ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worst*, -worst-

worst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worst (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. most terrible, poorest, lowest, least
worst (adv.) เลวที่สุด See also: แย่ที่สุด, ผิดพลาดที่สุด
worst (n.) สิ่งที่เลวที่สุด See also: สิ่งที่แย่ที่สุด Syn. calamity, catastrophe, ruin
worsted (n.) ด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม See also: ผ้าขนสัตว์แบบนุ่ม Syn. woolens, suiting, long staple, wool
English-Thai: HOPE Dictionary
worst(เวิร์สทฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,ชั่วที่สุด,ระยำที่สุด,ผิดพลาดที่สุด,ไม่น่าพอใจที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ด้วยความชำนาญที่สุด -Phr. (get the worst of something ประสบความพ่ายแพ้), Syn. vanquish,defeat,beat
worsted(เวิร์ส'ทิด) n.,adj. (ทำด้วย) ด้ายขนสัตว์ที่ใช้ทอเนื้อผ้าละเอียด,ผ้าขนสัตว์ที่ทอด้วยด้ายดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
worst(adj) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ชั่วที่สุด
worsted(n) ผ้าสักหลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
worst fitการจัดแล้วเหลือมากที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's not the worst of itนั่นมันไม่ได้เลวร้ายที่สุดหรอก
What to do when you know the worst is coming?จะทำอะไรได้เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้น?
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
I do believe those first two years were the worst for himฉันเชื่อว่าสองปีนั้นเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา
Was it the best or the worst?มันดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd when he got the best of me I got the worst of himและเมื่อเขาได้รับที่ดีที่สุดของ ฉัน ฉันได้เลวร้ายที่สุดของเขา
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
One of my worst assistants. He's lazy. He eats too much.{\cHFFFFFF}หนึ่งในผู้ช่วยที่เลวร้ายที่สุดของฉัน เขาเป็นคนขี้เกียจ เขากินมากเกินไป
Mr. Ambassador, with all due respect, sir, that is the worst idea I ever heard.{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, {\cHFFFFFF}with all due respect, sir, {\cHFFFFFF}that is the worst idea I ever heard.
When the worst part of a nightmare has been realized, there's nothing very much to be afraid of, is there?{\cHFFFFFF}When the worst part of a nightmare has been realized, {\cHFFFFFF}there's nothing very much to be afraid of, is there?
An army of the worst dregs ever to soil the face of the West!กองทัพของโจรสุดเหี้ยมจากทั่ว ต.ต.
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด
But the worst thing is, if you so much... as put a foot in the Bog of Stench... you'll smell bad for the rest of your life.แต่ที่แย่ที่สุด เธอน่ะ แค่เอาเท้าจุ่มไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น กลิ่นเหม็นมันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตเลย
In sickness and in health, in rain and sleet, in the best of times and the worst of times,ไม่ว่าในยามทุกข์หรือสุข ไม่ว่าฝนฟ้าเป็นอย่างไร ทั้งยามรุ่งโรจน์และเสื่อมสลาย เเละเรา...
All your worst nightmares are about to come true!ฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดของเจ้า ... กำลังจะเป็นจริงเดี๋ยวนี้แล้ว
I think that's the worst thing I've ever heard.ข้าคิดว่านั่นเป็นเรื่องแย่ที่สุดที่ข้าเคยได้ยินมาเลย
Luckily, she made it through the worst of it last night.โชคยังดี ที่แม่รอดพ้น ช่วงเลวร้ายที่สุดของเมื่อคืน

worst ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
最差[zuì chā, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄚ, 最差] least; worst; the least; the worst

worst ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドベ[, dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test)
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit
名の無い星は宵から出る[なのないほしはよいからでる, nanonaihoshihayoikaraderu] (exp) (id) The worst goes foremost
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness)
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
最悪の場合[さいあくのばあい, saiakunobaai] (exp) worst case
罷り間違えば[まかりまちがえば, makarimachigaeba] (n) if things go wrong; if the worst happens
過去最悪[かこさいあく, kakosaiaku] (n,adj-no) record low; worst ever
ウーステッド[, u-suteddo] (n) worsted
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool
ピンからキリまで[, pin kara kiri made] (exp) from the best to the worst; all sorts of; full range
ピンキリ[, pinkiri] (exp) (abbr) (See ピンからキリまで) from the best to the worst; all sorts of; full range
ワースト[, wa-suto] (n) worst; (P)
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
最悪[さいあく, saiaku] (adj-na,n) the worst; (P)
梳毛織物[そもうおりもの, somouorimono] (n) worsted fabric
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself
Japanese-English: COMDICT Dictionary
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case

worst ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลวสุดในจำพวกนั้น[xp] (lēo sut nai) EN: the worst of the lot FR:
เลวที่สุดในจำนวนนั้น[xp] (lēo thīsut ) EN: the worst of the lot FR:
ลดลงต่ำสุด ; ลดลงต่ำที่สุด[v. exp.] (lot long ta) EN: suffer one's worst fall FR: subir la pire baisse
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst FR: pessimisme [f]
ผิดนัด[adv.] (phit nat) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off FR: dans le pire des cas
อย่างน้อย[adv.] (yāng nøi) EN: at least ; at worst ; minimally FR: au moins ; au minimum ; à tout le moins
กำมะหริด[n.] (kammarit) EN: sateen ; worsted fabrics FR:
การสมมติสภาพที่เลวร้ายที่สุด[n. exp.] (kān sommot ) EN: worst-case scenario FR:
เลวร้ายที่สุด[adj.] (lēo rāi thī) EN: worst-case FR: pire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worst
Back to top