ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receptive*, -receptive-

receptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
receptive (adj.) ซึ่งรับไว้ Syn. reponsive
English-Thai: HOPE Dictionary
receptive(รีเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรับ,สามารถรับได้ดี,เต็มใจรับ,เกี่ยวกับประสาทหรืออวัยวะสัมผัส, See also: receptiveness n. -receptivity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
receptive(adj) รับได้,เปิดกว้าง,เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
receptive aphasia; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One very fortunate thing was that both of you were highly receptive to hypnosis compared to othersสิ่งที่โชคดีมากๆ อย่างนึงก็คือ พวกนายทั้งคู่เป็น ตัวรับการสะกดจิตได้ดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ
But no matter how much you two are receptive to hypnosis or no matter how good of a hypnotist Mrs. Yoo is getting people to fall in love isn't easyแต่มันไม่สำคัญมาเท่าไหร่หรอก ที่พวกนายทั้งคู่เป็นตัวรับที่ดี และมันก็ไม่สำคัญว่าคุณ Yoo จะสะกดจิตเก่งแค่ไหน
Laura... we who are close to death... we are more receptive to these messages.ลอร่า... เราสื่อสารกับความตายได้... ถ้าจิตของเราเปิดกว้างพอ ที่จะรับข้อความจากพวกเขา
The King was receptive to your advances?พระราชายอมรับของท่านไหม
And words, searching for receptive ears.And words, searching for receptive ears.
You'll still be open and receptive as you are now.คุณจะยังคงรู้สึกรับรู้อย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้
Some people are naturally receptive to that energy.บางคนรับพลังงานนั้นได้โดยธรรมชาติ
You know, oftentimes when a stalker's advances are completely ignored, their erotomanic fantasies will be diverted to a more receptive target.รู้ไหม บ่อยครั้งที่เมื่อพวกสะกดรอย โดนเมินเฉยอย่างสิ้นเชิง จินตนาการอันบ้าคลั่งของพวกเขา จะหันเหมาเป็นการอยากสัมผัสเหยื่อแทน
Are your ears receptive?I cannot stop a free man from speech.
He was surprisingly receptive.เขานี่ช่างเป็นคนรับได้ดี
And a photo-receptive cell.และเซลล์ที่ตอบสนองต่อแสง

receptive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable ; sentimental FR:
ว่าง่าย[adj.] (wā-ngāi) EN: obedient ; receptive ; compliant ; tractable ; docile FR: docile ; obéissant
ว่านอนสอนง่าย[adj.] (wānønsønngā) EN: obedient ; receptive ; compliant ; tractable ; docile FR: docile ; obéissant

receptive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufnahmefähig; empfänglich; rezeptiv {adj} (für) | aufnahmefähiger; empfänglicher; rezeptiver | am aufnahmefähigsten; am empfänglichsten; am rezeptivtenreceptive (to) | more receptive | most receptive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receptive
Back to top