ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compensate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compensate*, -compensate-

compensate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compensate (vi.) ชดเชย
compensate (vt.) ชดเชย Syn. recompense, pay
compensate for (phrv.) ชดเชยสำหรับ See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ
compensated (adj.) ซึ่งชดเชยให้ See also: ชดใช้, ซึ่งชำระหนี้
English-Thai: HOPE Dictionary
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compensateแก้คืน,แก้ไข,ปรับแก้,การกลบรส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่ายคืน (v.) compensate See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate Syn. ใช้คืน
ชดเชย (v.) compensate See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate Syn. ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน
ชดใช้ (v.) compensate See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse Syn. ใช้, ชำระคืน
ชดใช้ค่าเสียหาย (v.) compensate Syn. ชดใช้, ให้เงิน
ชำระคืน (v.) compensate See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse Syn. จ่ายคืน
ทด (v.) compensate See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back Syn. แทน, ทดแทน
ทดแทน (v.) compensate See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้
ทำขวัญ (v.) compensate Syn. ชดใช้, ให้เงิน, ชดใช้ค่าเสียหาย
รับใช้ (v.) compensate See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations
แทน (v.) compensate See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back Syn. ทดแทน
ใช้ (v.) compensate See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse Syn. ชำระคืน
ชดเชย (adj.) compensated See also: remunerated Syn. ตอบแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน
You always know that I'm quiet in the morning and compensate accordingly.คุณรู้ว่า ตอนเช้าฉันไม่ชอบพูด คุณก็เลยพูดแทน
In exchange, I'm prepared to compensate you.In exchange, I'm prepared to compensate you.
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม?
Why not to ask me to compensate and just walk away?ทำไมไม่บอกผมล่ะ ผมจะได้จ่ายค่าเสียหายให้
You brought a knife to compensate your fears of Taewook.เลยไปซื้อมีด เพื่อกลบเกลื่อนความกลัวที่มีต่อ เทวุก
Obviously, we would compensate you for all your medical expenses.อย่างนั้น, เราจะสนับสนุนชดเชย ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดให้
Look, I hope this isn't a mistake and the CIA has decided to compensate meนี่, ผมหวังว่ามันจะไม่ใช่ข้อผิดพลาด และ CIA ตัดสินใจ จะตอบแทนให้ผม
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน
That is, you will compensate for my own demerit.นั่นคือ ที่เจ้าจะต้องตอบแทนต่อความบกพร่องของข้า
Look, what I'm asking is that we compensate you for a few hours of your time that will help change peoples' lives.ฟังนะ เรามีคาตอบแทนให เวลา 2-3 ชัวโมงของคุณ จะชวยเปลียนแปลงชีวิตคน
I want you to clean it up, and I want you to compensate the victims.ฉันต้องการให้คุณเลิกใช้มันซะ และจ่ายเงินชดใช้ให้เหยื่อด้วย

compensate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补偿[bǔ cháng, ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ, 补偿 / 補償] compensate; make up
赔偿[péi cháng, ㄆㄟˊ ㄔㄤˊ, 赔偿 / 賠償] compensate
[chóu, ㄔㄡˊ, 酬] entertain; repay; return; reward; compensate

compensate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P)
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for
埋め合わす;埋め合す;埋めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s,vt) (See 埋め合わせる) to make up for; to compensate for
補う[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P)
贖う;購う[あがなう, aganau] (v5u,vt) to compensate; to make up for

compensate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai kh) EN: compensate for damages ; pay damages FR:
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate FR: rembourser
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for) FR: indemniser ; dédommager
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer
ตอบ[v.] (tøp) EN: repay ; reward ; remunerate ; compensate FR:
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

compensate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Temperaturbereich {m} | kompesnsierter Temperaturbereich [techn.]temperature range | compensated temperature range (CTR)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compensate
Back to top