ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

courageous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *courageous*, -courageous-

courageous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
courageous (adj.) กล้าหาญ See also: เก่งกล้าสามารถ Syn. brave
courageously (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. bravely
courageousness (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery
English-Thai: HOPE Dictionary
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
English-Thai: Nontri Dictionary
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยงยุทธ์ (v.) fight courageously See also: fight bravely Syn. ต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย
He was a courageous soldier, ma'am.He was a courageous soldier, ma'am.
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี...
'They will not be cowards, 'they will be courageous in the face of danger.'เธกเธฑเธ™เธ„เธ‡เนƒเธŠเน‰เน€เธงเธฅเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธ›เธตเน† เน€เธฅเธขเธชเธด เธเน‡เธˆเธฃเธดเธ‡ เนเธ•เนˆเน€เธงเธฅเธฒเธ™เนˆเธฐเธ‰เธฑเธ™เธกเธต
After a courageous battle with liver cancer.หลังจากต่อสู้มานานกับ มะเร็งที่ตับ
That is very courageous of you, Senator, but far too dangerous.นับว่าท่านกล้าหาญยิ่งนัก ท่านวุฒิฯ แต่ว่าเป็นอันตรายเกินไป
This human has proven herself to be a courageous and loyal friend to our kind.มนุษย์ผู้นี้พิสูจน์ตัวเองว่า มีความหาญกล้า และเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อพวกเรา
And courageous guy i know...และยังเป็นคนที่กล้าหาญ
I will absolutely not turn over to you any information which was entrusted to me by the courageous individual who risked his or her job to aid innocent creatures who are unable to defend themselves.ผมจะไม่มีทาง ส่งมอบให้กับคุณ ไม่ว่าข้อมูลใดๆ ที่ผมได้รับ ความไว้วางใจให้ดำเนินการ จากบุคคลที่ใจกว้างและยอมเสี่ยง ในหน้าที่การงานของเธอ/เขา ในการช่วยเหลือสัตว์โลกที่บริสุทธิ์
With a man more courageous than a lion, stronger than an ox, and so perfectly formed it is as if he had been sculpted by the gods themselves.กับชาติที่กล้าหาญเหนือสิงโต แข็งแกร่งกว่าวัว และมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ มันเหมือนเขาถูกสร้างขึ้นมากโดยพระเจ้า

courageous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 好汉 / 好漢] hero; strong and courageous person
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 僩] courageous; valiant
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, 有胆量 / 有膽量] courageous
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, 果敢] courageous; resolute and daring
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, 义勇 / 義勇] courageous; righteous and courageous
昂藏[áng cáng, ㄤˊ ㄘㄤˊ, 昂藏] tall and strongly built; stalwart; courageous

courageous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n,adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous

courageous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหิมหาญ[adj.] (hoēmhān) EN: brave ; courageous FR: courageux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klādāiklāsī) EN: sporting ; enterprising ; venturesome ; courageous ; easy come easy go FR: risqué
แกล้วกล้า[adj.] (klaeo klā) EN: brave ; courageous ; bold ; audacious ; daring FR:
กล้าหาญ[adj.] (klā hān) EN: courageous ; bold ; brave ; brave and bold ; audacious FR: courageux ; audacieux ; brave ; hardi
องอาจ[adj.] (ong-āt) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous FR: courageux ; brave ; vaillant ; gaillard
สูร[adj.] (sūn = sūra) EN: brave ; courageous FR:
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people ; brave people FR: héros [mpl]
ยง[adj.] (yong) EN: valiant ; courageous FR:

courageous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; couragiert {adj} | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า courageous
Back to top