ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penalty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penalty*, -penalty-

penalty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penalty (n.) โทษ See also: โทษทัณฑ์
penalty (n.) ค่าปรับ See also: ค่าสินไหมทดแทน Syn. fine, amercement, forfeit
penalty (n.) การลงโทษ Syn. punishment
penalty kick (n.) การเตะลูกโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
English-Thai: Nontri Dictionary
penalty(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
penalty๑. การลงโทษ๒. เบี้ยปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penalty, death; punishment, capitalโทษประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำโทษ (n.) penalty See also: sanction, punishment
ข้อบัญญัติโทษ (n.) penalty See also: legal punishment, penal code Syn. บทกำหนดโทษ
ทัณฑกรรม (n.) penalty See also: sanction, punishment Syn. การทำโทษ
ทัณฑ์ (n.) penalty See also: punishment Syn. โทษ, โทษทัณฑ์, ความผิด
บทกำหนดโทษ (n.) penalty See also: legal punishment, penal code Syn. ข้อบัญญัติโทษ
บทลงโทษ (n.) penalty See also: legal punishment, penal code Syn. บทกำหนดโทษ, ข้อบัญญัติโทษ
ลูกโทษ (n.) penalty
อาญา (n.) penalty See also: punishment, sanction Syn. โทษ
โทษทัณฑ์ (n.) penalty See also: punishment
เขตโทษ (n.) penalty area See also: punishment zone Syn. จุดโทษ
การเตะลูกโทษ (n.) penalty kick
จุดลูกโทษ (n.) penalty spot
จุดโทษ (n.) penalty spot Syn. จุดลูกโทษ
มหันตโทษ (n.) heavy penalty See also: severe punishment Syn. โทษร้ายแรง, โทษหนัก Ops. ลหุโทษ
มหันตโทษ (adj.) with heavy penalty Syn. โทษร้ายแรง, โทษหนัก Ops. ลหุโทษ
โทษประหาร (n.) death penalty See also: capital punishment
โทษร้ายแรง (n.) heavy penalty See also: severe punishment Syn. โทษหนัก Ops. ลหุโทษ
โทษร้ายแรง (adj.) with heavy penalty Syn. โทษหนัก Ops. ลหุโทษ
โทษสถานเบา (n.) light penalty See also: minor offence, light punishment Syn. ลหุโทษ Ops. โทษหนัก
โทษเบา (n.) light penalty See also: minor offence, light punishment Syn. โทษสถานเบา, ลหุโทษ Ops. โทษหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know the penalty if you fail.คุณจะรู้ว่าโทษถ้าคุณล้มเหลว
And if you truly believe in your system of law you must inflict on me the severest penalty possible.และถ้าศาลเชื่อระบบกฎหมายของท่าน ท่านต้องตัดสินด้วยโทษหนักที่สุด
Even if you're under 15, if you get more than 50 penalty points on your record, you're sent to the regular courts!ถึงแม้ว่าแกจะต่ำกว่า 15 ปี ถ้าสมุด ระเบียนมีการโทษมากกว่า 50 ครั้ง แกจะถูกส่งไปที่ศาลเด็ก
Do you know what the penalty is for stealing?เจ้ารู้มั้ยว่าการขโมยของต้องโดนลงโทษยังไง?
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ?
You were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging...คุณไม่ต้องเสียค่า กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ?
This is the only game I know you can call a penalty on yourself-- if you're honest, which most people are.เป็นกีฬาชนิดเดียวที่เราทำโทษตัวเอง ถ้าเราเล่นซื่อๆ เหมือนคนส่วนใหญ่
No one wanted the penalty assessed, not even Jones and Hagen.ไม่มีใครต้องการให้เป็นลูกโทษ แม้แต่โจนส์และเฮเก้น
You know the penalty for thievery.เจ้ารู้ว่าโทษของการลักขโมยคืออะไร
Should one be away for a night, to pay 100 dollars in penalty to the other person.ถ้าใครต้องออกจากบ้านไปตอนดึก ต้องจ่ายค่าปรับให้อีกฝ่ายจำนวน100ดอลล่าร์
You've been charged with three counts of murder the bombing of government property, conspiracy to commit terrorism treason and sedition, the penalty for which is death by firing squad.คุณถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรม 3 ราย... ...วางระเบิดทรัพย์สินราชการ สมคบกับผู้ก่อการร้าย... ...เป็นกบฏและปลุกระดม, โทษคือ ประหารด้วยการเผาทั้งเป็น.
All they handle is death penalty cases.หน่วยนั้น จัดการเกี่ยวกับคดีฆ่าคนตายทั้งหมด

penalty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罚球[fá qiú, ㄈㄚˊ ㄑㄧㄡˊ, 罚球 / 罰球] penalty shot; penalty kick (in sports)
点球[diǎn qiú, ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 点球 / 點球] penalty kick
死刑[sǐ xíng, ㄙˇ ㄒㄧㄥˊ, 死刑] death penalty
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence
惩罚[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 惩罚 / 懲罰] penalty; punishment; to punish
功率恶化[gōng lǜ è huà, ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ ㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 功率恶化 / 功率惡化] power penalty
刑罚[xíng fá, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˊ, 刑罚 / 刑罰] sentence; penalty; punishment

penalty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペナルティーエリア[, penarutei-eria] (n) penalty area
ペナルティーエルア[, penarutei-erua] (n) penalty area
ペナルティーキック;ペナルティキック[, penarutei-kikku ; penaruteikikku] (n) penalty kick
ペナルティーゴール[, penarutei-go-ru] (n) penalty goal; PG
ペナルティーボックス[, penarutei-bokkusu] (n) penalty box
刑名[けいめい, keimei] (n) penalty designations
[し, shi] (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P)
違約金[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause
ペナルティー(P);ペナルティ[, penarutei-(P); penarutei] (n) penalty; (P)
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment
死刑[しけい, shikei] (n) death penalty; capital punishment; (P)
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty

penalty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญา[n.] (ātchayā = ā) EN: penalty ; crime FR:
อาชญา[n.] (ātyā = ātch) EN: penalty ; crime FR:
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
บทกำหนดโทษ[n.] (botkamnotth) EN: penalty provision FR: régime des sanctions [m]
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalties [pl] ; penalty provision ; penal provision ; penal clause FR: sanction [f]
จุดลูกโทษ[n. exp.] (jut lūkthōt) EN: penalty spot FR: point de réparation [m] ; point de pénalty [m]
จุดโทษ[n. exp.] (jut thōt) EN: penalty spot FR: point de penalty [m]
กรรมกรณ์[n.] (kammakøn) EN: penalty FR:
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthō) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f]
การเตะลูกโทษ[n. exp.] (kān te lūkt) EN: penalty kick FR: coup de pied de réparation [m] ; penalty [m]
การทำโทษ[n.] (kān thamthō) EN: penalty FR: châtiment [m]
การยิงลูกโทษ[n. exp.] (kān ying lū) EN: penalty kick ; penalty shoot FR: tir de penalty [m]
ค่าปรับ[n.] (khāprap) EN: fine ; penalty FR: amende [f] ; contravention [f]
เขตโทษ [n. exp.] (khēt thōt) EN: penalty area ; penalty zone FR: surface de réparation [f]
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor FR:
ลดหย่อนผ่อนโทษ[X] (lotyøn phǿn) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
ลูกโทษ[n.] (lūkthōt) EN: penalty FR: pénalty [m]
มหันตโทษ[n.] (mahantathōt) EN: heavy penalty ; heavy sentence ; severe punishment FR: sentence lourde [f] ; lourde sentence [f] ; lourde peine [f]
นิคหกรรม[n.] (nikkhahakam) EN: penalty prescribed by the Sangha ; penalty prescribed by the Buddhist order ; chastisement of a perverse monk FR:
พิพากษาให้ประหารชีวิต[v. exp.] (phiphāksā h) EN: impose the death penalty FR: imposer la peine de mort
ปรับโทษ[v.] (prapthōt) EN: fine ; inflict a penalty ; impose a fine FR: verbaliser ; infliger une amende
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king FR:
เสียค่าปรับ[v. exp.] (sīa khāprap) EN: pay the penalty FR: payer une amende ; régler une amende
ตัสสปาปิยสิกา[n.] (tatsapāpiya) EN: inflicting a penalty on one who is at fault ; decision for specific depravity FR:
เตะลูกโทษ[n. exp.] (te lūkthōt) EN: penalty kick FR: penalty [m] ; coup de pied de réparation [m]
ทัณฑ์[n.] (than) EN: penalty ; punishment ; sanction FR: peine [f] ; sanction [f] ; punition [f]
ทัณฑกรรม[n.] (thanthakam ) EN: penalty ; punishment ; imposition of a penalty FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: punishment ; penalty ; correction ; sentence FR: sanction [f] ; peine [f] ; punition [f]
โทษเบา[n. exp.] (thōt bao) EN: light penalty ; light punishment FR: peine légère [f]
โทษหนัก[n. exp.] (thōt nak) EN: heavy punishment ; heavy penalty FR: peine lourde [f]
โทษประหาร[n. exp.] (thōt prahān) EN: death penalty FR:
โทษประหารชีวิต[n. exp.] (thōt prahān) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f] ; peine de mort [f]
โทษร้ายแรง[n. exp.] (thōt rāiraē) EN: heavy penalty FR: peine lourde [f]
โทษกรณ์[n.] (thōtsakøn) EN: offense ; penalty FR:
โทษสถานเบา[n. exp.] (thōt sathān) EN: light penalty ; light punishment FR:
โทษทัณฑ์[n.] (thōtthan) EN: punishment ; penalty FR:
โทษอุกฤษฏ์[n. exp.] (thōt ukrit) EN: supreme penalty ; maximum penalty FR:
ยิงจุดโทษ[v. exp.] (ying jut th) EN: FR: tirer un penalty ; tirer un coup de pied de réparation
ยิงลูกโทษ[v. exp.] (ying lūkthō) EN: FR: tirer un penalty ; tirer un coup de pied de réparation

penalty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todesstrafe {f}death penalty
Elfmeter {m} [sport] | einen Elfmeter verursachenpenalty | to concede a penalty
Höchststrafe {f}maximum penalty
Minuspunkt {m}minus point; penalty point; demerit [Am.]
Strafminute {f} [sport] | zwei Strafminutenminute of penalty time | two-minute penalty
Strafbank {f} [sport]penalty box; penalty bank
Elfmeterpunkt {m} [sport]penalty spot
Elfmeterschießen {n} [sport]penalty shoot-out
Konventionalstrafe {f}penalty (for non-performance)
Strafkasse {f}penalty box
Strafklausel {f}penalty clause
Strafpunkt {m}penalty point
Strafraum {m}penalty area
Strafraumgrenze {f} [sport]penalty line
Straftor {n} [sport]penalty goal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penalty
Back to top