ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good-natured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good-natured*, -good-natured-

good-natured ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
good-natured (adj.) ซึ่งมีใจเมตตา See also: ใจดี Syn. charitable, generous, kind-hearted
good-naturedly (adv.) ด้วยใจเมตตากรุณา
English-Thai: HOPE Dictionary
good-naturedมีอารมณ์ดี,มีอารมณ์เบิกบาน, Syn. amiable,affiable ###A. ill-tempered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because of some good-Natured teasing.กับอีแค่คำพูดหยอกล้อ
I'll raise it. Healthy, smart, good-natured.ชั้นจะเลี้ยงเค้า ให้สุขภาพดี ให้เก่ง ในที่ดีๆ
You call that good-Natured?คุณว่ามันหยอกล้อไหมล่ะ ?
You're good-naturedly ribbing me, aren't you?นายกำลังหลอกกันเล่นรึเปล่า
Even though he's a Chaebol's son, he's nice and good-natured.ถึงแม้เขาจะเป็นลูกชายของเจ้าสัว เขาก็เป็นคนดีและมีน้ำใจ

good-natured ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和善[hé shàn, ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ, 和善] good-natured
温厚[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, 温厚 / 溫厚] good-natured; warm and generous; gentle
心地善良[xīn dì shàn liáng, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, 心地善良] kind-hearted; good-natured
心眼好[xīn yǎn hǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄠˇ, 心眼好] well-intentioned; good-natured; kind-hearted

good-natured ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured
好人物[こうじんぶつ, koujinbutsu] (n) good-natured person; nice person
好好爺;好々爺[こうこうや, koukouya] (n) good-natured old man
気がいい[きがいい, kigaii] (adj-i) good-natured
結構人[けっこうじん, kekkoujin] (n) nice person; good-natured person
結構者[けっこうしゃ;けっこうもの, kekkousha ; kekkoumono] (n) (arch) (See 結構人) nice person; good-natured person
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul

good-natured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured FR: chaleureux ; amical ; chaud

good-natured ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutmütig {adj} | gutmütiger | am gutmütigstengood-natured | better natured | best natured

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good-natured
Back to top