ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elaborate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elaborate*, -elaborate-

elaborate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elaborate (adj.) ซับซ้อน Syn. complex, intricate
elaborate (vt.) ทำด้วยความละเอียด See also: ประดิดประดอย, ทำอย่างประณีต Syn. embellish, refine
elaborate (adj.) ละเอียด See also: ประณีต Syn. detailed, intricate
elaborate (vi.) อธิบายเพิ่มเติม See also: เพิ่มเนื้อหา, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
elaborate on (phrv.) สาธยาย (พูดหรือเขียน) See also: พูดหรือเขียนอย่างละเอียด Syn. enlarge on
elaborately (adv.) อย่างประณีต See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายความ (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม
ต่อเติมเสริมแต่ง (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติม
ประดอย (v.) elaborate See also: decorate, embellish, adorn, trim
ประดิดประดอย (v.) elaborate See also: decorate, embellish, adorn, trim Syn. ประดอย
เสริมแต่ง (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม
แกล้งเกลา (v.) elaborate See also: refine Syn. ประณีต, ประดิดประดอย
ตัวบรรจง (n.) elaborate handwriting See also: proper or regular handwriting
อย่างประณีต (adv.) elaborately See also: finely Syn. ละเอียดลออ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you elaborate?คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง.
Or maybe this is all an elaborate ruse to make us think in that direction.หรือบางทีใครบางคนต้องการให้เราคิดแบบนั้น
Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.
Either this is one of the most elaborate hoaxes ever created, or basically... it's for real.ถ้ามันเป็นการลวง คงเป็นการลวงครั้งมโหฬาร หรือไม่เช่นนั้น
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม
A goddamn elaborate one.ติดกับกันง่ายๆอย่างงี้เลย
This is much more elaborate than the ones on his show.นี่มันละเอียดซับซ้อนกว่าที่อยู่ในโชว์อีก
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน...
You know I never understood all these elaborate tortures.รู้ไหม ผมไม่เข้าใจเรื่องการทรมานเลย
Would you care to elaborate on that?หรือคุณสนรายละเอียดพวกนั้น?
No, it was like an elaborate structure.ไม่ๆ มันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรายละเอียดนะ
Perhaps you would like to elaborate on what you meant last night by "legend."คุณช่วยอธิบายที่คุณพูดเมื่อคืนเรื่องตำนานหน่อย

elaborate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁文[fán wén, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ, 繁文] convoluted; elaborate formalities
繁文缛节[fán wén rù jié, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 繁文缛节 / 繁文縟節] convoluted and over-elaborate (document); unnecessarily elaborate writing; mumbo-jumbo
繁体[fán tǐ, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ, 繁体 / 繁體] elaborate form; traditional form (of Chinese)
敷演[fū yǎn, ㄈㄨ ㄧㄢˇ, 敷演] variant of 敷衍; to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
精巧[jīng qiǎo, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄠˇ, 精巧] elaborate

elaborate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会席膳[かいせきぜん, kaisekizen] (n) elaborate dinner tray
巧遅[こうち, kouchi] (n) slow and elaborate
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests)
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P)
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P)
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na,n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P)
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex
手の込んだ;手の混んだ[てのこんだ, tenokonda] (adj-f) intricate; elaborate; complicated; complex
綾羅[りょうら, ryoura] (n) elaborated cloth; figured silk and thin silk
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)

elaborate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ให้รายละเอียด[v. exp.] (hai rāila-ī) EN: elaborate ; give details FR: détailler
จาระไน[v.] (jāranai) EN: detail ; explain in detail ; elaborate (on) ; expatiate FR: détailler ; disserter
แกล้งเกลา[adj.] (klaēngklao) EN: elaborate ; neat ; excellent FR:
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
ประดอย[v.] (pradøi) EN: elaborate FR:
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous ; elaborate FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé ; élaboré
เสริมแต่ง[v.] (soēmtaeng) EN: elaborate ; explicate ; spell out FR:
ต่อเติมเสริมแต่ง[v. exp.] (tøtoēm soēm) EN: elaborate FR:
วิจิตร[adj.] (wijit) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic ; wonderful FR: fantastique ; féerique
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsa) EN: complicated ; overelaborate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elaborate
Back to top