ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neat*, -neat-

neat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neat (adj.) เรียบร้อย See also: เข้าที่เข้าทาง, เป็นระเบียบ, สะอาด Syn. clean, tidy Ops. messy, disordered
neat (adj.) เหมาะสม See also: เหมาะเจาะ, ง่ายและได้ผล
neat (adj.) แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า) See also: แบบไม่ผสมน้ำ Syn. unmixed Ops. diluted, mixed
neaten (vt.) ทำให้เรียบร้อย See also: ทำให้เป็นระเบียบ Syn. clean up, tidy, tidy up Ops. disorganize, mess up
neater (vi.) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด Syn. groom
neater (vt.) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด Syn. groom
neatly (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. tidily, orderly, systematically Ops. unevenly, untidily, unsystematically
neatness (n.) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. tidiness, spruceness
English-Thai: HOPE Dictionary
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
English-Thai: Nontri Dictionary
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
ประณีต (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
อย่างเรียบร้อย (adv.) neatly See also: tidily, orderly Ops. อย่างลวกๆ
เป็นที่เป็นทาง (adv.) neatly See also: orderly, tidily Syn. เป็นระเบียบเรียบร้อย Ops. รก
เรียบร้อยงดงาม (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
ภายใต้ (adv.) beneath See also: under, underneath
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a neat fit. Dante keeps it short.นั่นคือพอดีเรียบร้อย Dante ช่วยให้มันสั้น
What a neat idea. All your clothes match. I'm gonna do this.ไอเดียเจ๋งจริงๆ สีเข้ากันหมดเลย เดี๋ยวฉันต้องทำมั่ง
Everything's gotta be in a neat little box...ทุกอย่างจะมีสิ่งที่เหมาะสม สำหรับมันอยู่้ในกล่องเล็ก ๆ...
It's a mess. Remember what a neat freak his mom was?รกชะมัด, ยังจำได้ไหม ความเนี้ยบของแม่เกร็กน่ะ?
You look so neat He looks better with short hairดูดีสุดๆไปเลย ผมสั้นแล้วดูดีกว่าตั้งเยอะ
No, you're not You're a neat and tidy personเปล่าครับ, คุณเป็นคนน่ารักและเรียบร้อย
Look! What a neat gift!ดูสิคะ สวยจัง ของขวัญ
I want neat lines above all.ทุกคนเดินไปตามเส้นขาว เดินตรงไปเลย
I've never seen such clean dry neat looking, dead flesh.ไม่เคยเห็นศพที่ สะอาด เรียบร้อยขนาดนี้มาก่อน ,เพิ่งตายใหม่ๆ
For such a neat monster, I'm making an awfully big mess.สำหรับอสูรที่ระเบียบจัด ผมดันทำเละอย่างแรง
That's a neat trick, considering I was asleep.เป็นกลเม็ดที่เด็ดมาก ทั้งที่ความจริงผมหลับอยู่
How neat he is and plump, this war criminal.ทั้งร่ำรวย ทั้งมีความสุขจริงๆ เจ้า... อาชญากรสงคราม

neat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
匀整[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, 匀整 / 勻整] neat and well-spaced
整整齐齐[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, 整整齐齐 / 整整齊齊] neat and tidy
在下方[zài xià fāng, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ, 在下方] beneath
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, 干净 / 乾淨] clean; neat
爽利[shuǎng lì, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄧˋ, 爽利] efficient; brisk; neat
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, 潜藏 / 潛藏] hidden beneath the surface; buried and concealed
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, 整洁 / 整潔] neatly; tidy
正正[zhèng zhèng, ㄓㄥˋ ㄓㄥˋ, 正正] neat; orderly; just in time
[qí, ㄑㄧˊ, 齐 / 齊] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out
整齐[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, 整齐 / 整齊] orderly; neat; even; tidy
之下[zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ, 之下] under; beneath; less than
在下面[zài xià miàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ, 在下面] underneath

neat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P)
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata)
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P)
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity
小さっぱりした[こさっぱりした, kosapparishita] (adj-f) neat; tidy; trim
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
山査子[さんざし;サンザシ, sanzashi ; sanzashi] (n) (uk) hawthorn; Crataegus cuneata; Crataegus apiifolia; may; quickthorn; whitethorn
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller
描き出す;描きだす[えがきだす, egakidasu] (v5s,vt) to delineate; to draw; to express; to imagine
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P)
楔状[けつじょう, ketsujou] (n,adj-no) wedge-shaped; cuneate; cuneiform
樹下[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees
石子詰め[いしこづめ, ishikodume] (n) burying alive beneath stones
綺麗好き[きれいずき, kireizuki] (n,adj-na) tidy (of people); neat; liking cleanliness
線引き[せんびき, senbiki] (n,vs) delineation; demarcation
胸当て;胸あて;胸当(io)[むねあて;むなあて, muneate ; munaate] (n) (1) breastplate; chest protector; (2) bib
脛当て[すねあて, suneate] (n) greaves; shin guards
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side
[めど, medo] (n) (1) (arch) (See 蓍萩) Chinese lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cuneata); (2) fortune-telling (using divination sticks)

neat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกล้งเกลา[adj.] (klaēngklao) EN: elaborate ; neat ; excellent FR:
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
แนบเนียน[adj.] (naēpnīen) EN: fitted snugly ; neat FR:
เนี้ยบ[adj.] (nīep) EN: neat ; cute FR:
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous ; elaborate FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé ; élaboré
เรี่ยมเร้เรไร[adj.] (rīemrērērai) EN: sparklingly clean and neat ; very tidy ; looking like new ; brand-new FR:
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy ; well arranged FR: convenable ; soigné ; décent
สะอาดตา[adj.] (sa-āt tā) EN: neat FR: bien entretenu
สรุสระ[adj.] (sarusara) EN: rough ; not neat FR:
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back FR: derrière ; dessous ; inférieur
อินถวาน้อย[n. exp.] (inthawā nøi) EN: Kailarsenia lineata FR: Kailarsenia lineata
จิ้งเหลนหางยาว[n.] (jinglēnhāng) EN: Takydromus sexlineatus FR: Takydromus sexlineatus
การคงสภาพเชิงเส้น[n. exp.] (kān khong s) EN: collineation FR:
ข้างล่าง[adv.] (khānglāng) EN: downstairs ; below ; beneath ; down FR: en bas ; dessous
ข้างใต้[adv.] (khāng tāi) EN: beneath ; underneath ; under ; underside FR: sous ; au-dessous ; dessous
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
ไกรทอง[n. exp.] (krai thøng) EN: Erythroxylum cuneatum FR: Erythroxylum cuneatum
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath ; underneath FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
แมงมุมเสือปลา[n.] (maēngmum se) EN: Oxyopes lineatipes FR:
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
เนียน[adv.] (nīen) EN: neatly FR:
นกโพระดกธรรมดา[n. exp.] (nok phōrado) EN: Lineated Barbet FR: Barbu rayé [m] ; Barbu grivelé [m]
เป็นที่[adv.] (penthī) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
เป็นที่เป็นทาง[adv.] (penthīpenth) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
ภายใต้[prep.] (phāi tāi) EN: under ; beneath . subject to FR: sous
เรียบแปล้[adj.] (rīep plaē) EN: smoothed down ; neatly combed FR:
เรียบร้อย[adv.] (rīeprøi) EN: in good order ; orderly ; neatly FR: comme il faut ; d'une manière soignée
รูปลิ่ม[adj.] (rūp lim) EN: cuneate FR:
สามแก้ว[n.] (sāmkaēo) EN: Plotosus lineatus FR: Plotosus lineatus
สางห่า[n.] (sānghā) EN: Takydromus sexlineatus FR: Takydromus sexlineatus
เศวตฉัตร[n.] (sawēttachat) EN: Damrongia purpureolineata FR: Damrongia purpureolineata
ใต้[prep.] (tāi) EN: under ; beneath ; below ; underneath FR: sous ; dessous ; au-dessous de
ตัดเซ็น[v. exp.] (tat sen) EN: delineate ; make a line drawing FR:
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate ; plot FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser

neat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Layardbaumsteiger {m} [ornith.]Lineated Woodcreeper
niedlich; nett; adrett {adj} | niedlicher; netter; adretter | am niedlichsten; am nettesten; am adrettestenneat | neater | neatest
Nettigkeit {f}neatness
ungenießbar {adj} | ungenießbarer | am ungenießbarstenuneatable | more uneatable | most uneatable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neat
Back to top