ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unacceptable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unacceptable*, -unacceptable-

unacceptable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unacceptable (adj.) ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, ซึ่งฟังไม่ขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unacceptable Waste ของเสียที่รับไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Hesse? This is totally unacceptable behavior.ด็อกเตอร์เฮซ ทำแบบนี้เรารับไม่ได้นะ
Mr. Brassel, it's unacceptable to judge Agent Farris' competence based...คุณบรัสเซล, นั่นไม่ได้หมายความว่า เอเจนท์ฟาร์ริสไร้ประสิทธิภาพ...
It's unacceptable that chocolate makes you fat, but I've eaten my share.ไม่มีใครยอมรับว่า ช็อกโกแลตทำให้อ้วน, ผมกินส่วนของผม แล้วยังไง?
We both face completely unacceptable consequences.เราทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากับ ผลสืบเนื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้
And in the blue corner, our hero and man of justice who said no to being idle to Kang Taewook's unacceptable behavior, our very own Jjang!และมุมน้ำเงิน ฮีโรของเรา ผู้รักความยุติธรรม คนที่ปฎิเสธที่จะปล่อยให้... . พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของ คง เท วุก จาง ของเรา!
I imagine your unacceptable behavior has something to do with that boy in the building.ฉันนึกถึงพฤติกรรมที่รับไม่ได้ของเธอ ที่มีอะไรบางอย่างเกิดกับเด็กหนุ่มนั้นในตึก
I'm sorry. But your conditions are just unacceptable for me.ผมเสียใจ แต่เงื่อนไขนี้ผมรับไม่ได้
Whether or not you and i get to live in the same city, that's unacceptable to me.ให้คุณกับผมอยู่\ หรือไม่อยู่เมืองเดียวกันนี่ เป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้เลยนะ
It is unacceptable for a student to have a baby.มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับนักเรียน ที่มีลูกแล้ว
The president has gone on record that torture is unacceptable under any circumstances.ปธน. ยังคงยืนยันว่า การทรมานต่าง ๆ นั้นใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์
You realize how unacceptable this is?คุณรู้มั้ยว่ามันรับไม่ได้แค่ไหน
We can't take this objective without unacceptable casualties.ถ้าดำเนินการต่อจะทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก..

unacceptable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 要不得] intolerable; unacceptable

unacceptable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なってない[, nattenai] (exp) to be unacceptable
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory

unacceptable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สามารถยอมรับได้[adj.] (mai sāmāt y) EN: unacceptable FR: unacceptable
รับไม่ได้[adj.] (rap mai dāi) EN: unacceptable ; inadmissable FR: inacceptable ; inadmissible
ยอมรับไม่ได้[adj.] (yøm rap mai) EN: unacceptable FR: inacceptable

unacceptable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unannehmbar; inakzeptabel {adj} | unannehmbarer; inakzeptabler | am unannehmbarsten; am inakzeptabelstenunacceptable | more unacceptable | most unacceptable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unacceptable
Back to top