ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amercement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amercement*, -amercement-

amercement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amercement (n.) ของที่เป็นค่าปรับ See also: ของที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ Syn. fine, mulct
amercement (n.) ค่าปรับ See also: ค่าสินไหมทดแทน Syn. fine, forfeit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amercement
Back to top