ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

character

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *character*, -character-

character ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
character (n.) คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร See also: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ Syn. case, eccentric, type
character (n.) คุณลักษณะ See also: คุณประโยชน์ Syn. fiber, fibre
character (n.) ชื่อเสียงดี See also: ชื่อเสียง Syn. good repute, repute, reputation
character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictional character, fictitious character
character (adj.) ที่แสดงบทบาท See also: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท
character (n.) นิสัย See also: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย Syn. trait
character (n.) บทบาทในละคร See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ Syn. part, persona, role, theatrical role
character (n.) ใบรับรองงาน See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง Syn. character reference, reference
character (n.) สถานภาพ See also: สถานะ, ตำแหน่ง Syn. status
character (vt.) สลักอักษร See also: แกะสลักอักษร Syn. engrave
character (n.) อักษร See also: อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร Syn. grapheme, graphic symbol
character reference (n.) ใบรับรองงาน See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง Syn. reference
characteristic (n.) ลักษณะนิสัย Syn. attribute, property, trait
characteristic (adj.) ลักษณะพิเศษ See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
characteristic weather (n.) สภาพอากาศ Syn. atmospheric condition
characteristical (adj.) มีลักษณะพิเศษ See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย Syn. specifically, especially
characteristics (n.) ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง Syn. complex
characterize (vt.) ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
characterize (vt.) แสดงลักษณะพิเศษ See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ Syn. qualify, indentify, mark
characterized (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. labeled, marked, famous
characterless (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ Syn. blank, null
characters (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. letters, syllabary
English-Thai: HOPE Dictionary
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
characteryn. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายการพิมพ์หรือการเขียนทั้งหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character codeรหัสอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character readerเครื่องอ่านอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character setชุดอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Characters per second อักขระต่อวินาที หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
OCR (abbr.) คำย่อของ Optical Character Recognition See also: การรู้จำตัวอักษร
ตัวละคร (n.) character See also: player Syn. ผู้แสดง, นักแสดง
ตัวละคร (n.) character See also: player Syn. ผู้แสดง, นักแสดง
ตัวหนังสือ (n.) character See also: letter, writing, alphabet, consonant Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร
ตัวหนังสือ (n.) character See also: letter, writing, alphabet, consonant Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร
นิสัยใจคอ (n.) character
อักขระ (n.) character See also: letter, alphabet Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักษร, อักษร
อักษร (n.) character See also: letter, alphabet Syn. อักขระ, ตัวอักษร, ตัวหนังสือ
อัชฌาสัย (n.) character Syn. นิสัยใจคอ
คุณลักษณะ (n.) characteristic See also: property, quality, nature, performance, attribute Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า
ลักษณะนิสัย (n.) characteristic (of one´s personality) See also: distinguishing quality, property, trait
นิสัยใจคอ (n.) characteristics See also: behavior
อารมณ์ (n.) characteristics See also: behavior Syn. นิสัยใจคอ
ช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination Syn. โรคช้ำรั่ว
ตัวร้าย (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวริษยา
ตัวร้าย (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวริษยา
ตัวริษยา (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวร้าย
ตัวริษยา (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวร้าย
ตัวอิจฉา (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา
ตัวอิจฉา (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู
He's a character that will see us through.เขาเป็นตัวละครที่จะเห็นเรา ผ่าน นั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสงคราม
The main character is a guy just like me.ตัวละครหลักคือคนที่แต่งตัวประหลาดเช่นเดียวกับฉัน
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา
The main character figured in a number of the previous storiesตัวอักษรหลัก... ...เป็นรูปในตัวเลข of the เรื่องราวก่อนหน้า
She is the leading character in a story I'm going to write here.เธอเป็นตัวละครชี้นำในเรื่องราว ที่ฉันจะเขียนที่นี่
No one takes the time to build things that have character and dignity.ไม่เคยมีใครเคยสร้างสิ่งสวยงาม ที่มีชีวิตชีวาอย่างนี้มาก่อน
You used my father's name for a character in one of your stories. John Kinsella.ในหนังสือของคุณ จอห์น คินเซลล่า
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์
Her character is half-way between madness and reality.บทนางอยู่ครึ่งทาง ระหว่างความคลั่งและสมจริง
But I'm willing to hope the best, and that his character has been misunderstood.แต่ฉันเต็มใจที่จะหวังให้ดีที่สุด และขอให้นิสัยของเขาเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิด
Had his character been known, this could not have happened.จากนิสัยของเขาที่ฉันรู้ มันอาจจะไม่เกิดเรื่องขึ้นก็ได้

character ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 阿拉丁] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, 空格] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character)
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
八字[bā zì, ㄅㄚ ㄗˋ, 八字] character 8; Eight Characters
反义字[fǎn yì zì, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄗˋ, 反义字 / 反義字] character with opposite meaning; opposite characters
[yà, ㄧㄚˋ, 垭 / 埡] character used in place names
多音多义字[duō yīn duō yì zì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄗˋ, 多音多义字 / 多音多義字] character having several readings and meanings
多音字[duō yīn zì, ㄉㄨㄛ ㄗˋ, 多音字] character having several reading
字串[zì chuàn, ㄗˋ ㄔㄨㄢˋ, 字串] character string
字元集[zì yuán jí, ㄗˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 字元集] character set
字汇判断任务[zì huì pàn duàn rèn wù, ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ˋ, 字汇判断任务 / 字彙判斷任務] character decision task
字码[zì mǎ, ㄗˋ ㄇㄚˇ, 字码 / 字碼] character code
字符集[zì fú jí, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, 字符集] character set (e.g. ASCII 美國資訊交換標準碼|美国资讯交换标准码 or Unicode 統一碼|统一码)
字集[zì jí, ㄗˋ ㄐㄧˊ, 字集] character set
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
编码字符集[biān mǎ zì fú jí, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, 编码字符集 / 編碼字符集] coded character set
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
十字[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, 十字] cross road; cross-shaped; crucifix; the character ten
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
字典[zì diǎn, ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, 字典] dictionary; character dictionary; CL:本
飞雪[Fēi xuě, ㄈㄟ ㄒㄩㄝˇ, 飞雪 / 飛雪] Flying Snow, a character in "Hero"
[héng, ㄏㄥˊ, 横 / 橫] horizontal; across; (horizontal character stroke)
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 指事] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, 指事字] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ, 假借] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, 假借字] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, 伏地魔] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
形旁[xíng páng, ㄒㄧㄥˊ ㄆㄤˊ, 形旁] part of Chinese character indicating the meaning; also called significative or radical
意符[yì fú, ㄧˋ ㄈㄨˊ, 意符] part of Chinese character indicating the meaning; also called significative or radical
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 转注 / 轉註] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, 转注字 / 轉註字] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字形 / 五筆字形] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型
甲骨文字[jiǎ gǔ wén zì, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 甲骨文字] oracle script; oracle bone character (an early form of Chinese script)

character ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコンキャラクタ[, aikonkyarakuta] (n) {comp} icon character
エスツェット[, esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
キャラクターコード[, kyarakuta-ko-do] (n) {comp} character code
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
キャラクタコード[, kyarakutako-do] (n) {comp} character code
キャラクタジェネレータ[, kyarakutajienere-ta] (n) {comp} character generator
キャラクタセット[, kyarakutasetto] (n) {comp} character set
キャラクタデバイス[, kyarakutadebaisu] (n) {comp} character device
キャラクタプリンタ[, kyarakutapurinta] (n) {comp} character printer
キャラクタマップ[, kyarakutamappu] (n) {comp} character map
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] (n) {comp} character set
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] (n) {comp} coded character set
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] (n) {comp} code extension character
システム文字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] (n) {comp} system character set
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator
スラッシュ[, surasshu] (n,vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction)
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character
デーヴァナーガリー文字;デーバナーガリー文字[デーヴァナーガリーもじ(デーヴァナーガリー文字);デーバナーガリーもじ(デーバナーガリー文字), de-vana-gari-moji ( de-vana-gari-moji ); de-bana-gari-moji ( de-bana-gari-moji )] (n) Devanagari character
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] (n) {comp} dedicated data character
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.)
ドットマトリックス文字発生器[ドットマトリックスもじはっせいき, dottomatorikkusu mojihasseiki] (n) {comp} dot matrix character generator
なつあし[, natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer)
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] (n) {comp} null character string
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] (n) {comp} field-separator character
フェニキア文字[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival)
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character
ラテン文字[ラテンもじ, raten moji] (n) (See ローマ字) Latin alphabet; Latin character
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark
ワイルドカード文字[ワイルドカードもじ, wairudoka-do moji] (n) {comp} wildcard character
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
人文字[ひともじ, hitomoji] (n) arranging a group of people so as to form a character or spell out a message
人物本位[じんぶつほんい, jinbutsuhon'i] (n,adj-no) chiefly on the basis of someone's personal character
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC)
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
システム文字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] system character set
シリアルプリンタ[しりあるぷりんた, shiriarupurinta] character printer, serial printer
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs)
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS)
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC)
マーク文字[マークもじ, ma-ku moji] markup character
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character
付加文字[ふかもじ, fukamoji] additional character
仮想文字集合[かそうもじしゅうごう, kasoumojishuugou] virtual character set
伝送制御文字[でんそうせいぎょもじ, densouseigyomoji] transmission control character
充填文字[じゅうてんもじ, juutenmoji] fill character
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.)
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character
内字[ないじ, naiji] internal character
分離子文字[ぶんりしもじ, bunrishimoji] separator character
句読文字[くとうもじ, kutoumoji] punctuation character
合成[ごうせい, gousei] character composition
回避文字[かいひもじ, kaihimoji] shunned character
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic

character ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods FR:
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikka) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik k) EN: strong character ; strong personality FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhalikla) EN: personality ; individual characteristic ; personality trait ; character FR: personnalité [f]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดาวร้าย[n. exp.] (dāo rāi) EN: bad character FR:
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
หัวไม้[n.] (hūamāi) EN: ruffian ; rogue ; goon ; bad character FR: mauvais caractère [m] ; petit dur[m]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots FR:
การรู้จำตัวอักษร[n. exp.] (kān rū jam ) EN: character recognition ; optical character recognition FR: reconnaissance de caractères [f] ; reconnaissance optique de caractères (ROC) [f]
คนมีคุณธรรม[n. exp.] (khon mī khu) EN: good man ; righteous person ; virtuous person ; person of good character FR:
กลายพันธุ์[v. exp.] (klāi phan) EN: mutate ; lose its character FR: muter
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
นักเลงอันธพาล[n. exp.] (naklēng ant) EN: gangster ; bad character FR:
นักเลงหัวไม้[n. exp.] (naklēng hūa) EN: bad character FR: mauvais caractère [m] ; petit dur[m]
นิสัยจริง ๆ = นิสัยจริงๆ[n. exp.] (nisai jing-) EN: real character FR:
นิสัยวิตถาร[n. exp.] (nisai witth) EN: eccentric character FR:
ผู้ต้องสงสัย[n. exp.] (phū tǿng so) EN: suspect ; suspicious character FR: suspect [m]
ประกฤติ[n.] (prakrit = p) EN: nature ; character FR:
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
สันดาน[n.] (sandān) EN: bad instincts ; bad character FR:
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament ; high moral character FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
ทับ[n.] (thap) EN: character stroke ; slash ; « / » FR: slash [m] ; « / »
ธาตุ[n.] (thāt) EN: nature ; character ; substance ; essence ; reality ; natural condition FR: nature [f] ; caractère [m] ; essence [f]
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]
ตัว[n.] (tūa) EN: character FR: signe [m]
ตัวอักษร[n. exp.] (tūa aksøn) EN: alphabetic character ; letter ; script ; alphabe ; font FR: lettre de l'alphabet [f] ; caractère alphabétique [m] ; lettre [f] ; alphabet [m]
ตัวเอก[n.] (tūa-ēk) EN: principal character ; protagonist FR: personnage principal [m]
ตัวอิจฉา[n. exp.] (tūa itchā) EN: jealous character FR:
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]
ตัวหนังสือ[n.] (tūanangseū) EN: character ; letter ; writing ; alphabet ; font ; consonant FR: caractère [m] ; lettre [f] ; fonte [f] ; idéogramme [m]
ตัวหนังสือจีน[n. exp.] (tūanangseū ) EN: Chinese character FR: caractère chinois [m]
ตัวหนังสือภาษาจีน [n. exp.] (tūanangseū ) EN: Chinese character FR: caractère chinois [m]

character ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzentbuchstabe {m}accent character
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Artikelcharakter {m}article character
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV)
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character
Charakterlosigkeit {f}lack of character
Charakterstärke {f}strength of character
Zeichenerkennung {f} | optische Zeichenerkennungcharacter recognition | optical character recognition (OCR)
Prüfzeichen {n}check character
Blindzeichen {n}dummy character
Fehlerkontrollzeichen {n}error checking character
Füllzeichen {n}fill character
Klarschriftzeichen {n}human readable character
Jokerzeichen {n}wildcard character
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area
Hauptperson {f}leading character
optische Zeichenerkennung {f}OCR : optical character recognition
Auffüllzeichen {n}pad character
Ersetzungszeichen {n}replacement character
Symbolzeichen {n}symbol character
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Amplitudengang {f}amplitude characteristic; frequency characteristic
Anodenkennung {f}anode characteristics
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics
Leistungsmerkmale {pl}capability characteristics
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
Charakterisierung {f}characterization
Einzellöschzeichen {n}character erase
Rufmord {m}character assassination
Speicherauffüllung {f}character fill
Zeichendichte {f}character density
Zeichendrucker {m} (serieller Drucker)character printer
Zeichenform {f}character shape
Zeichenmittellinie {f}character reference line
Hauptmerkmal {n}characteristic feature
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment
Wesenszug {m}characteristic trait
charakteristisch {adj} (für)characteristic (of)
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า character
Back to top