ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fine-grained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fine-grained*, -fine-grained-

fine-grained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fine-grained (adj.) ที่ทำให้ (ภาพ) ละเอียด
English-Thai: HOPE Dictionary
fine-grainedadj. เป็นเม็ดละเอียด,เป็นเนื้อละเอียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fine-grained-เนื้อละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fine-grained
Back to top