ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

callous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *callous*, -callous-

callous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
callous (adj.) ใจดำ Syn. hardhearted
English-Thai: HOPE Dictionary
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
callous-หนังหนาด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have seen some of those who survived... their callous disregard for human life.คุณได้เห็นบาง ofthose ผู้รอด ... ใจแข็งไม่สนใจของพวกเขา สำหรับชีวิตมนุษย์
Take some time off and let those blisters callous over.พักเสียหน่อยให้แผลแห้งดีก่อน
Because these rich bastards have to... be callous and inconsiderate in the first place... to make all that money, so when they get on the road... they can't help themselves.เพราะแม่งรวยคิดแต่เรื่องประโยชน์ตัวเอง เวลาขับรถมันเลยไม่คิดว่าคนอื่นเค้าจะเดือดร้อนแค่ไหน
They've gotta be... callous and inconsiderate drivers too. It's in their nature.มันเป็นสันดานที่มองไม่เห็นหัวคนอื่น
A real leader, a good commander, is not so callous that he stops caring, just enough so he can keep on going.ผู้นำที่แท้จริง ผู้บัญชาการที่ดี มันจะไม่ใจดำไป หากเขาหยุดที่จะใส่ใจ
Not a callous on that hand, is there?ทำไมมือคุณไม่ค่อยด้านเลย?
Then New Yorkers can go back to being their usual cold, callous selves.แล้วชาวนิวยอร์คทั้งหลายก็กลับ ไปเป็นเคร่งขรึม ใจดำแบบเดิมที่เป็นๆอยู่
He's just a bit callous. His eyes are bright like marbles, like there's no trace of dust at all. He's just a bit callous.ผู้ชายคนนั้นเป็นสมาชิก f4ด้วยไม่ใช่เหรอ
Well, at the risk of sounding callous, where does that leave us with the new Intersect?อ่า, ฟังเหมือนไร้หัวใจเลย เขาจะทิ้งเรา กับอินเตอร์เซกตัวใหม่ที่ไหน?
I don't want to sound callous, agent dunham,ฉันไม่อยากพูดเหมือนคนใจดำ นักสืบ ดันแฮม
I'm sorry, i don't mean to be callous,ผมขอโทษ ผมไม่ตั้งใจ จะหยาบคาย
I don't mean to sound callous, but from what I know of your father...ฉันไม่ได้หมายถึงว่า ฟังๆไปแล้วจะรู้ัสึกเมินเฉย ในสิ่งที่คุณได้รู้ จากพ่อของคุณเอง... .

callous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 胼] callous on hand or foot
狠心[hěn xīn, ㄏㄣˇ ㄒㄧㄣ, 狠心] callous; heartless
[zhī, ㄓ, 胝] callous
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 膙] callous
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, 冷酷无情 / 冷酷無情] cold-hearted; unfeeling; callous
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, 冷酷] grim; unfeeling; callous
心硬[xīn yìng, ㄒㄧㄣ ˋ, 心硬] heard-hearted; callous

callous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木石漢[ぼくせきかん, bokusekikan] (n) unfeeling or callous person
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless

callous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured FR:
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า callous
Back to top