ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจ*, -ใจ-

ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจ (n.) heart Syn. หัวใจ, ดวงใจ
ใจ (n.) mind See also: spirit, heart, disposition Syn. จิต, จิตใจ
ใจกระสับกระส่าย (v.) be restless See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agitated Syn. ใจทุรนทุราย
ใจกล้า (v.) be brave See also: dare, be bold, be courageous, be fearless, be plucky Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า Ops. ใจเสาะ
ใจกล้า (adj.) fearless See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า Ops. ใจเสาะ
ใจกลาง (n.) center See also: heart, middle, core Syn. ศูนย์กลาง, แกนกลาง, แก่น, จุดศูนย์กลาง
ใจกว้าง (v.) be generous See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, be large-minded Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
ใจกว้าง (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
ใจความ (n.) essence See also: matter, meaning, content, substance, pith Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ
ใจความสำคัญ (n.) point See also: gist, substance, essence, core, idea
ใจความหลัก (n.) main substance See also: main content
ใจคอ (n.) mind See also: heart, disposition Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย
ใจคอคับแคบ (v.) be narrow-minded Ops. ใจกว้าง
ใจง่าย (adj.) credulous See also: gullible, easily influenced, unstable Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย Ops. ใจแข็ง
ใจง่าย (v.) be credulous See also: be unstable, be gullible, be easily influenced Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย Ops. ใจแข็ง
ใจจดจ่อ (adv.) attentively See also: mindfully Syn. ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจดจ่อ (v.) concentrate See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one´s attention on Syn. ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจดใจจ่อ (adv.) attentively See also: mindfully Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจดใจจ่อ (v.) concentrate See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one´s attention on Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจริง (n.) frankness See also: true feeling, sincerity, truthfulness
ใจจะขาด (v.) be dying for something See also: be dying to do something
ใจจืด (adj.) indifferent See also: callous, unfeeling, unsympathetic, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate Syn. ใจดำ, ใจแคบ Ops. ใจดี
ใจจืด (v.) be indifferent See also: be inconsiderate, be insensate, be unfeeling, be unsympathetic Syn. ใจดำ, ใจแคบ Ops. ใจดี
ใจจืดใจดำ (adj.) unsympathetic See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย
ใจจืดใจดำ (v.) be unsympathetic See also: be callous, be unfeeling, be indifferent, be inconsiderate, be insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย
ใจชอบ (v.) be extremely fond of something See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in Syn. ถูกใจ
ใจชั่ว (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. จิตใจต่ำทราม
ใจชั่ว (adj.) wicked See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved Syn. จิตใจต่ำทราม
ใจชั่ว (adj.) evil See also: evilminded, vicious, bad, meanspirited, wicked Syn. ใจร้าย Ops. ใจดี
ใจชื้น (v.) feel relieved See also: have a sense of relief, comfort, console, be at ease, be relaxed Syn. เบาใจ, สบายใจ
ใจดำ (n.) bull´s eye See also: one´s thinking or mind Syn. ความในใจ
ใจดำ (v.) be black-hearted See also: show no mercy or pity, be unsympathetic, be pitiless, be diabolic, be cruel, be wicked, be merciless Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด Ops. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา
ใจดำ (adj.) black-hearted See also: cruel, wicked, merciless, selfish, unsympathetic, pitiless Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด Ops. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา
ใจดี (v.) be kind See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
ใจดี (adj.) kind-hearted See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
ใจต่ำ (adj.) mean See also: base, low, mean-minded, meanspirited Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำ (v.) be mean See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (adj.) mean See also: base, low, mean-minded, meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (v.) be mean See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (v.) have an evil heart See also: be immoral, be mean, be base Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
English-Thai: Nontri Dictionary
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
agitationภาวะกายใจไม่สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airway๑. ทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ passage, air; tract, respiratory]๒. ท่อหายใจทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angina pectoris; stenocardiaอาการปวดเค้นหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sternalgia; sternodynia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnea; apnoeaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnoea; apneaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial respirationการช่วยหายใจ, การผายปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asphyxiation; suffocationการขาดอากาศหายใจ, การหยุดหายใจ, การหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrium๑. หัวใจห้องบน๒. ห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attentionความใส่ใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auricle๑. ติ่งหัวใจห้องบน๒. หัวใจห้องต้น๓. ใบหู [มีความหมายเหมือนกับ concha, ear; pinna] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradycardia; brachycardia; oligocardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breath groupช่วงลมหายใจ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capricious powerอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiac๑. -หัวใจ๒. -ปากกระเพาะ๓. ผู้ป่วยโรคหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ cardiopath] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiopulmonary resuscitation (CPR)การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiovascular-หัวใจร่วมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CCU (unit, coronary care)ซีซียู (หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chokeหายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ strangle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cogwheel respiration; respiration, interruptedการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comprehensionความเข้าใจซึ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidenceความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connivanceการรู้เห็นเป็นใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constrictive pericarditisเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contumacyการจงใจไม่ไปศาล, การจงใจขัดคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cordate pelvis; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronary care unit (CCU)หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ (ซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CPR (resuscitation, cardiopulmonary)ซีพีอาร์ (การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accelerationการเพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของอัตรา; การเร่ง; การเร่งรัด; หัวใจเด็กเร่งเร็วขึ้น; การเร่ง, อัตรา [การแพทย์]
Adrenalineแอดรีนาลีน, แอดรีนะลีน, แอดรีนาลิน, ยากระตุ้นหัวใจ, แอดรีนะลิน, อัดรีนาลิน, แอดรินาลิน, แอเดรนาลิน, อะเดรนาลีน, อะดรินาลิน [การแพทย์]
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Airwayทางเดินหายใจ, ทางหายใจ, ทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Amentiaไม่มีจิตใจ [การแพทย์]
Anginaอาการปวดเค้นในอก, เจ็บหน้าอก, ปวดหัวใจ [การแพทย์]
Angiocardiographyหลอดเลือดหัวใจ, การบันทึกภาพ [การแพทย์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aortic Valveลิ้นเอออร์ติก, ลิ้นเอออร์ตา, ลิ้นหัวใจ, ลิ้นเอออร์ติค [การแพทย์]
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
Apneaภาวะการหยุดหายใจ [TU Subject Heading]
Apnoea, Centralการหยุดหายใจเศ็นทรัล [การแพทย์]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Attentionความใส่ใจ [TU Subject Heading]
Auricleใบหู, หัวใจห้องบนด้านขวา [การแพทย์]
Auscultationการตรวจฟัง, การฟังตรวจ, การฟังเสียงหายใจ, การฟัง, วิธีฟัง, การตรวจโดยการฟัง [การแพทย์]
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
Automatismการกระทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งใจ [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Baby Birdเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก [การแพทย์]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Bornholm Diseaseกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอักเสบ [การแพทย์]
Bradycardiaภาวะหัวใจเต้นช้า [TU Subject Heading]
Breathหายใจ [การแพทย์]
Breathingการหายใจ [การแพทย์]
Bruitเสียงฟู่,เสียงดัง,เสียงผิดปกติที่ฟังได้ที่หลอดเลือดหรือหัวใจ [การแพทย์]
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardy (adj.) ใจกล้า See also: เด็ดเดี่ยว
ballsy (adj.) ใจกล้า (คำสแลง) See also: ก้าวร้าว
spunky (adj.) ใจกล้า (คำไม่เป็นทางการ) See also: กล้าหาญ Syn. brave, courageous, plucky
nucleus (n.) ใจกลาง See also: แกนกลาง, ส่วนสำคัญ Syn. center, core, essence, heart, nub, heart
inner-city (n.) ใจกลางเมือง Syn. downtown, central Ops. suburban, rural
midtown (n.) ใจกลางเมือง Syn. downtown, central, inner-city Ops. suburban, rural
big (adj.) ใจกว้าง See also: ใจดี Syn. generous
broad-minded (adj.) ใจกว้าง
catholic (adj.) ใจกว้าง Syn. broad-minded, receptive, liberal Ops. narrow-minded
generous (adj.) ใจกว้าง See also: ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ Syn. charitable, benevolent, good Ops. uncharitable
great-hearted (adj.) ใจกว้าง See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Syn. generous, unselfish
large-minded (adj.) ใจกว้าง Syn. broad-minded
liberal (adj.) ใจกว้าง See also: โอบอ้อมอารี Syn. progressive, broad-minded
unsparing (adj.) ใจกว้าง Syn. generous Ops. stingy
munificent (adj.) ใจกว้างมาก See also: กรุณามาก Syn. generous, bountiful, bounteous Ops. niggardly
generous to a fault (idm.) ใจกว้างเกินไป
flavour (n.) ใจความ See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ Syn. essence, character, feel
summary (n.) ใจความสรุป See also: ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ Syn. abridgment, brief, compendium, outline
core (n.) ใจความสำคัญ Syn. essential, gist
gist (n.) ใจความสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, แก่น Syn. essence, significance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take it easyใจเย็นน่า / ช่างมันเถอะ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
Trust meไว้ใจฉัน
I'm sorry about thisฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
Oh, I'm sorry to hear thatโอ เสียใจด้วยที่ทราบ
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
Sorry, it's brokenเสียใจด้วย มันเสียน่ะ
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
Sorry, we only take cashเสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอก
I just need him focusedฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
I'm very proud of you, sonพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
That's very kind of youคุณช่างใจดีมาก
I'm glad you enjoyed itฉันดีใจที่คุณชอบมัน
I'm glad you like themฉันดีใจที่คุณชอบมัน
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
But I'm glad you think it niceแต่ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
I'm very please to meet youฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
It's a pleasure to meet you tooดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Oh heart, why do you keep saying"โอ้ ใจ ทำไมเจ้าเฝ้าแต่พร่ำเพ้อ
That's what I'm talking about!โอเค ใจ เฮอร์รี่ ปล่อยก่อน
But I come back to the waterใจก็ยังพามาที่สายน้ำ
In the heart of London, on a train in the middle of the country on the edge of a giant volcano in the biggest church in the world counting the columns and staring up at the crucifixesใจกลางของลอนดอนบ้าง บนรถไฟสายผ่านกลางประเทศบ้าง ไม่ก็ที่ขอบภูเขาไฟยักษ์ ในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
The core of that tombstone is made up of Qetsiyah's calcified blood.ใจกลางของหินนั่นทำมาจาก เลือดของเคทสิยาห์
The heart of Envenom on earth.ใจกลางของเอลเวนดอม บนโลกใบนี้
(Location of Tanazawa Mountain Rave Party) (Open-air music event)ใจกลางภูเขาทานะซาวะ งาน Rave Party
And whose circumference is nowhere.ใจกลางมันจะอยู่ทุกหนแห่งได้ยังไง
Albert, the universe is an infinite sphere whose center is everywhere...ใจกลางอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่มันไม่มีเส้นรอบวง
Jerusalem's central holy site that has been the world's most hotly contested piece of real estate for the last 2,000 years.ใจกลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเยรูซาเลม เป็นข่าวดังระดับโลกการถกเถียงเรื่อง การถือครองพื้นที่ ตั้งแต่ 2,000 ปีมา
Where is the center of the maze, Dolores? Aw, yeah, cue the waterworks.ใจกลางเขาวงกตอยู่ที่ไหน โดโลเรส? โอ้ เออ ถึงคิวบทเจ้าน้ำตา
The core network of the grid must be accessed.ใจกลางเครือข่ายนี้ต้องถูกเจาะให้ได้
A bullseye every time!ใจกลางเป้าทุกครั้งเลย!
Downtown's a long haul.ใจกลางเมืองถูกละทิ้งมานาน
Where's downtown at? I--I--I don't know.ใจกลางเมืองอยู่ไหนเหรอ ฉัน--ฉัน--ฉันไม่รู้
It takes a big man, to kill a woman..ใจกล้ามากนะ ที่ฆ่าผู้หญิงเนี่ย
Be a man, Jae-kyung. Be a man, Jae-kyung.ใจกล้าไว้ เจเคียง ใจกล้าไว้ เจเคียง
It's very big of her to take your dad back after the affair.ใจกว้างพอจะอภัยพ่อคุณ ที่แอบมีชู้
Let's be generous, let's say 35, okay?ใจกว้างหน่อยสิ พูดว่า 35 โอเคไม๊
That is very generous.ใจกว้างเป็นอย่างยิ่ง
It will not calm my heart's rage.ใจของข้ามันไม่สงบจะมีแต่คั่งแค้น
My heart breaks whenever I think of Ye Soya's name...ใจของข้าแตกสลายทุกครั้งที่คิดถึงชื่อเยโซยา... ,
Your heart is large enough to carry me and the job... and then some.ใจของคุณ มันใหญ่เพียงพอที่จะให้ผมและงานคุณ อยู่ในนั้น
My mind, however, that was worth saving, on 200,000 feet of databanks.ใจของฉัน แต่ที่เป็นมูลค่าประหยัด ที่ 200,000 ฟุต databanks
# # So does she want me to buy her things?ใจของฉัน, ชื่อของพ่อชั้น?
My heart, it feels like my chest can barely contain it.ใจของฉัน, มันรู้สึกเหมือน ใจของฉันไม่สามารถเห็บความรักที่มีต่อเธอได้
My mind always turns to you and the prospect of a safe mooring.ใจของฉันยังอยู่กับเธอเสมอ และความมุ่งหวังท้ายที่สุดของเรา
My mind ran wild imagining what might be back there.ใจของฉันวิ่งป่า จินตนาการสิ่งที่อาจจะกลับไปที่นั่น
My mind just isn't what it was.ใจของฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
Budd's heart for the race was left where decker fell.ใจของบั๊ดในการแข่ง ถูกทิ้งตรงที่เด็กเคอร์ล้ม
My mind's been racing ever since we met Sergei yesterday, so I dictated a to-do list for you to handle.ใจของผมมันตื่นเต้นท้าทายนับแต่ ได้พบคุณเซอร์กี้เมื่อวาน ดังนั้นผมขอสั่งให้คุณทำรายการ ให้คุณจัดการ
Lord Asano's mind is unsettled.ใจของพระเจ้าอะซาเป็นแน่นอน
My heart won't listen to my head.ใจของพี่ มันไม่ทำตามคำสั่ง
His heart aches for nourishment.ใจของเขาแตกร้าวต้องการการบำรุง
Your mind is somewhere else.ใจของเธอไม่อยู่ที่นี่
The subject's mind can always trace the genesis of the idea.ใจของเรื่องมักจะสามารถติดตามแหล่งกำเนิดของความคิด
If you do, my heart will break.ใจข้าคงสลาย ถ้าเจ้าไป
My heart says do anything I can to save Mordred.ใจข้าบอกให้ข้าทำทุกอย่างเพื่อช่วยมอร์เดร็ด
My mind is at peace...ใจข้าสงบยิ่งนัก... .
My heart seized in my chest,ใจข้าเกือบจะทะลักออกมาจากอกข้า

ใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
動機[どうき, douki] Thai: เหตุจูงใจ
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น
決意[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บไว้ในใจ
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
読み込む[よみこむ, yomikomu] Thai: อ่านจนเข้าใจ
迷う[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ตกอกตกใจ
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจ
Back to top