ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inferior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inferior*, -inferior-

inferior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inferior (adj.) ด้อยกว่า See also: หย่อนกว่า, ต่ำกว่ามาตรฐาน, รองลงมา Syn. subordinate, insufficient, lower, minor Ops. superior
inferior (n.) ผู้น้อย See also: ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา Syn. assistant, subordinate, subsidiary, junior Ops. superior
inferiority (n.) ความด้อย See also: ปมด้อย Syn. minority, unimportance, imperfection
inferiority complex (n.) ปมด้อย Syn. Oedipus complex, jealousy
English-Thai: HOPE Dictionary
inferior(อินเฟีย'เรีย) adj. ด้อยกว่า,ต่ำกว่า,ชั้นต่ำ,เลว,ชั้นเลว,แย่,รอง,อยู่ใต้,อยู่ล่าง,อยู่ต่ำ., See also: inferiority n., Syn. poor,low-grade ###A. superior,better
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
inferior(adj) ต่ำกว่า,อยู่ใต้,ด้อยกว่า,เลว,แย่
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า, อยู่ใต้, ลงล่าง, ล่าง [มีความหมายเหมือนกับ caudal ๔] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inferiority complexปมด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inferiorส่วนที่อยู่ต่ำกว่า, ด้านล่าง, ขอบล่าง, อยู่ต่ำ [การแพทย์]
Inferiorityความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย [การแพทย์]
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้อยกว่า (v.) be inferior to See also: be disadvantageous Syn. เสียเปรียบ, เป็นเบี้ยล่าง Ops. เป็นต่อ
ยิ่งหย่อน (v.) be inferior to See also: be fewer than, be less than Syn. ด้อย
อวชาตบุตร (n.) son who is inferior to his father See also: a man unworthy of his family name Ops. อภิชาตบุตร
เป็นรอง (v.) be inferior to See also: be disadvantageous Syn. เสียเปรียบ, ด้อยกว่า, เป็นเบี้ยล่าง Ops. เป็นต่อ
ด้อย (v.) inferior See also: poorer, lower, low-grade Syn. ต่ำ, ลดลง, แย่, ต่ำกว่า, ต่ำต้อย
ผู้น้อย (n.) inferior See also: junior, subordinate Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง Ops. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส
ผู้ใต้บังคับบัญชา (n.) inferior See also: junior, subordinate Syn. ลูกน้อง Ops. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส
สวะ (adj.) inferior See also: shoddy, bad, trashy Syn. เลว, ไม่ดี
เฮงซวย (adj.) inferior
โหล (adj.) inferior See also: poor, shoddy
ทองริน (n.) inferior gold
ริน (n.) inferior gold Syn. ทองริน
ถัดลงมา (adj.) inferior to See also: next on down (as in size, age, position), next below, secondary Syn. รอง, ถัดจาก
รองลงมาจาก (adj.) inferior to See also: next on down (as in size, age, position), next below, secondary Syn. รอง, ถัดจาก, ถัดลงมา
ความด้อย (n.) inferiority Ops. ความเด่น
ปมด้อย (n.) inferiority complex See also: weak point Syn. ลักษณะด้อย Ops. ปมเด่น
ความรู้สึกด้อย (n.) inferiority feeling Syn. ปมด้อย Ops. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น
น้อยหน้า (v.) be inferior See also: feel small, feel cheap, humiliated
รอง (v.) be inferior See also: subordinate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are inferior and therefore enemies of the state.เสือกับกวางอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็นเสือ
Are you suggesting we assign this job to inferior personnel? no, I understand.- งานนี้เราจะมอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในหรือ?
Do you think it can be prevented by a woman of inferior birth whose own sister's elopement resulted in a scandalously patched-up marriage only achieved at the expense of your uncle.เธอคิดว่ามันจะถูกทำลาย เพราะผู้หญิงที่ต้อยตํ่ากว่างั้นหรือ ที่น้องสาวหนีตามเขาไป จนต้องแต่งงานอย่างอื้อฉาว ที่เกิดขึ้นได้ เพราะลุงของเธอจ่ายให้หรอก
That boy is comparable to many inferior cars that don't often lead.เด็กนั่นเมื่อเทียบกับรถที่ด้อยกว่า ไม่มีทางนำได้เลย
An inferior pen isn't suitable for a member of my familyปากกาชั้นเลวนั่น ไม่ควรคู่กับคนตระกูลฉัน
But these tiger skins are of inferior quality.แต่หนังเสือพวกนี้คุณภาพไม่ดี
On what basis do you say these are of inferior quality?ท่านเอามาตรฐานอะไรมาวัดว่าหนังเสือพวกนี้คุณภาพไม่ดี?
That is the most effective basis by which one determines inferior goods.นี่คือมาตรฐานที่ได้ผลที่สุดในการตัดสินคุณภาพของสินค้า
It's impossible for this batch of inferior goods to fetch a price of 100 rubies...มันเป็นไปไม่ได้ที่ของคุณภาพแบบนี้ จะมีค่าถึงทับทิมหนึ่งร้อยเม็ด
Don't think of her as someone inferior and let's just train her at a slow pace.อย่าคิดว่าเธอด้อยกว่าใครสิ และ ต้องสอนเธออย่างช้า ๆ
The Americans are weak-willed and inferior to Japanese soldiers.พวกอเมริกัน ใจเสาะและ ความสามารถด้อยกว่า ทหารญี่ปุ่น
Especially inferior work.โดยเฉพาะงานที่ต่ำต้อย

inferior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, 砆] agate; inferior gem; a kind of jade
不下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, 不下于] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with
不及[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 不及] not as good as; inferior to; find it too late
不如[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 不如] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to
下鼻甲[xià bí jiǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄐㄧㄚˇ, 下鼻甲] inferior nasal conchae
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, 低劣] inferior quality; substandard; low-grade
次货[cì huò, ㄘˋ ㄏㄨㄛˋ, 次货 / 次貨] inferior goods; substandard products
[wǔ, ˇ, 珷] inferior gem; a kind of jade
[wǔ, ˇ, 碔] inferior gem; a kind of jade
逊色[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, 逊色 / 遜色] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色)
不亚[bù yà, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ, 不亚 / 不亞] no less than; not inferior to
不亚于[bù yà yú, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄩˊ, 不亚于 / 不亞於] no less than; not inferior to
[yà, ㄧㄚˋ, 亚 / 亞] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3
低等[dī děng, ㄉㄧ ㄉㄥˇ, 低等] inferior
伪劣[wěi liè, ㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ, 伪劣 / 偽劣] inferior; false
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 劣] inferior
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
[bēi, ㄅㄟ, 卑] low; base; vulgar; inferior; humble
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, 弱] weak; feeble; young; inferior

inferior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
下合[かごう, kagou] (n) (obsc) (See 内合) inferior conjunction
下大静脈[かだいじょうみゃく, kadaijoumyaku] (n,adj-no) inferior vena cava
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases)
不良品[ふりょうひん, furyouhin] (n) inferior goods; defective product
劣る[おとる, otoru] (v5r,vi) to be inferior to; to be less good at; to fall behind; (P)
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
粗製乱造;粗製濫造[そせいらんぞう, soseiranzou] (n) mass production of inferior goods
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
これ[, kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three)
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P)
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P)
二の町[にのまち, ninomachi] (n) inferior; second-rate
二流[にりゅう, niryuu] (n,adj-no) second-rate; inferior; (P)
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity
劣悪[れつあく, retsuaku] (adj-na,n) inferiority; coarseness; (P)
引け目を感じる[ひけめをかんじる, hikemewokanjiru] (exp,v1) to feel inferior; to feel small
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P)
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)
貴公[きこう, kikou] (pn,adj-no) you (primarily used by males when addressing their male equals or inferiors)
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)

inferior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาตบุตร[n.] (awachāttabu) EN: son who is inferior to his father ; discredit to one's family FR: fils indigne [m]
ชั้นต่ำ [adj.] (chan tam) EN: low-class ; low ; inferior FR: inférieur
ด้อย[adj.] (døi = dǿi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade FR: inférieur ; sous-développé
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value FR:
ด้อยกว่า[adj.] (dǿi kwā) EN: inferior to ; below FR:
เฮงซวย[adj.] (hengsūay) EN: tough luck ; bad luck ; lousy ; bad ; inferior FR:
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai ) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
ขาตะไกร[v. exp.] (khātakrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
ขี้เป้[adj.] (khīpē) EN: inferior ; indifferent ; of poor quality FR:
คุณภาพเลว[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: inferior in quality FR: mauvaise qualité [f] ; piètre qualité [f]
กิ๊กก๊อก[adj.] (kikkǿk) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: inferior ; humble FR:
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: shoddy ; poor ; inferior ; low ; base ; cheap FR: médiocre ; minable
ลาว[adj.] (lāo) EN: inferior FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: poor ; bad ; inferior FR: mauvais ; médiocre ; piètre ; inférieur
ลิมิตอินฟีเรียร์[n. exp.] (limit infīr) EN: imit inferior ; infimum limit ; liminf, inferior limit ; lower limit ; inner limit FR:
นยักษ์[adj.] (nayak) EN: low ; common ; inferior ; bad FR:
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: feel inferior (to) ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated FR: avoir honte
อ่อนด้อย[adj.] (øn dǿi) EN: inferior ; less substantial FR:
เป็นรอง[v. exp.] (pen røng) EN: be unfavored ; be inferior to FR:
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.) ; deputy FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
รองลงมาจาก[X] (røng long m) EN: inferior to FR:
สวะ[adj.] (sawa) EN: bad ; inferior FR: mauvais ; médiocre
เส็งเคร็ง[adj.] (sengkhreng) EN: bad ; inferior ; low ; mean FR:
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
ต่ำต้อย[adj.] (tamtøi) EN: humble ; lowly ; low ; common ; inferior FR: inférieur ; bâtard
ทาบไม่ติด[adj.] (thāp mai ti) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league FR:
ทาสปัญญา[n. exp.] (thāt panyā) EN: inferior intellect ; low intelligence ; intellectual slave FR:
ทาสปัญญา[n.] (thātsapanyā) EN: low intellect ; inferior intellect ; low intelligence FR:
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: behave without regard to one's inferior position ; act insolently ; be presumptuous ; presume to act as an equal FR:
ต้อย[adj.] (tøi) EN: short ; low ; humble ; tiny ; inferior FR: petit ; menu
ต้อยต่ำ[adj.] (tøitam) EN: humble ; inferior FR:
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:
ความอ่อนด้อย[n. exp.] (khwām øn dǿ) EN: inferiority FR:

inferior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
minderwertig {adj} | minderwertiger | am minderwertigsteninferior | more inferior | most inferior
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate
Minderwertigste {m,f}; Minderwertigstermost inferior
Unterlegenheit {f} (gegenüber)inferiority (to)
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inferior
Back to top