ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

damages

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *damages*, -damages-

damages ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
damages (n.) ค่าเสียหาย See also: ค่าป่วยการ, ค่าชดเชย, เงินชดเชย, ค่าสินไหม, ค่าชดใช้ Syn. compensation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
damagesค่าเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damagesค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าปรับ (n.) damages See also: loss, fee commission, fine Syn. ค่าเสียหาย
ค่าเสียหาย (n.) damages See also: loss, fee commission, fine Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ
เงินทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. ค่าทำขวัญ
เบี้ยทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Award him the damages we seek from this defendant.ให้รางวัลกับผลเสียหายของเขา จากจำเลยผู้นี้
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี?
It's got damages everywhere.ดูสิมีรอยเต็มไปหมดเลย
In which case, you can expect a lawsuit for something in excess of $20 million in damages and loss of earnings.สำหรับบางอย่างที่เกิดขอบเขต สัก 20 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าเสียหายและการสูญเสียรายได้
Built in social cause, persuasive lead plaintiff... billions in damages at the end of the rainbow.เป็นปัญหาสังคม,สามารถ ชักชวนโจทย์ ค่าเสียหายมูลค่าเป็นพันล้าน เมื่อสิ้นสุดคดี
There are billions of dollars worth of damages here.เป็นพันล้านดอลลาร์ที่ต้องจ่ายให้ผู้เสียหาย
Balance for the tow, the repairs, and extra for, you know, damages and stuff to the gate, the toilet...ค่าลากรถพ่วงค้างไว้ ค่าซ่อม และเพิ่มให้อีกพิเศษ นายรู้นะ ค่าเสียทายที่ทำประตูพัง ห้องน้ำ...
Dean, I'm sure Troy will sign up for football if and when some accident damages the part of his brain that feels pride.หากเพียงแต่ถ้ามีเหตุการณ์ ที่ไปกระทบกระเทือนสมองเขาจนรู้สึกอยากทะนงตนขึ้นมา กว่าจะถึงตอนนั้น คุณจะว่าอะไรไหมถ้า...
It kind of damages the reputations of our member businesses.มันจะเกิดผลเสีย ต่อสมาชิกของเรา
I cannot have an environment that sexualizes children and damages their self-esteem!ผมไม่ยอมให้เรื่องเพศ มาทำลายความเชื่อมั่นเด็ก
It's a good way to assess the, you know, the damages they've done in their life and make amends.- เป็นวิธีการที่ดี ในการเข้าถึงความชอกช้ำ ที่พวกเขารู้สึก - ในชั่วชีวิตแล้วทำตัวเอง ให้ประพฤติดีขึ้น
If he sues me, I'll have to pay for damages and the lawyers' fees.ถ้าเขาฟ้องผมผมจะต้องจ่าย \ N ค่าเสียหายและค่าทนายความ

damages ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
索赔[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, 索赔 / 索賠] compensation; (be awarded) damages

damages ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
損害賠償[そんがいばいしょう, songaibaishou] (n,vs) restitution; damages
損害賠償訴訟[そんがいばいしょうそしょう, songaibaishousoshou] (n) damages suit
損害額[そんがいがく, songaigaku] (n) amount of damages or loss
求償[きゅうしょう, kyuushou] (n,vs) claim for damages
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops
金銭的ダメージ[きんせんてきダメージ, kinsenteki dame-ji] (n) monetary damages
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement
戦禍[せんか, senka] (n) war damages; ravages of war; (P)

damages ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai kh) EN: compensate for damages ; pay damages FR:
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek k) EN: bring an action for damages ; sue for damages FR:
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot ) EN: adjustment of damages FR:
การเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (kān rīekrøn) EN: claim for damages FR:
คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย[n. exp.] (khamføng rī) EN: action for damages FR:
ค่าเสียหาย[n.] (khāsīahāi) EN: damages FR: dommages [mpl]
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhw) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
เคลมค่าเสียหาย[v. exp.] (khlēm khāsī) EN: claim damages FR:
เรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (rīek khāsīa) EN: recover damage ; claim damages FR: réclamer des dommages
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (sitthirīekr) EN: claim for damages FR:
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for) FR: indemniser ; dédommager

damages ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}liable for damages; liable to pay damages; held for damages
Schadensregulierung {f}settlement of damages
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า damages
Back to top