ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reward*, -reward-

reward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reward (n.) รางวัล See also: สิ่งตอบแทน Syn. bonus, recompense, repayment
reward (vt.) ให้รางวัล See also: ตอบแทน Syn. pay, recompense
reward for (phrv.) ได้รางวัลสำหรับ
rewardable (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน
rewarder (n.) ผู้ให้รางวัล See also: ผู้ให้ผลตอบแทน
rewarding (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน Syn. fulfilling, gratifying, satisfying
English-Thai: HOPE Dictionary
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล,เงินรางวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay,remuneration
English-Thai: Nontri Dictionary
reward(n) เงินรางวัล,รางวัล,ของตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rewardรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reward for return of goodsรางวัลในการนำทรัพย์สินหายมาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rewardการให้รางวัล [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกรางวัล (v.) reward See also: give a prize to, give a reward to, tip Syn. ให้รางวัล Ops. ลงโทษ
ผลตอบแทน (n.) reward See also: compensation, bonus Syn. รางวัล
รางวัลนำจับ (n.) reward See also: pay Syn. เงินนำจับ, สินบนนำจับ, สินจ้างรางวัล
สินน้ำใจ (n.) reward See also: carrot, guerdon, meed, premium Syn. รางวัล, สิ่งตอบแทน
สินบน (n.) reward See also: pay Syn. เงินนำจับ, สินบนนำจับ, รางวัลนำจับ, สินจ้างรางวัล
สินบนนำจับ (n.) reward See also: pay Syn. เงินนำจับ, รางวัลนำจับ, สินจ้างรางวัล
เงินนำจับ (n.) reward See also: pay Syn. สินบนนำจับ, รางวัลนำจับ, สินจ้างรางวัล
เงินรางวัล (n.) reward See also: remuneration, prize, premium, bonus, gratuity
เบี้ยบำเหน็จ (n.) reward See also: remuneration, prize, premium, bonus, gratuity Syn. เงินรางวัล
ปูนบำเหน็จ (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ให้รางวัล
ให้รางวัล (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ปูนบำเหน็จ
ผลานิสงส์ (n.) reward of good deeds or merit See also: outflow of good result Syn. ผลบุญ
ชิงรางวัล (v.) compete for the prize or reward
ชิงโชค (v.) compete for the prize or reward Syn. ชิงรางวัล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would we get a reward if we made it?พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราทำมัน?
You think you deserve the reward?คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับรางวัลหรือ?
You are not eligible to receive this rewardคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลนี้
If you need anything as a reward, just tell me whatever it isถ้าเธออยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแล้วล่ะก็แค่บอกฉันมาเท่านั้น อะไรก็ได้ทั้งนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That should have been enough reward for herสิ่งนั้นควรจะ enough reward สำหรับของเธอ .
They can be tricked into being good little girls and boys, the same way we were tricked into it on the promise of some reward to come.แบบเดียวกับที่เราถูกหลอกล่อ ด้วยของรางวัล
A reward for this wallet he found.อ๊ะ คุณป้าที่ทำคุ้กกี้ไม่อร่อยหนิ
That he'll reward us too I'll betจะให้รางวัลเราด้วย ฉันพนันได้เลย
I've got plans, I'm going away after, so the reward is worth the stretch.ฉันวางแผนหลังปล้นไว้แล้ว เงินที่จะได้มามันคุ้มแน่
Dress her up and take her to Paree lmagine the reward her dear old grandmamma will payแต่งตัวให้และพาเธอไปปารีส จินตนาการถึงรางวัล ที่เสด็จย่าของเธอจะประทานให้
All she wants to do is go to Paris. Why give away a third of the reward money?สิ่งที่เธอต้องการคือไปปารีส ทำไมถึงโยนเงินรางวัลทิ้งไป?
Well, he's probably too busy spending his reward money as fast as he can.อ้อ เขาคงยุ่งกับการใช้จ่ายเงินรางวัล ให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาทำได้
Serving my country faithfully is reward enough, Excellence.การรับใช้ชาติของกระหม่อมอย่างศรัทธา ก็เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ใต้เท้า
In fact, I pray that God reward you for your mercy to do it.และขอพระเจ้าทรงอวยพรที่เมตตาข้า
Of course it comes with a reward your points are increasedแน่นอนมันมาพร้อมกับรางวัล และคะแนนของคุณจะเพิ่มขึ้นด้วย
There's an enormous reward for my safe return.เจ้าคงได้ยินเรี่องรางวัลนําตัวข้า กลับไปอย่างปลอดภัย

reward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, 缠头 / 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到 / 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time
薄酬[bó chóu, ㄅㄛˊ ㄔㄡˊ, 薄酬] small reward (for work); meager remuneration
果报[guǒ bào, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, 果报 / 果報] preordained fate (in Buddh.); karma; reward or retribution for one's actions
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 奖励 / 獎勵] reward (as encouragement)
赏罚[shǎng fá, ㄕㄤˇ ㄈㄚˊ, 赏罚 / 賞罰] reward and punishment
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, 收获 / 收獲] benefit, reward
[chóu, ㄔㄡˊ, 酬] entertain; repay; return; reward; compensate
厚报[hòu bào, ㄏㄡˋ ㄅㄠˋ, 厚报 / 厚報] generous reward
奖酬[jiǎng chóu, ㄐㄧㄤˇ ㄔㄡˊ, 奖酬 / 獎酬] incentive; reward
悬赏[xuán shǎng, ㄒㄩㄢˊ ㄕㄤˇ, 悬赏 / 懸賞] offer a reward
[yí, ㄧˊ, 貤] promote; reward
政教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 政教] punishment and rewards as part of political re-education
报酬[bào chóu, ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ, 报酬 / 報酬] reward; remuneration
奖赏[jiǎng shǎng, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄤˇ, 奖赏 / 獎賞] reward; prize; an award
酬偿[chóu cháng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˊ, 酬偿 / 酬償] reward
酬劳[chóu láo, ㄔㄡˊ ㄌㄠˊ, 酬劳 / 酬勞] reward
酬赏[chóu shǎng, ㄔㄡˊ ㄕㄤˇ, 酬赏 / 酬賞] reward
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, 善有善报 / 善有善報] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4, 善有善报,恶有恶报 / 善有善報,惡有惡報] Virtue has its reward, evil its retribution

reward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) bonus; reward for one's services
懸賞金[けんしょうきん, kenshoukin] (n) prize money; reward
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] (n) reward or prize for perfect attendance
重賞[じゅうしょう;ちょうしょう, juushou ; choushou] (n) (1) (See 重賞レース) large prize (e.g. in horse racing); (2) generous reward
ご褒美[ごほうび, gohoubi] (n) (See 褒美) reward; prize; (P)
善因善果[ぜんいんぜんか, zen'inzenka] (n) good action lead to good rewards; one good turn deserves another
報奨[ほうしょう, houshou] (n,vs) bonus; bounty; reward; compensation
報奨金(P);褒奨金[ほうしょうきん, houshoukin] (n) cash bonus; reward; bounty; (P)
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P)
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P)
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P)

reward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: give a special reward ; give a special bonus FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ชิงโชค[v. exp.] (ching chōk) EN: compete for a prize ; compete for a reward FR:
ชิงรางวัล[v. exp.] (ching rāngw) EN: compete for a prize ; compete for a reward FR:
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give a reward ; give a prize ; offer a reward FR: récompenser
ค่าหัว[n.] (khāhūa) EN: reward ; price on someone's head FR:
เงินสมนาคุณ[n. exp.] (ngoen somma) EN: financial reward FR:
ผลานิสงส์ ; ผลานิสงฆ์[n.] (phalānisong) EN: reward of good deeds or merit ; fruit of doing the right thing ; result of a good deed ; benefit of making merit FR:
ผลตอบแทน[n. exp.] (phontøpthaē) EN: return ; reward  FR: retour [m] ; rapport [m]
ปูนบำเหน็จ[X] (pūn bamnet) EN: bonus ; reward FR:
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; promote FR: récompenser
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip FR: prix [m] ; récompense [f]
รางวัล[v.] (rāngwan) EN: reward ; tip FR: récompenser
รางวัลนำจับ[n. exp.] (rāngwan nam) EN: reward ; head money FR: récompense [f]
สินจ้างรางวัล[n. exp.] (sinjāng rān) EN: wages ; remuneration ; reward ; payment ; stipend FR:
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration FR: gratification [f] ; bonification [f]
ตั้งรางวัล[v. exp.] (tang rāngwa) EN: promise a reward FR:
ทุกขลาภ[n.] (thukkhalāp) EN: gain through suffering ; suffering windfall ; hard-earned reward FR:
ตกรางวัล[v.] (tokrāngwan) EN: give a prize (to) ; give a reward (to) ; offer a reward FR: récompenser
ตอบ[v.] (tøp) EN: repay ; reward ; remunerate ; compensate FR:
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)
ได้รับรางวัล[v. exp.] (dāi rap rān) EN: be rewarded ; get a prize FR: être récompensé ; obtenir une récompense ; recevoir un prix
ให้ผลตอบแทน[adj.] (hai phontøp) EN: rewarding FR:
คุ้มค่า[adj.] (khum khā) EN: remunerative ; rewarding ; worthwhile ; worth the price FR: profitable ; rentable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reward
Back to top