ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forfeit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forfeit*, -forfeit-

forfeit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forfeit (n.) การถูกปรับ
forfeit (n.) ของที่เป็นค่าปรับ See also: ของที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ Syn. amercement, fine, mulct
forfeit (vt.) สูญเสียของจากการถูกปรับ See also: สูญเสียของจากการถูกริบ
English-Thai: HOPE Dictionary
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ,การทำโทษ,ค่าปรับไหม,สิ่งที่ถูกริบ,เงินค่าปรับ vt.,adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) ,เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.
English-Thai: Nontri Dictionary
forfeit(adj) ที่ถูกริบ,ที่ถูกปรับ,ที่สูญเสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forfeitureการเสียสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forfeitureการริบทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยึดทรัพย์สิน (v.) forfeiture of property Ops. คืนทรัพย์สิน
ริบทรัพย์สิน (v.) forfeiture of property Syn. ยึดทรัพย์สิน Ops. คืนทรัพย์สิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you going to pay the forfeit or not?จะจ่ายค่าปรับ หรือไม่จ่าย
That's it, we'll forfeit the match.พอเถอะ พวกเราไปสละสิทธิ์กัน
And the winner by forfeit is... {Bagpipes playing}และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ (เสียงปี่สก๊อตต์)
Sean, they're makin' us forfeit the playoff game.ฌอน เขาปรับให้เราหมดสิทธิชิงแชมป์
Theyjust called right now and said that the girl who won had to forfeit her crown.พวกเค้าเพิ่งโทรมาบอกว่าให้ ผู้เข้ารอบเข้าประกวดรอบต่อไป
Match forfeit to East Germany.ที่ตรงกับความสูญเสียให้กับเยอรมนีตะวันออก
My freedom was forfeit long ago.ฉันให้อิสระแก่แกนานไปแล้ว
I'd rather forfeit the bailพ่อยอมเสียเงินประกันดีกว่า
They want to forfeit our assets... for restitution.พวกเขาต้องการยึดทรัพย์เรา สำหรับการชดใช้
We have to forfeit the bail.เราต้องถูกริบเงินประกันนะ
After all, he can just forfeit then...แค่ยอมแพ้ไป ฉันจะได้... .
Fine, if you don't want to proceed, then you forfeit the bet, and I'll take possession of your Fantastic Four.ก็ได้ ถ้านายไม่อยากสานต่อ งั้นถือว่านายสละสิทธิ์ และฉันจะยึด สี่พลังคนกายสิทธิ์ ของนาย

forfeit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被没收[bèi mò shōu, ㄅㄟˋ ㄇㄛˋ ㄕㄡ, 被没收 / 被沒收] forfeit
丧失[sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ, 丧失 / 喪失] lose; forfeit

forfeit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
質草を流す[しちぐさをながす, shichigusawonagasu] (exp,v5s) to forfeit a pawned article
野球拳[やきゅうけん, yakyuuken] (n) strip version of rock-paper-scissors forfeit game; yakyuken
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1,vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon
喪失[そうしつ, soushitsu] (n,vs) loss; forfeit; (P)
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P)
得喪[とくそう, tokusou] (n) (from 取得 and 喪失) acquisition or forfeiture; acquisition (question of whether or not something is acquired)
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P)
没収[ぼっしゅう, bosshuu] (n,vs,adj-no) forfeiture; seizure; confiscation; impounding; (P)
没収試合[ぼっしゅうじあい, bosshuujiai] (n) forfeited game
流質[りゅうしち, ryuushichi] (n) forfeited pawned article

forfeit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
กินมัดจำ[v. exp.] (kin matjam) EN: forfeit a deposit FR:
เงินค่าปรับ[n. exp.] (ngoen khāpr) EN: fine ; forfeit ; forfeit money FR: amende [f] ; contravention [f]
เสียสิทธิ์[v. exp.] (sīa sit) EN: forfeit a right FR:
การถูกยึด[n. exp.] (kān thūk ye) EN: forfeiture FR:
นิสสัคคิยปาจิตตีย์[n.] (nitsakkhiya) EN: offence entailing expiation with forfeiture FR:
ริบทรัพย์สิน[X] (rip sapsin) EN: forfeiture of property ; confiscation of property FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forfeit
Back to top