ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coarse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coarse*, -coarse-

coarse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coarse (adj.) ขาดรสนิยม See also: ธรรมดาๆ Syn. base, common, tasteless
coarse (adj.) หยาบ (วัสดุ) See also: ไม่ประณีต Syn. harsh, rough Ops. fine
coarse (adj.) หยาบช้า See also: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว Syn. crude, rude, vulga Ops. refined, cultivated
coarse-grained (adj.) ที่มีเนื้อหยาบ
coarsen (vt.) ทำให้แห้งหยาบ
coarsen (vi.) แห้งหยาบ
coarseness (n.) การขาดรสนิยม See also: ความธรรมดา Syn. commonness, grossness, vulgarity
coarseness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness (n.) ความหยาบช้า See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
English-Thai: HOPE Dictionary
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
coarsen(คอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,กลายเป็นหยาบ, See also: coarsenness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coarse tremorอาการสั่นหยาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coarse-grained-เนื้อหยาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาก (adj.) coarse See also: rough, uneven, unrefined, bristly Ops. เรียบ, ละเอียด
ข้าวซ้อม (n.) coarse rice See also: half-polished rice Syn. ข้าวกล้อง
ข้าวซ้อมมือ (n.) coarse rice See also: half-polished rice Syn. ข้าวซ้อม, ข้าวกล้อง
สาก (v.) be coarse See also: be rough
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, uh, I don't like your coarse manners.{\cHFFFFFF}และเอ่อฉันไม่ชอบ มารยาทของคุณหยาบ
He may be coarse on the outside, but on the inside...ภายนอกเขาอาจดูน่ากลัวบ้าง แต่ภายในนั้น
No, the clergy is really too coarse and too mealy.ไม่ล่ะ พวกนักบวชหยาบกระด้าง น่าจะเป็นอาหารจานหลัก
Then this coarse painting is authentic?งั้นภาพเขียนนี้ก็เป็นของแท้
But he was mean and he was coarse and unrefinedแต่ก่อนแล้วมาช่างดูน่ากลัวไม่มีหัวใจ
Your hair is so coarse.ผมเธอแข็งกระด้างมากกก
It's coarse, and it's growing.มันขรุขระและกำลังลุกลาม
It's a crude version. It's coarse-grained.มันเป็นรุ่นน้ำมันดิบ มันเป็นเนื้อหยาบ
And so the 1,000 stones still have the same colors and the same kind of arrangement, but much more coarse-grained, in a different medium, in different stones.และอื่น ๆ 1,000 ก้อนหิน ยังคงมีสีเดียวกันและชนิดเดียวกัน ของการจัด แต่มากขึ้นเนื้อหยาบในสื่อที่แตกต่าง กัน
The original has been destroyed, but the copy exists in a coarse-grained version.เดิมได้ถูกทำลาย แต่สำเนาที่มีอยู่ในรุ่นเนื้อหยาบ
Perhaps it was her coarseness that he was attracted to.บางที ความกระด้างของเธอ อาจจะดึงดูดเขา
Well, you'll be happy to hear... that in grid section 14-28... the particles were predominantly coarse... but in 29, they're much finer... and they should be ideal for chem analysis.ก็ คุณจะมีความสุขที่จะได้ยิน ว่าในส่วนของตาราง 14-28, อนุภาคหยาบคือส่วนใหญ่

coarse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂野[kuáng yě, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄝˇ, 狂野] coarse and wild
生米[shēng mǐ, ㄕㄥ ㄇㄧˇ, 生米] coarse rice; uncooked rice
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 碫] coarse stone (used for whetstone)
粗粮[cū liáng, ㄘㄨ ㄌㄧㄤˊ, 粗粮 / 粗糧] coarse grains (maize, sorghum etc)
粗盐[cū yán, ㄘㄨ ㄧㄢˊ, 粗盐 / 粗鹽] coarse salt; rock salt
[lì, ㄌㄧˋ, 糲] coarse (grain)
车前草[chē qián cǎo, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄠˇ, 车前草 / 車前草] plantain (Plantago asiatica), a type of coarse banana
[fèi, ㄈㄟˋ, 屝] coarse; sandals
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
粗劣[cū liè, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ, 粗劣] coarse
粗疏[cū shū, ㄘㄨ ㄕㄨ, 粗疏] coarse; rough
粗鲁[cū lǔ, ㄘㄨ ㄌㄨˇ, 粗鲁 / 粗魯] crude; coarse; rough
[sú, ㄙㄨˊ, 俗] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular
淫秽[yín huì, ˊ ㄏㄨㄟˋ, 淫秽 / 淫穢] obscene; coarse
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, 不登大雅之堂] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, 粗细 / 粗細] thickness (caliber); coarseness; quality of work
[cū, ㄘㄨ, 麄] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 一种粗棉布 / 一種粗棉布] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese.

coarse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下卑[げび, gebi] (n) vulgar; coarse
卑俗;鄙俗[ひぞく, hizoku] (adj-na,n) vulgarity; vulgarism; vulgar; coarse
烏紙[からすがみ, karasugami] (n) coarse dark-brown paper
粗塩;あら塩[あらじお;あらしお, arajio ; arashio] (n) sea salt; bay salt; coarse salt
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process
鬼も十八番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat)
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish
むくつけき[, mukutsukeki] (adj-pn) coarse; uncultured
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P)
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity
低次元[ていじげん, teijigen] (adj-na,n) (1) low-level; coarse; vulgar; (2) {math} low-dimension
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na,n) worldliness; vulgarity; coarseness
劣悪[れつあく, retsuaku] (adj-na,n) inferiority; coarseness; (P)
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth)
粗粒度[そりゅうど, soryuudo] (adj-f) coarse-grained
粗茶[そちゃ, socha] (n) (1) coarse, low-grade tea; (2) (hum) tea (often used when offering someone a cup)
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity

coarse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินทรายหยาบ[n. exp.] (din sāi yāp) EN: coarse sand FR:
กาแฟหยาบ[n. exp.] (kāfaē yāp) EN: coarse ground coffee FR:
คำหยาบ[n. exp.] (kham yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; coarse word ; obscene word ; lewd word FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl] ; propos orduriers [mpl]
ข้าวซ้อม ; ข้าวซ้อมมือ[n.] (khāosøm ; k) EN: coarse rice ; half-polished rice FR:
กกสามเหลี่ยม[n. exp.] (kok sāmlīem) EN: coarse bullrush ; greater club rush ; Actinoscirpus grossus ; Scirpus grossus FR: Actinoscirpus grossus ; Scirpus grossus
กระโชกโฮกฮาก[adj.] (krachōk-hōk) EN: rough ; gruff ; rude ; coarse FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
กระโดกกระเดก[adj.] (kradōkkradē) EN: unrefined ; coarse ; untrained ; clumsy ; awkward FR:
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; coarse ; rough ; rude ; vulgar ; ribald FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
ผ้าหยาบ[n. exp.] (phā yāp) EN: coarse cloth FR:
พูดจาหยาบ[v. exp.] (phūtjā yāp) EN: use vulgar language ; use coarse language FR:
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp ) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
พูดสามหาว[v. exp.] (phūt sāmhāo) EN: speak coarsely ; use coarse language FR:
ปุ่มปรับภาพหยาบ[n. exp.] (pum prap ph) EN: coarse adjustment knob FR:
สาก[adj.] (sāk) EN: rough ; coarse ; bristly FR: rugueux
สถุล[adj.] (sathun) EN: coarse ; gross ; rough ; base ; low FR:
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
หยาบ[adj.] (yāp) EN: rough ; coarse FR: rugueux ; rêche ; grossier
หยาบช้า[X] (yāpchā) EN: vulgar ; coarse ; common ; uncouth FR: goujat ; mufle
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse ; indecent ; abrasive FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; indélicat ; bourru
หยาบกระด้าง[adj.] (yāpkradāng) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive FR:
ปากตลาด[adj.] (pāktalāt) EN: coarse-mouthed ; vulgar FR:

coarse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobeinstellung {f}coarse adjustment
Grobgewinde {n}coarse thread
Grobreinigung {f}coarse cleaning
Grobschutz {m}coarse protection
Grobstaubfilter {m}coarse particulate air filter
Schrotmehl {n}coarse meal
grob; rau; rauh [alt]; roh; derb; ungeschliffen {adj} | grober; gröber | am grobsten; am gröbstencoarse | coarser | coarsest
grobmaschig {adj}coarse meshed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coarse
Back to top