいがくしゃ, heigakusha] (n) tactician; strategist
兵家[へいか, heika] (n) soldier; tactician; strategist
兵法家[へいほうか, heihouka] (n) tactician; strategist
兵法者[へいほうしゃ, heihousha] (n) tactician; strategist
兵糧攻め[ひょうろうぜめ, hyourouzeme] (n) starvation tactics
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact
刺客戦術[しきゃくせんじゅつ, shikyakusenjutsu] (n) assassination tactics
力量[りきりょう, rikiryou] (n) ability; physical strength; capacity; tact; (P)
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
圧着端子[あっちゃくたんし;あつぎたんし, acchakutanshi ; atsugitanshi] (n) crimp contact; crimped terminal
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンタクト[こんたくと, kontakuto] contact
接する[せっする, sessuru] to contact
接点[せってん, setten] contact
接点保護[せってんほご, settenhogo] contact protection
接点入力[せってんにゅうりょく, settennyuuryoku] contact input
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce
接触[せっしょく, sesshoku] contact (vs)
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection)
構文エラー[こうぶんエラー, koubun era-] syntactic error
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event

tact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
พริบไหว[n.] (phripwai) EN: FR: tact [m] ; intuition [m]
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
จักขุสัมผัส[n.] (jakkhusamph) EN: vision ; seeing ; eye contact FR:
จรยุทธ์[n.] (jørayut) EN: guerrilla tactics ; hit and run strategy FR:
จอสัมผัส[n. exp.] (jø samphat) EN: touch screen FR: écran tactile [m]
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จุดสัมผัส[n.] (jutsamphat) EN: point of contact ; point of tangency FR: point de contact [m]
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: lens FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
กายสัมผัส [n.] (kāiyasampha) EN: bodily contact ; bodily touch FR:
การสัมผัส[n.] (kān samphat) EN: contact ; touch ; exposure FR: contact [m] ; toucher [m] ; exposition [f]
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection ; dealing with FR: connexion [f] ; contact [m]
การติดต่อโดยตรง[n. exp.] (kān tittø d) EN: direct contact FR:
การติดต่อทางโทรศัพท์[n. exp.] (kān tittø t) EN: telephone contact FR: contact téléphonique [m]
การวางแผนยุทธวิธี[n. exp.] (kān wāngpha) EN: tactical planning FR:
ขาดการติดต่อ[v. exp.] (khāt kān ti) EN: lose contact with FR:
คอนแทคเลนส์[n. exp.] (khønthaek-l) EN: contact lens FR: verre de contact [m]
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR:
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā sam) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คอร์ดเชื่อมจุดสัมผัส[n. exp.] (khøt cheūam) EN: chord of contact FR:
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f] ; art [m]
กลวิธี[n.] (konlawithī ) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics ; technique FR: tactique [f] ; technique [f]
กลยุทธ์[n.] (konlayut) EN: strategy ; tactic FR: stratégie [f]
กลศึก[n. exp.] (kon seuk) EN: military tactics FR:
กลวิธี[n.] (konwithī = ) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics ; technique FR: tactique [f]
กระบวนยุทธ์[n. exp.] (krabūan yut) EN: fighting tactics FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
เลนส์สัมผัส[n. exp.] (len samphat) EN: contact lens FR: verre de contact [m] ; lentille de contact [f]
หน้าจอสัมผัส[n. exp.] (nā jø samph) EN: touchscreen ; touch screen FR: écran tactile [m]
นักวางหมาก[n. exp.] (nak wāngmāk) EN: tactician FR: tacticien [m] ; stratège [m]
น้ำยาล้างเลนส์สัมผัส[n. exp.] (nāmyā lāng ) EN: contact lens solution FR:
หน้าสัมผัส[n. exp.] (nā samphat) EN: contact surface FR:
งานสังคม[n. exp.] (ngān sangkh) EN: social contact ; event FR:
ไป ๆ มา ๆ[v. exp.] (pai-pai mā-) EN: go from time to time ; keep in contact FR:
พลัดตก[v. exp.] (phlattok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down FR: tomber ; perdre le contact ; choir (litt. - vx)

tact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schräglager {n} [techn.]angular contact bearing
Wälzlager {n} [techn.]antifriction bearing; rolling contact bearing
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Hilfskontakt {m}auxiliary contactor
Hilfsschütz {n} [electr.]auxiliary contactor
Messerkontakt {m}blade contact
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad
Umschaltschütz {n} [electr.]changeover contactor
Anpressvorrichtung {f}contact device
Anschlussart {f} [electr.]contact termination
Berührungsfläche {f}contact surface
Federschenkel {m} [techn.]contact tongue
Kontaktverstärker {m}contact stiffener
Kontaktweg {m}contact wipe
Kontaktabzug {n}contact print
Kontaktadresse {f}contact address
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Kontaktaufnahme {f} [electr.]contact support
Crimpkontakt {m} [techn.] | metrischer Crimpkontaktcrimp contact | metric size crimp contact
Dreieckschütz {m}delta contactor
Lichtlot {n}electric contact gauge
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
Filterkontakt {m}filter contact
Blitzlichtkontakt {m}flash contact
Gabelkontakt {m}; geschlitzter Kontaktbifurcated contact
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Wackelkontakt {m}loose contact
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material
Mischkontakt {m}hermaphroditic contact
Polzahl {f} [electr.]number of contacts
Gleitlager {n} [techn.]plain bearing; slide bearing; sliding contact bearing
Sprungkontakt {m} [electr.]quick action contact
Salamitaktik {f}salami tactics
Schulterkontakt {f} (Reifen)shoulder contact (tyre)
Schleifkontakt {m}sliding contact
Nietkontakt {m}stake contact
Bandkontakt {m}strip contact
Spezialeinsatzkommando {n}SWAT unit (special weapons and tactics)
Formfehler {m}syntactic error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tact
Back to top