ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

healthily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *healthily*, -healthily-

healthily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungesund {adv}unhealthily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า healthily
Back to top