ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rough*, -rough-

rough ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rough (adj.) ขรุขระ See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ Syn. bumpy, irregular, uneven Ops. flat, smooth
rough (adj.) มีพายุรุนแรง Syn. choppy, windy, stormy Ops. calm
rough (adj.) ทุรกันดาร See also: ยากลำบาก
rough (adj.) หยาบคาย See also: เกเร, รุนแรง Syn. impolite, rude, unmannerly Ops. gentle
rough (adj.) คร่าวๆ See also: หยาบๆ Syn. approximate, imprecise, inexact
rough (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง Syn. noisy, rowdy
rough (adj.) ไม่ได้ตกแต่ง See also: ยังไม่เสร็จเรียบร้อย Syn. unfinished, unrefined
rough (n.) พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ
rough (n.) ต้นร่าง See also: ฉบับร่าง Syn. draft, outline
rough (n.) คนที่ใช้ความรุนแรง See also: อันธพาล Syn. rowdy, ruffian
rough (vt.) ทำให้ขรุขระ See also: ทำให้หยาบกระด้าง
rough (vt.) ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)
rough and ready (sl.) กระปรี้กระเปร่า See also: กระฉับกระเฉง
rough in (phrv.) ลากคร่าว ๆ See also: วาดคร่าวๆ Syn. rough out
rough it (phrv.) ใช้ชีวิตง่าย ๆ (ไม่สะดวกสบาย) Syn. live rough, sleep rough
rough out (phrv.) วางแผนหยาบ ๆ / คร่าว ๆ Syn. rough in
rough time (sl.) ช่วงยุ่งยาก Syn. hard time
rough up (phrv.) ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. ruffle up
rough up (phrv.) โจมตีเบา ๆ See also: ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างหยาบคาย
rough-and-ready (adj.) สะดวกและเตรียมรวดเร็วแต่ไม่ดีเท่าไหร่
rough-and-tumble (sl.) ยุ่งวุ่นวาย See also: ไม่เป็นระเบียบ, โกลาหล
rough-hew (vt.) ทำอย่างลวกๆ See also: ทำคร่าวๆ
rough-hewn (adj.) ซึ่งตัดไว้ไม่เรียบ
roughage (n.) วัตถุหยาบ See also: อาหารหรือฟางลักษณะหยาบๆ Syn. feed, fiber, hay
roughcast (n.) ปูนฉาบ
roughen (vi.) หยาบ See also: ขรุขระ Syn. chap, coarsen, harden
roughen (vi.) ทำให้หยาบ See also: ทำให้ขรุขระ Syn. chap, coarsen, harden
roughhouse (n.) การชุลมุนวุ่นวาย Syn. confusion, roughness, rowdiness
roughhouse (sl.) ทำอึกทึกครึกโครม See also: พลุกพล่าน Syn. roughneck
roughly (adv.) อย่างคร่าวๆ
roughneck (n.) คนพาล See also: คนเกเร, นักเลงโต Syn. roustabout
roughneck (sl.) ทำอึกทึกครึกโครม See also: พลุกพล่าน Syn. roughhouse
roughness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. stiffness, harshness, crudeness
roughness (n.) การชุลมุนวุ่นวาย Syn. confusion, rowdiness
roughness (n.) การทำด้วยขนสัตว์
roughness (n.) การทำด้วยขนสัตว์
roughrider (n.) คนขี่ม้า See also: คนฝึกม้า Syn. horseman
roughshod (adj.) ซึ่งใส่เกือกม้าที่มีตะปู
English-Thai: HOPE Dictionary
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
rough-footedadj. มีขนที่ขา
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ,ทำอย่างหยาบ ๆ ,ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew
rough-up(รัฟ'อัพ) n. การใช้กำลัง
rough-wrought(รัฟ'รอท) adj. ตกแต่งในครั้งแรก,ทำอย่างหยาบ ๆ
roughen(รัฟ'เฟิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,ทำให้ขรุขระ,กลายเป็นหยาบ,กลายเป็นขรุขระ
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ ,หุนหันพลันแล่น,ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
roughneck(รัฟ'เนค) n. อันธพาล,คนที่มีนิสัยหยาบคาย,คนงานเจาะน้ำมัน
roughrider(รัฟ'ไรเดอะ) n. คนขี่ม้าที่ทำให้ม้าหายพยศ,คนขี่ม้าป่า,คนฝึกม้าให้เชื่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rough idleเดินเบาไม่เรียบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roughageกาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โฮกฮาก (adv.) (speak) in rough voice Syn. กระโชกโฮกฮาก
กระปุ่มกระป่ำ (adj.) rough See also: uneven, rugged, craggy Syn. ขรุขระ, ตะปุ่มตะป่ำ Ops. เรียบ
กราก (adv.) rough See also: harsh to the touch Syn. กระด้าง, กร้าน Ops. นุ่ม
กร้าน (adj.) rough See also: hard, coarse, weathered, jagged Syn. ด้าน, หยาบ, แข็ง, กระด้าง Ops. นุ่ม
กะเปิ๊บกะป๊าบ (adj.) rough Ops. เรียบร้อย
กักขฬะ (adj.) rough See also: vulgar, rude Syn. ชั่ว Ops. ดี
ขรุขระ (adj.) rough See also: rugged, uneven, jagged, bumpy Syn. ไม่เท่ากัน
ขรุขระ (adj.) rough See also: uneven, rugged, craggy Syn. ตะปุ่มตะป่ำ Ops. เรียบ
ด้าน (adj.) rough See also: hardened Syn. หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง Ops. นุ่ม
หยาบ (adj.) rough See also: coarse Syn. กระด้าง
หยาบกระด้าง (adj.) rough See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ Ops. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม
หยาบกร้าน (adj.) rough See also: coarse, not smooth Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ Ops. อ่อนนุ่ม
ไม่สม่ำเสมอ (adj.) rough See also: rugged, uneven, jagged, bumpy Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ
ไม่เท่ากัน (adj.) rough See also: rugged, uneven, jagged, bumpy Syn. ขรุขระ
ความมักง่าย (n.) rough-and-readiness See also: carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift
เลาๆ (adv.) roughly See also: vaguely, approximately, in outline Syn. โดยสังเขป
ความหยาบ (n.) roughness See also: crudeness, rudeness
กราวรูด (adv.) thoroughly See also: completely Syn. ตลอดหมด, ไม่เว้น
กะๆ (v.) estimate roughly See also: plan, suppose Syn. คะเน, กำหนด
จักขุวิญญาณ (n.) knowledge through the eye or vision See also: knowledge which comes through vision
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
I couldn't get throughฉันต่อโทรศัพท์ไม่ได้เลย/ฉันโทรไม่ติดเลย
I called you today but couldn't get throughฉันโทรหาคุณวันนี้แต่ไม่ติด
They can't find a way to get through itพวกเขาไม่เจอหนทางที่จะผ่านพ้นมัน
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
That's why I brought you hereนั่นคือเหตุผลที่ฉันพาคุณมาที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If that goombah tries any rough stuff, tell him I'm no bandleader.ถ้า goombah ที่พยายามสิ่งที่หยาบใด ๆ บอกเขาว่าฉันไม่รัมเมเยอร์
Things may get rough with the move.Things may get rough with the move.
They gave them a very rough day.ลูก ๆ โดนกันหนักมากวันนี้
It was a rough place.มันเป็นบาร์ที่เถื่อนมาก โกโรโกโสที่สุดบนท่าเรือ
You're approaching rough weather. Please climb to 42,000 feet.คุณกำลังจะบินถึงสภาพอากาศเลวร้าย กรุณาไต่ระดับไปที่ 42,000 ฟุต
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ
It may be rough on him, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules.มันอาจส่งผลรุนแรงกับเขานะ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะลองกับเขา โดยเริ่มที่แคปซูลระดับ 7
We just shifted away the rough edges.เราก็แค่ขัดเกลานายนิดหน่อยเท่านั้น
You've had a rough day.มาร์ค วันนี้พี่เหนื่อยมากแล้ว
I just had a rough night.ฉันเพิ่งมีคืนที่หยาบกร้าน
It's a rough journey and a sad heart to travel it.เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก พร้อมกับหัวใจอันหนักอึ้ง
You've had a rough day today.วันนี้เธอเจอหนักพอแล้ว

rough ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ, 约计 / 約計] approximate estimate; a rough count
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 大体 / 大體] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole
粗野[cū yě, ㄘㄨ ㄧㄝˇ, 粗野] insolent; boorish; rough (in actions)
毛料[máo liào, ㄇㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 毛料] rough lumber; woollen cloth
[chù, ㄔㄨˋ, 儊] rough and rugged
比量[bǐ liàng, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 比量] rough measurement (with the hand, a stick, string etc)
稿件[gǎo jiàn, ㄍㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 稿件] rough draft; material contributing to a final document
粗略[cū, ㄘㄨlu:e4, 粗略] rough (not precise or accurate); cursory
粗饲料[cū sì liào, ㄘㄨ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, 粗饲料 / 粗飼料] silage; rough fodder
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 臭豆腐] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
[pǔ, ㄆㄨˇ, 氆] thick rough serge from Tibet
[lǔ, ㄌㄨˇ, 氇 / 氌] thick rough serge from Tibet
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, 一生] all one's life; throughout one's life
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ, 历来 / 歷來] always; throughout (a period of time); (of) all-time
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
约略[yuē, ㄩㄝlu:e4, 约略 / 約略] approximate; rough
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, 突破] breakthrough
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, 冲破 / 衝破] breakthrough; to overcome an obstacle quickly
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
布鲁克林[Bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 布鲁克林 / 布魯克林] Brooklyn, borough of New York City
布鲁克林[bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 布鲁克林 / 布魯剋林] Brooklyn, one of the five boroughs of New York City
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
[cāng, ㄘㄤ, 伧 / 傖] low fellow; rustic; rude; rough
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, 周密] careful; thorough
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
粗疏[cū shū, ㄘㄨ ㄕㄨ, 粗疏] coarse; rough
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands

rough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P)
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P)
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper
デッサン[, dessan] (n,vs) rough sketch (fre
ラフスケッチ[, rafusukecchi] (n) rough sketch
下描き[したがき, shitagaki] (n,vs) (See 下書き) rough sketch used as a guideline for a picture
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down
圭角の有る;圭角のある[けいかくのある, keikakunoaru] (exp) harsh-mannered; angular; rough
大ざっぱ(P);大雑把[おおざっぱ, oozappa] (adj-na,n) rough (as in not precise); broad; sketchy; (P)
大まか[おおまか, oomaka] (adj-na,n) (1) rough (e.g. sketch, approximation); broad; (2) generous; openhanded; (P)
山下駄[やまげた, yamageta] (n) rough geta (e.g. made of Japanese cedar)
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent
手加減[てかげん, tekagen] (n,vs) going easy on someone; take situational peculiarities into consideration; rough estimate; making an allowance for
拙速[せっそく, sessoku] (adj-na,n) hasty; rough and ready; (P)
[あん, an] (n,n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P)
概算[がいさん, gaisan] (n,vs,adj-no) approximation; rough estimate; (P)
発破を掛ける;発破をかける[はっぱをかける, happawokakeru] (exp,v1) (1) to set off an explosive; (2) to start a fire under someone; to motivate someone with rough words
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P)
粗研ぎ;荒研ぎ[あらとぎ, aratogi] (n) (See 粗砥) sharpening with a rough grindstone; rough sharpening
粗砥;荒砥[あらと, arato] (n) rough grindstone
粗造り[あらづくり, aradukuri] (n) rough-hewn; rough work
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n,vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation
草稿本[そうこうぼん, soukoubon] (n) rough draft of a book; draft-manuscript book; dummy comic book
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft
荒ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework
荒立つ[あらだつ, aradatsu] (v5t) to be(come) rough or aggravated or worse
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour)
近似計算[きんじけいさん, kinjikeisan] (n) rough or approximate calculation
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province
難所[なんしょ, nansho] (n) perilous pass (on a route or journey); rough spot
馬糞紙[ばふんし, bafunshi] (n) (1) rough cardboard made from straw; (2) (arch) low-grade paper (used as a lining)
鮫皮[さめがわ, samegawa] (n) sharkskin; rough skin
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through
スルー[するー, suru-] through
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
荒れる[あれる, areru] Thai: หยาบ English: to be rough

rough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
ช้า[adj.] (chā) EN: rough ; bad FR:
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused FR:
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude FR: grossier ; abject ; vulgaire
กรรกศ[adj.] (kankot) EN: rough FR:
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adj.] (kapoēpkapāp) EN: rough ; uncouth ; uncultured FR:
ข่อย[n.] (khǿi) EN: Siamese rough bush ; tooth brush tree ; Streblus asper FR: Streblus asper
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
กระโชกโฮกฮาก[adj.] (krachōk-hōk) EN: rough ; gruff ; rude ; coarse FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
กร้าน[adj.] (krān) EN: rough FR: rugueux
กระปมกระปำ[adj.] (krapomkrapa) EN: knotty ; covered with bumps ; warty ; rough FR:
กระปมกระเปา[adj.] (krapomkrapa) EN: knotty ; covered with bumps ; warty ; rough FR:
กุกะ[adj.] (kuka) EN: rugged ; jagged ; rough ; uneven ; not smooth FR:
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; coarse ; rough ; rude ; vulgar ; ribald FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
หลวม ๆ = หลวมๆ[adj.] (lūam-lūam) EN: rough ; baggy FR:
งานหยาบ[n. exp.] (ngān yāp) EN: rough work FR:
ไผ่ตงดำ[n. exp.] (phai tong d) EN: Rough Giant Bamboo ; Dendrocalamus asper 'Thai Black Shoot' FR:
ไผ่ตงเขียว[n. exp.] (phai tong k) EN: Rough Giant Bamboo ; Dendrocalamus asper 'Thai Green Shoot' FR:
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish FR: grossier ; vulgaire
เพชรในตม[n. exp.] (phet nai to) EN: potential star ; diamond in the rough FR: diamant brut [m]
ผิวขรุขระ[n. exp.] (phiu khrukh) EN: rough surface FR: surface rugueuse [f]
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory FR:
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp ) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
ประเมินอย่างหยาบ ๆ[v. exp.] (pramoēn yān) EN: make a rough estimate FR: estimer grossièrement
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
สาก[adj.] (sāk) EN: rough ; coarse ; bristly FR: rugueux
สากหยาก[adj.] (sākkayāk) EN: rough ; uneven ; bumpy FR:
สรุสระ[adj.] (sarusara) EN: rough ; not neat FR:
สถุล[adj.] (sathun) EN: coarse ; gross ; rough ; base ; low FR:
สมบุกสมบัน[adj.] (sombuksomba) EN: tough ; rough FR:
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ[n. exp.] (thanon pen ) EN: rough road FR: route défoncée [f]
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier
ตง[n.] (tong) EN: Dendrocalamus asper ; rough bamboo ; giant bamboo FR: Dendrocalamus asper
หยาบ[adj.] (yāp) EN: rough ; coarse FR: rugueux ; rêche ; grossier
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse ; indecent ; abrasive FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; indélicat ; bourru

rough ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobvakuum {n}low vacuum; rough vacuum
Abrollgeräusch {n} auf rauher Straßenoise on rough road
Seegang {m} | hoher Seegang; rauer Seegang | schwerer Seegang; schwere Seeswell | rough seas; rough swell | heavy sea; heavy swell
Höckerfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Rough-legged Tyrannulet
Ballaststoffe {pl}roughage
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
bringen; mitbringen; herbringen; anbringen | bringend | gebracht | er/sie bringt | ich/er/sie brachte | er/sie hat/hatte gebracht | ich/er/sie brächteto bring {brought; brought} | bringing | brought | he/she brings | I/he/she brought | he/she has/had brought | I/he/she would bring
Busrundfahrt {f} (durch)coach tour (of; through)
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin
Rauheitsbeiwert {m}coefficient of roughness
diplomatisch {adj} | auf diplomatischem Wegediplomatic | through diplomatic channels
Futtertrog {m}feeding trough
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year
Durchreise {f}journey through; travel through
Nettodurchsatz {m}net throughput
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows
Schmiedearbeit {f}piece of wrought-iron work
Durchkontaktierung {f}plated through-hole
raubeinig; rücksichtslos {adj} | über etw. rücksichtslos hinweggehenroughshod | to ride roughshod over sth.
Gewalttätigkeit {f}rough stuff
Grobeinstellung {f}rough adjustment
Grobkalkulation {f}rough calculation
Grobkorn {n}rough grain
Grobplanung {f}rough planning
Konzept {n}rough draft
Rohbaulichte {f}rough opening
Rohdiamant {m}rough diamond; uncut diamond; dob
Rohentwurf {m}rough copy
Schinderei {f}rough going
Überschlagsrechnung {f}rough estimate
Durchscheinen {n}show through
Südliche Rauhflügelschwalbe {f} [ornith.]Southern Rough-winged Swallow
gründlich; konsequent; sorgfältig; genau; reiflich {adj} | gründlicher; konsequenter; sorgfältiger; genauer; reiflicher | am gründlichsten; am konsequentesten; am sorgfältigsten; am genauesten; am reiflichstenthorough | more thorough | most thorough
Rassepferd {n}thoroughbred (horse)
(freier) Durchgang | Durchgänge {pl}thoroughfare | thoroughfars
Durchgangsbahnhof {m}through station
Durchgangsverkehr {m}through traffic
Kurswagen {n}through carriage
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rough
Back to top