ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gauzy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gauzy*, -gauzy-

gauzy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gauzy (adj.) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ See also: ซึ่งเคลือบด้วยฟิล์ม Syn. gossamer
gauzy (adj.) บาง See also: เรียวบาง, แบบบาง Syn. flimsy, slender Ops. thick
gauzy (adj.) บางและฉีกขาดง่าย Syn. gossamer, thin Ops. thick, opaque
gauzy (adj.) บอบบาง See also: บางเบา Syn. cobwebby, silky
English-Thai: HOPE Dictionary
gauzy(กอ'ซี) adj. คล้ายผ้าโปร่ง,บาง,โปร่ง, See also: gauzily adv. gauziness n., Syn. slight,thin,delicate
English-Thai: Nontri Dictionary
gauzy(adj) บาง,โปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's more complex than the gauzy ballerinas he's famous for.มันซับซ้อนกว่า "The gauzy ballerinas"ที่ทำให้เขามีชื่อเสียง

gauzy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
紗の様[しゃのよう, shanoyou] (adj-na) gauzy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gauzy
Back to top