ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elegantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elegantly*, -elegantly-

elegantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elegantly (adv.) อย่างงดงาม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุยฉาย (adv.) elegantly Syn. กรีดกราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even if it was with a guy like you, I wanted to live elegantly like Mo Ne and Tae Ra unni.ต่อให้ต้องทนอยู่กับผู้ชายแบบคุณ .. ฉันก็อยากจะได้ใช้ชีวิตหรูหราแบบโมเนกับพี่แท-รา
You put it more elegantly, of course.คุณพูดได้ประณีตกว่านี้ แต่แน่นอน

elegantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 摇曳多姿 / 搖曳多姿] swaying gently; moving elegantly

elegantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person

elegantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุยฉาย[adv.] (chuichāi) EN: elegantly FR:
กินโต๊ะ[v.] (kinto) EN: have a Chinese dinner ; dine elegantly FR:
โก้ ๆ = โก้ๆ[adv.] (kō-kō) EN: elegantly ; smartly FR: élégamment
กรีดกราย[adj.] (krītkrāi) EN: struting ; swaggering ; giving oneself airs and graces ; walking with grace ; walking elegantly FR:
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously FR: solennellement ; cérémonieusement
เยื้องกราย[v.] (yeūangkrāi) EN: swagger ; walk with grace ; walk elegantly FR:

elegantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elegant {adv}elegantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elegantly
Back to top