ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fine*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fine, -fine-

*fine* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affine (n.) บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน
affined (adj.) ที่เกี่ยวพันกัน (ทางญาติ) See also: ที่เกี่ยวดองกัน, ที่เป็นญาติกัน
confine (n.) ขอบเขต Syn. border, limit
confine (vt.) จำกัด
confine to (phrv.) จำกัด See also: ควบคุม
confine within (phrv.) จำกัดให้อยู่ภายใน See also: คุมให้อยู่ใน
confined (adj.) ล้มหมอนนอนเสื่อ
confined (adj.) ที่ไม่สามารถหนีได้ Syn. restrained, imprisoned
confined (adj.) คับแคบ Syn. narrow
confined (adj.) ซึ่งถูกกักขัง See also: ซึ่งถูกกักตัว, ซึ่งถูกคุมขัง
confined (adj.) ซึ่งถูกยับยั้ง See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต Syn. limited, restrained
confined (adj.) แคบ Syn. narrow
confined place (n.) สถานดัดสันดาน See also: คุก Syn. prison, penal institution, cloister jail
confinement (n.) การจำกัด Syn. restriction, limitation
cut fine (phrv.) ปล่อยไว้จนสายเกินไป Syn. cut short
cut fine (phrv.) คำนวณ
cut fine (phrv.) มองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เหมือนกันมาก
cut fine (phrv.) ทำให้เหลือเงินไว้
define (vt.) กำหนด See also: ระบุ, ทำให้ชัดเจน Syn. identify, determine
define (vi.) นิยาม See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ
define (vt.) นิยาม See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ Syn. describe, explain Ops. misconstrue
define (vt.) เป็นเครื่องหมายแสดง See also: บอกขอบเขต, กำหนดเขตแดน Syn. restrict, limit, delimit
define as (phrv.) ให้นิยามว่า See also: อธิบายความหมายว่า, ให้คำจำกัดความว่า
do some fine coin (sl.) หาเงินได้จำนวนมาก
excessively refined (adj.) ที่ละเอียดมาก
Faculty of Fine and Applied Arts (n.) คณะศิลปกรรมศาสตร์
fine (adj.) ดี See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ Syn. excellent, exceptional, first-rate Ops. poor, inferior
fine (adj.) สบายดี (สุขภาพ) See also: สุขสบาย Syn. well, healthy Ops. bad, unhealthy
fine (adj.) อากาศแจ่มใส See also: ท้องฟ้าสดใส Syn. sunny, bright, clear Ops. gloomy, cloudy
fine (adj.) ดี (ยอมรับได้) See also: น่าพอใจ, พอใช้ได้ Syn. satisfactory, acceptable, all right Ops. unacceptable
fine (adj.) ละเอียด See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. dainty delicate, fragile Ops. coarse, rough, indelicate
fine (adj.) บาง See also: เรียวบาง, แบบบาง Syn. gauzy, flimsy, slender Ops. thick
fine (adj.) สวยงาม See also: งาม, ชวนมอง Syn. good-looking, handsome, attractive Ops. ugly, ungraceful
fine (adv.) น่าพึงพอใจ Syn. satisfactorily
fine (vt.) ปรับเป็นเงิน Syn. penalize, mulct Ops. compensate
fine (n.) ค่าปรับ See also: เงินค่าปรับ Syn. penalty, forfeit Ops. reward, compensation
fine arts (n.) วิจิตรศิลป์ See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม
fine down (phrv.) ทำให้ดีขึ้น See also: ทำให้แน่นอน
Fine feathers make fine birds. (idm.) คนน่าสนใจได้ถ้าแต่งตัวดี
fine for (phrv.) ลงโทษปรับ (ทางกฎหมาย)
English-Thai: HOPE Dictionary
affined(อะไฟนดฺ์') adj. เลียนแบบ
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
confined(คันไฟนดฺ') adj. จำกัด,ซึ่งถูกเก็บอยู่ใน,กำลังคลอด, See also: confinedness n. ดูconfined
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fine artsวิจิตรศิลป์
fine-grainedadj. เป็นเม็ดละเอียด,เป็นเนื้อละเอียด
fineable(ไฟ'นะเบิล) adj. ซึ่งควรถูกปรับเงิน., See also: finableness n.
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น,โรงกลั่นน้ำมัน,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
well-defined(เวล'ดิไฟนดฺ) adj. ระบุไว้ชัดเจน,อธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน,ให้ความหมายว่าชัดเจน
English-Thai: Nontri Dictionary
affine(adj) ลอกเลียน,เลียนแบบ
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
define(vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
finery(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับประดา
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน,โรงฟอก,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
superfine(adj) ดีเยี่ยม,ดีเหลือ,เป็นพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affineการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
AFT (automatic fine tuning)เอเอฟที (การปรับชัดอัตโนมัติ, การปรับละเอียดอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confined aquifer; artesian aquiferชั้นน้ำมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confinementช่วงการคลอดบุตร, การเก็บตัว (เพราะป่วยหรือคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
defineนิยาม, กำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fineค่าปรับ, โทษปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fine-grained-เนื้อละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fineness factorแฟกเตอร์ความละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
refineทำให้บริสุทธิ์ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refinementการแบ่งละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stepwise refinementการแบ่งละเอียดทีละขั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
undefined termคำอนิยาม, อนิยตศัพท์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
confined aquiferconfined aquifer, ชั้นน้ำมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Definesคำจำกัดความ [การแพทย์]
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
fineness modulusfineness modulus, โมดูลัสความละเอียด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Ill Defined Conditionsอาการไม่บ่งชัดว่าเป็นอะไรแน่ [การแพทย์]
refined sugarน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลจากอ้อยที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่าง ๆ แล้ว  เช่น การฟอกสีการตกผลึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
undefined termคำอนิยาม, ข้อความที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Fine and Applied Arts
ศ.บ. (n.) bachelor of fine arts See also: B.F.A. Syn. ศิลปบัณฑิต
ศป.บ. (n.) Bachelor of Fine Arts See also: B.F.A.
ศิลปบัณฑิต (n.) Bachelor of Fine Arts See also: B.F.A. Syn. ศป.บ.
กรมศิลปากร (n.) Fine Arts Department
กระดาษปอนด์ (n.) fine printing paper
กัก (v.) confine See also: restrict, restrain Syn. กักกัน Ops. ปล่อย
กักบริเวณ (v.) confine within an area See also: imprison Ops. ปล่อย
การกลั่นน้ำมัน (n.) oil refinery
ความงดงาม (n.) fineness Syn. ความสวยงาม, ความงามเลิศ Ops. ความอัปลักษณ์, ความน่าเกลียด
ความงามเลิศ (n.) fineness Syn. ความสวยงาม, ความงดงาม Ops. ความอัปลักษณ์, ความน่าเกลียด
ความวิจิตร (n.) fineness Syn. ความสวยงาม, ความงามเลิศ, ความงดงาม Ops. ความอัปลักษณ์, ความน่าเกลียด
ความสวยงาม (n.) fineness Syn. ความงามเลิศ, ความงดงาม Ops. ความอัปลักษณ์, ความน่าเกลียด
จ่ายค่าปรับ (v.) pay for a fine
จำกัดความ (v.) define See also: give meaning of word Syn. นิยาม
ดี (adj.) fine See also: nice, pleasant Syn. เพราะ, ไพเราะ
ถูกปรับ (v.) be fined
ทรายละเอียด (n.) finely powdered sand See also: fine sand, very minute grains of sand Ops. ทรายหยาบ
ทรายแป้ง (n.) finely powdered sand See also: fine sand, very minute grains of sand Syn. ทรายละเอียด Ops. ทรายหยาบ
ทองนอก (n.) fine gold
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
Fineก็ดีนะ ฉันไม่มีอะไรต้องทำอยู่แล้ว
That would be fineเวลานั้นดีแล้ว
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น
Fine! I give up on you!ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุ่งกับเธอแล้ว!
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น
A fine kettle of fish!กาต้มน้ำที่ดีของปลา!
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี
A fine conscience I turned out to be.มีจิตสำนึกที่ดีฉันเปิดออกมา เป็น
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่
No, that's fine. Pull around the corner.ดีมากมัลเลนช่วยกลับรถให้ด้วย
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่
I imagine the finest watchmakers in the world come from Europe.ฉันคิด Watchmakers ที่ดีที่สุดในโลกมาจากยุโรป
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ?
He was sure that he had the Negro, who was a fine man and a great athlete... ... beaten.เขาแน่ใจว่าเขามีนิโกร ที่เป็นคนดีและเป็นนักกีฬาที่ดี พ่ายแพ้
I feel fine. My left hand is better.มือซ้ายของฉันจะดีกว่า

*fine* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 丰韵 / 豐韻] charm; fine-looking (woman)
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 毳] crisp; brittle; fine animal hair
模式标本[mó shì biāo běn, ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 模式标本 / 模式標本] type specimen (used to define a species)
精美[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ, 精美] delicate; fine; refinement
精致[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, 精致] delicate; fine; exquisite
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, 细致 / 細緻] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking
缜匝[zhěn zā, ㄓㄣˇ ㄗㄚ, 缜匝 / 縝匝] dense; fine (texture)
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, 绵密 / 綿密] detailed; meticulous; fine and careful
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, 入微] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed
浽溦[suī wēi, ㄙㄨㄟ ㄨㄟ, 浽溦] drizzle; fine rain
[wēi, ㄨㄟ, 溦] drizzle; fine rain
蒙松雨[mēng sōng yǔ, ㄇㄥ ㄙㄨㄥ ㄩˇ, 蒙松雨 / 矇松雨] drizzle; fine rain
雨丝[yǔ sī, ㄩˇ ㄙ, 雨丝 / 雨絲] drizzle; fine rain
[mù, ㄇㄨˋ, 霂] drizzle; fine rain
[yī, ㄧ, 祎 / 禕] excellent; precious; rare; fine; used in given names
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, 优良 / 優良] fine; good
宣纸[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, 宣纸 / 宣紙] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui
寒毛[hán máo, ㄏㄢˊ ㄇㄠˊ, 寒毛] fine hair on the human body
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
[ài, ㄞˋ, 瑷 / 璦] fine quality jade
[bì, ㄅㄧˋ, 篦] fine-toothed comb; to comb
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 簟] fine woven grass mat
粉末[fěn mò, ㄈㄣˇ ㄇㄛˋ, 粉末] fine powder; dust
精细[jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ, 精细 / 精細] fine; meticulous; careful
[zī, ㄗ, 赀 / 貲] fine instead of punishment; property
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, 优美 / 優美] graceful; fine; elegant
[yán, ㄧㄢˊ, 揅] grind fine; study; research
[yán, ㄧㄢˊ, 研] grind fine; study; research
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 琼 / 瓊] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, 缜密 / 縝密] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture)
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, 模范 / 模範] model; fine example
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, 和解费 / 和解費] money settlement (fine or payment to end a legal dispute)
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)

*fine* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation
アルケン[, aruken] (n) alkene; olefin; olefine
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring
エチレン系炭化水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce
オレフィン[, orefin] (n) olefin; olefine; alkene
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P)
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate
ささくれ[, sasakure] (n) fine split; hangnail
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
ソフトウェア無線[ソフトウェアむせん, sofutouea musen] (n) software-defined radio; SDR
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
とは[, toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P)
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of
パーケール[, pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric)
ファインセラミックス[, fainseramikkusu] (n) fine ceramics
ファインポリマー[, fainporima-] (n) fine polymer
ファインラインドサージャンフィッシュ;ファインラインドサージョンフィッシュ[, fainraindosa-janfisshu ; fainraindosa-jonfisshu] (n) finelined surgeonfish (Acanthurus grammoptilus, species of Western Pacific tang found in the Philippines, Indonesia and north-western Australia)
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME
みじん切り(P);微塵切り[みじんぎり, mijingiri] (n) finely chopped (cooking); (P)
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character
ランガージュ[, ranga-ju] (n) {ling} (See パロール,ラング) language (as defined by Saussure; langue and parole) (fre
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)
一軸圧縮強さ[いちじくあっしゅくつよさ, ichijikuasshukutsuyosa] (n) unconfined compression strength
一軸圧縮試験[いちじくあっしゅくしけん, ichijikuasshukushiken] (n) unconfined compression test
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific
不定[ふてい, futei] undefined
不定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable
定義済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined
未定義[みていぎ, miteigi] undefined
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior
未定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement
確定[かくてい, kakutei] defined
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ดี English: fine

*fine* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khø) EN: fine human script FR: écriture humaine [f]
อนิยาม[adj.] (aniyām) EN: undefined ; undefined term) FR:
อนิยต[adj.] (aniyot) EN: undefined FR:
อนิยตศัพท์[n. exp.] (aniyotsap) EN: undefined terms FR:
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine FR: minuscule
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) EN: hard to please FR: être exigeant ; être difficile ; faire la fine bouche
อาภรณ์[n.] (āphøn) EN: apparel ; raiment ; finery ; garb ; adornments FR:
ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ[n. exp.] (baiset rap ) EN: fine receipt FR:
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f] ; nouilles de blé aux oeufs [fpl]
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular FR: soigneux ; délicat
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บาดไหม[v.] (bātmai) EN: fine ; penalize FR:
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
บดละเอียด[adj.] (bot la-īet) EN: crumbed ; fine ground FR:
เฉลา[adj.] (chalao) EN: handsome ; beautiful ; fine FR:
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
โฉมศรี[adj.] (chōmsī) EN: elegant ; fine looking FR:
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดีแล้ว[adj.] (dī laēo) EN: good ; not bad ; all right ; okay ; that's fine ; all right for you FR: très bien ! ; parfait !
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีงาม[adj.] (dī-ngām) EN: good ; fine FR:
ดินทรายละเอียด[n. exp.] (din sāi la-) EN: fine sand FR: sable fin [m]
ดินทรายละเอียดมาก[n. exp.] (din sāi la-) EN: very fine sand FR:
โดกเดก[adj.] (dōkdēk) EN: unpolished ; unrefined ; swaying ; unsteady FR:
โดนกักบริเวณ[v. exp.] (dōn kak bør) EN: get confined to quarters FR:
โดนปรับเงิน[v. exp.] (dōn prap ng) EN: be fined FR: être verbalisé
ฝนละออง[n. exp.] (fon la-øng) EN: drizzle FR: bruine [f] ; crachin [m] ; pluie très fine [f]
ฝุ่นละออง[n. exp.] (fun la-øng) EN: dust ; fine dust ; particle matter ; fine powder FR: poussière [f]
ให้คำจำกัดความ[v. exp.] (hai kham ja) EN: define FR:
ให้นิยาม[v. exp.] (hai niyām) EN: give definition ; define FR: donner la défintion ; définir
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
หั่นละเอียด[v. exp.] (han la-īet) EN: chop finely ; mince FR: hacher finement ; émincer
จ่า[v.] (jā) EN: be fined FR:
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good FR: radieux ; sans nuage

*fine* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks
Beschränkung {f} (auf)confinement (to)
Cuzcowergspecht {m} [ornith.]Fine-barred Piculet
Bußgeld {n} | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine
Finesse {f}; Raffinesse
fein {adj} | feiner | am feinstenfine | finer | finest
Haftkornanteil {m}proportion of adhesion fines
Isolation {f} (von Häftlingen)solitary confinement
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week)
Strafzettel {m} für Falschparkenparking fine notice
kultiviert; gewählt {adj} | kultivierter; gewählter | am kultiviertesten; am gewähltestenrefined | more refined | most refined
Raffinerie {f} | Raffinerien
Auflösung {f} | hohe Auflösungresolution | high resolution; fine resolution
Dreck {m}muckiness; raunchiness; scruffiness
Zuckerfabrik {f}; Zuckerraffinerie
Ausgehverbot {n}confinement to barracks
Stubenarrest {m}confinement to one's room
Feineinstellung {f}fine tuning
Feinmechanik {f}fine mechanics
Feinreinigung {f}fine cleaning
Feinsieb {n}fine sieve
Feinstaubfilter {m}fine particulate air filter
Feinvakuum {n}fine vacuum
Schmackhaftigkeit {f}fine taste
feinmaschig {adj}finely woven
Blödheit {f}goofiness
unbestimmt {adv}undefinedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fine*
Back to top