ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

first-rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *first-rate*, -first-rate-

first-rate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
first-rate (adj.) ชั้นหนึ่ง See also: ชั้นเลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด Syn. excellent, outstanding, superb Ops. poor, inferior
English-Thai: HOPE Dictionary
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวนาสวน (n.) first-rate grains See also: hard-glossy grain
นาสวน (n.) first-rate grains See also: hard-glossy grain Syn. ข้าวนาสวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a first-rate detective.เขาเป็นนักสืบอันดับหนึ่ง
Finally, a first-rate operation.ที่สุด ก็เป็นปฎิบัติการชั้นหนึ่ง
But even with a first-rate company, a mere OL's salary wouldn't be enough...แต่ถึงจะเป็นบริษัทชั้นนำ เงินเดือนอย่างเดียวก็คงไม่พอ...
When I first met Mr. Riddle, he was a quiet albeit brilliant, boy committed to becoming a first-rate wizard.ครั้งแรกที่ฉันพบ คุณริดเดิ้ล เขาเงียบขรึม แต่ฉลาดมาก แทบจะเรียกได้ว่า เป็นอันดับต้นๆ ของผู้วิเศษ
Awards, first-rate evaluation...รางวัล... ที่หนึ่งของโรงเรียนตำรวจ
Well, I really do know the difference between a first-rate makeup job and actual decay.ก็แม่รู้ถึงความแตกต่างระกหว่าง การแต่งหน้าเพื่อทำงาน กับของจริงน่ะสิจ๊ะ
These are first-rate flapjacks.เหล่านี้เป็น Flapjacks อัตราแรก
You have a first-rate memory, young man.คุณมีความทรงจำที่อัตราแรก ชายหนุ่มคนหนึ่ง
Jeremy was a first-rate agent, so...เจเรมีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง ดังนั้น..

first-rate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, 优等 / 優等] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior

first-rate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate
大業物[おおわざもの, oowazamono] (n) first-rate sword
極上[ごくじょう, gokujou] (adj-na,n,adj-no) first-rate; finest quality; the best; (P)

first-rate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นเลิก[adj.] (chan loēk) EN: first-rate FR:
เกรดเอ ; เกรด A[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A FR:
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
นาสวน[n.] (nāsūan) EN: first-rate grains FR:
เรี่ยม[adj.] (rīem) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate FR: pur ; propre ; parfait
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great ; fantastic FR: excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า first-rate
Back to top