ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mulct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mulct*, -mulct-

mulct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mulct (vt.) ปรับเป็นเงิน Syn. penalize Ops. compensate
mulct (n.) ของที่เป็นค่าปรับ See also: ของที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ Syn. amercement, fine
English-Thai: HOPE Dictionary
mulct(มัคทฺ) n. ค่าปรับ,ค่าสินไหมทดแทน. vt. ลงโทษปรับ,โกงเอามา, Syn. amerce,fine

mulct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปอกลอก[v.] (pøkløk) EN: strip ; fleece ; mulct FR: plumer ; dépouiller ; voler ; escroquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mulct
Back to top