ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delicately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delicately*, -delicately-

delicately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delicately (adv.) อย่างละเอียดอ่อน See also: อย่างประณีต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประณีตบรรจง (adv.) delicately See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน
เรียบร้อยงดงาม (adv.) delicately See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, พิถีพิถัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง"
It needs to be done delicately if you're gonna protect the finish.มันต้องทำอย่างทุ่มเท ถ้าคุณต้องการจะปกป้องเคลือบเงาไว้
That is what Dr. Wagner is so delicately trying to say.นั่นแหละที่ดร.แวกเนอร์อยากจะบอก
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด
I might not handle it as delicately as you.แล้วผมคงไม่จัดการนุ่มนวล แบบคุณ
Lesbians get touched delicately by other lesbians.แต่เลสเบี้ยนจะโดนสาวแตะอย่างถนอม
I don't know how to put this delicately so I will spare you the insult of being vague that you and I are supposed to screw.ฉันไม่รู้จะทำเรื่องละเอียดอ่อนนี้ยังไง เพื่อไม่ให้ดูเป็นการดูถูกเธอ ถ้าหากว่าเธอกับฉันต้องมีอะไรกัน
I don't think you understand how delicately the situation needs to be handled.ผมคิดว่าพวกคุณไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ มันเปราะบางแค่ไหนในการจัดการ
It always seemed to me that Mr. Blauner was, how can I put this delicately, um, a swordsman.ผมว่าคุณบลาวเนอร์เป็น... จะพูดไงให้ดีนะ อืม นักฟันดาบ
If you want to undergo this, we're gonna have to go about this very delicately.ถ้าคุณต้องการแบบนั้น เราก็จำเป็นต้องทำเแบบละมุนละมอม
We need to handle him delicately.เราต้องดูแลเขาอย่างนุ่มนวล
Uh, maybe if you phrased it a little more delicately.อิม,บางทีเธออาจจะเปลี่ยนให้มันฟังดูดีกว่านั้นหน่อย

delicately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely

delicately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty FR: magnifique ; splendide
จิ้มลิ้ม[adj.] (jimlim) EN: dainty ; delicate ; lovely ; delicately formed FR: délicat
นิ่มนวล[adv.] (nimnūan) EN: gently ; softly ; mildly ; delicately ; with finesse ; smoothly ; diplomatically FR: finement
ปากนิดจมูกหน่อย[X] (pāk nit jam) EN: delicately formed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delicately
Back to top