ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brave*, -brave-

brave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brave (adj.) กล้า See also: กล้าหาญ, อาจหาญ Syn. courageous Ops. cowardly
brave (vi.) กล้า See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
brave it out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out, brazen out
brave out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brazen out
brave out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out
brave person (n.) คนที่กล้าหาญ
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, fearlessly
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. boldly
bravely (adj.) อย่างกล้าหาญ
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างเด็ดเดี่ยว
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, fearlessly
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ
braveness (n.) ความแข็งแกร่ง See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ Syn. courage, daring Ops. coward, craven
bravery (n.) ความกล้าหาญ Syn. courage Ops. cowardice
English-Thai: HOPE Dictionary
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
English-Thai: Nontri Dictionary
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าหาญ (adj.) brave See also: bold, courageous, valiant, fearless Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, อ่อนแอ
กล้าเผชิญ (v.) brave See also: confront, dare Syn. กล้าหาญ, กล้า Ops. ขี้ขลาด
ป้ำ (v.) brave See also: venturesome Syn. กล้า, ใจป้ำ
ผึ่งผาย (adj.) brave See also: bold, courageous Syn. กล้าหาญ, สง่า, องอาจ Ops. ขลาดกลัว
สง่า (adj.) brave See also: bold, courageous Syn. กล้าหาญ, ผึ่งผาย, องอาจ Ops. ขลาดกลัว
หาญ (adj.) brave See also: bold, courageous, valiant, fearless Syn. กล้า, หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, อ่อนแอ
หาญกล้า (adj.) brave See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold Syn. เก่งกล้าสามารถ Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
หาญกล้า (adj.) brave See also: bold, courageous, valiant, fearless Syn. กล้า, หาญ Ops. ขี้ขลาด, อ่อนแอ
ห้าว (adj.) brave See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout Syn. กร้าว, กล้า
ห้าวหาญ (adj.) brave See also: fearless Syn. กล้าหาญ Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
องอาจ (adj.) brave See also: bold, courageous Syn. กล้าหาญ, ผึ่งผาย, สง่า Ops. ขลาดกลัว
อาจ (adj.) brave See also: courageous, bold Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ Ops. ขลาด
อาจอง (adj.) brave See also: bold, courageous Syn. กล้าหาญ, ผึ่งผาย, สง่า, องอาจ Ops. ขลาดกลัว
ฮึกหาญ (adj.) brave See also: gallant, valiant
เก่งกล้า (adj.) brave See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
เก่งกล้าสามารถ (adj.) brave See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold Syn. หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
แข็งกล้า (adj.) brave See also: fearless Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
พิริยโยธา (n.) brave warrior
กล้าหาญ (adv.) bravely See also: fearlessly, boldly
องอาจ (adv.) bravely See also: boldly, courageously Syn. กล้าหาญ Ops. ขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน
Alas, if he were brave this would not be necessary.นี้จะไม่คือสิ่งที่จำคือ ในตอนท้ายของส่วนหนึ่ง
You're brave with a man who's tied up!แกก็กล้าแค่กับคนถูกมัดล่ะวะ
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก.
And it's a brave man who'd deny the lovely lady was worth every cent.ใครว่าไม่คุ้มที่จะดูเธอก็เกินไปล่ะ
They would brave Satan and all his legions.พวกเขากล้าต่อกรกับ ซาตานและเหล่ากองทัพ
You look fucking brave now.คุณดูเป็นร่วมเพศกล้าตอนนี้
Yes. She's a very brave woman.ใช่ เธอเป็นผู้หญิงกล้าหาญมาก
You're a brave man, Joe, a brave man.คุณเป็นคนกล้าหาญ, Joe, คนกล้าหาญ

brave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, 勇猛] bold and powerful; brave and fierce
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, 勇略] brave and cunning
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, 拼命三郎] brave man, willing to risk his life
美丽新世界[Měi lì xīn shì jiè, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 美丽新世界 / 美麗新世界] Brave new world, novel by Aldoux Huxley 阿道司·赫胥黎|阿道司·赫胥黎
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 侠 / 俠] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
勇士[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, 勇士] a warrior; a brave person
[yǒng, ㄩㄥˇ, 勇] brave
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, 勇敢] brave
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, 勇武] brave
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, 壮烈 / 壯烈] brave; heroic
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 慬] brave; cautious; sad
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 枭 / 梟] brave; owl; Strix uralensis
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, 英勇] bravery; gallant; valiant
勇决[yǒng jué, ㄩㄥˇ ㄐㄩㄝˊ, 勇决 / 勇決] decisive; brave
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
[Yīng, , 英] English; brave; surname Ying
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
矫矫[jiǎo jiǎo, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, 矫矫 / 矯矯] gallant; brave; pre-eminent
昂昂[áng áng, ㄤˊ ㄤˊ, 昂昂] high-spirited; brave-looking
忠勇[zhōng yǒng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥˇ, 忠勇] loyal and brave
[měng, ㄇㄥˇ, 勐] variant of 猛; brave; fierce
[yì, ㄧˋ, 仡] strong; brave
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, 不让须眉 / 不讓鬚眉] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows)
勇往直前[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, 勇往直前] to advance bravely

brave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーブ;ブレイヴ[, bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave
剛の者[ごうのもの, gounomono] (n) very strong person; brave warrior; veteran
勇婦[ゆうふ, yuufu] (n) heroine; brave woman
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general
甲斐甲斐しい[かいがいしい, kaigaishii] (adj-i) gallant; heroic; brave
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man
突く(P);衝く;撞く;捺く[つく, tsuku] (v5k,vt) (1) to prick; to stab; (2) to poke; to prod; to push; to thrust; to nudge; to hit; to strike; (3) to use (a cane); to prop oneself up with; to press against (the floor, etc.); (4) to attack; (5) to brave (the rain, etc.); (P)
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P)
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
勇進[ゆうしん, yuushin] (adj-na,n,vs) dashing forward bravely
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30)
度胸[どきょう, dokyou] (n) courage; bravery; pluck; nerve; grit; guts; (P)
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P)
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P)
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms)
洸洸;洸々[こうこう, koukou] (n) valiant; brave; surge (of water)
湧く(P);涌く[わく, waku] (v5k,vi) (1) to well (up); to gush forth (of water); to spring out; to surge; (2) to appear (esp. suddenly) (sweat, tears, etc.); (3) to feel emotions form (joy, bravery, etc.); (4) to hatch (esp. of parasitic insects, etc.); (P)
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P)
男は度胸女は愛敬[おとこはどきょうおんなはあいきょう, otokohadokyouonnahaaikyou] (exp) (obsc) men should be brave, women should be affable

brave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave a storm ; get through a storm FR: braver la tempête
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ห้าวหาญ[adj.] (hāohān) EN: brave ; fearless ; intrepid FR: brave
ฮึกหาญ[adj.] (heuk-hān) EN: fiery ; raring to go ; high-spirited ; brave FR:
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหิมหาญ[adj.] (hoēmhān) EN: brave ; courageous FR: courageux
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
เก่งกาจ[v.] (kengkāt) EN: be brave FR:
เก่งกล้า[adj.] (kengklā) EN: brave FR:
เก่งกล้าสามารถ[adj.] (kengklāsāmā) EN: brave FR:
แข็งกล้า[adj.] (khaengklā) EN: brave FR:
คนกล้า[n. exp.] (khon klā) EN: braver FR: brave [m]
กล้า[v.] (klā) EN: dare ; venture ; be brave FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace ; avoir le courage de ; faire face à ; défier
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
แกล้วกล้า[adj.] (klaeo klā) EN: brave ; courageous ; bold ; audacious ; daring FR:
กล้าหาญ[adj.] (klā hān) EN: courageous ; bold ; brave ; brave and bold ; audacious FR: courageux ; audacieux ; brave ; hardi
กล้าแข็ง[adj.] (klā khaeng) EN: strong ; stalwart ; powerful ; tough ; brave and strong FR:
แกว่น[adj.] (kwaēn) EN: brave FR:
องอาจ[adj.] (ong-āt) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous FR: courageux ; brave ; vaillant ; gaillard
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed FR: brave ; généreux
เผชิญ[v.] (phachoēn) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
ผจัญ[v.] (phajan) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญกับมรสุม[v. exp.] (phajon kap ) EN: brave the storm FR: braver la tempête
พิริยโยธา[n.] (phiriyayōth) EN: brave warrior FR:
สมิง[n.] (saming) EN: brave warrior FR:
เสี่ยง[v.] (sīeng) EN: gamble ; risk ; chance ; brave FR: risquer ; aventurer
สูร[adj.] (sūn = sūra) EN: brave ; courageous FR:
วิกรม[adj.] (wikrom) EN: brave FR:
วิระ[adj.] (wira) EN: brave FR:
วิร-[pref.] (wira-) EN: brave FR: brave ; héroïque
วีระ[adj.] (wīra) EN: brave FR: brave ; héroïque
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people ; brave people FR: héros [mpl]
วิสารทะ[adj.] (wisāsaratha) EN: brave ; skilled ; clever FR:
ยอดชาย[n. exp.] (yøt chāi) EN: best of men ; great guy ; perfect man FR: homme brave [m] ; homme au grand coeur [m] ; homme parfait [m]

brave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; tapfer; wacker; kühn {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstenbrave | braver | bravest
Tapferkeit {f}braveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brave
Back to top