ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dare*, -dare-

dare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dare (vi.) กล้า See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ Syn. venture, brave, challenge
dare (aux.) กล้าที่จะ See also: เสี่ยงที่จะ
dare (n.) ความกล้าหาญ See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย Syn. challenge
dare back to (phrv.) นับจากวันเริ่มต้นของ See also: นับจาก Syn. go back
daredevil (n.) คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมาก See also: คนบ้าระห่ำ Syn. stuntman, stuntwoman
daresay (vi.) เดาว่า See also: บางที
English-Thai: HOPE Dictionary
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry,daredeviltry n., Syn. adventurer
daren't(แดนทฺ) ดูdarenot
daresay(แดร์'เซ) {daresaid,daresaying,daresays} vi.,vt. ดูdare say
English-Thai: Nontri Dictionary
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าเสี่ยง (v.) dare See also: risk Ops. กลัว
กำแหง (v.) dare See also: mutiny, be insolent, be intense Syn. กล้า, บังอาจ, อวดดี, ผยอง, กำเริบ
บังอาจ (v.) dare See also: mutiny, be insolent, be intense Syn. กล้า, อวดดี, ผยอง, กำเริบ
อุก (v.) dare
เข้าหน้าไม่ติด (v.) dare not to meet See also: dare not to confront Syn. เข้าหน้าไม่ได้
เข้าหน้าไม่ได้ (v.) dare not to meet See also: dare not to confront
มีหน้า (v.) dare to See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth. Syn. ไม่อาย, กล้า, หน้าด้าน, ด้าน Ops. อาย
หน้าด้าน (v.) dare to See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth. Syn. ไม่อาย, กล้า, ด้าน Ops. อาย
ไม่อาย (v.) dare to See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth. Syn. กล้า, หน้าด้าน, ด้าน Ops. อาย
ไม่กล้า (v.) not dare See also: not venture
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How dare you talk to me!เธอกล้าดียังไงมาพูดกับฉัน
How dare they!พวกเขากล้าดียังไง
He doesn't dare to tell me the truthเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับฉัน
Don't dare come near me againอย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
Don't dare to speak to me like thatอย่าบังอาจมาพูดกับฉันอย่างนั้น
Don't you dare talk to anyone about this!อย่าได้บังอาจบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
Don't you guys dare say anything to him?พวกนายไม่กล้าพูดอะไรกับเขาใช่ไหม?
How dare he provoke me!เขากล้าดียังไงมายั่วอารมณ์ฉัน
Don't you dare sneak out!อย่าย่องเงียบออกไปเชียวนะ
How dare you make fun of us!กล้าดียังไงมาหัวเราะเยาะพวกเรา
Don't you dare bully him!อย่ามาพาลหาเรื่องเขานะ
Don't you dare get close to her!อย่าบังอาจเข้าใกล้เธอนะ
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
Who dares enter my room?ใครกล้าเข้ามาในห้องของฉัน?
He dares not tell us his evil conductเขาไม่กล้าบอกพวกเราถึงความประพฤติที่ไม่ดีของเขาหรอก
He dares to call me crazyเขากล้าเรียกฉันว่ายายบ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก
You rotten criminals how dare you? !ไอ้โจรชั่ว กล้าดียังไง
Let no one, be it man or some other creature, dare to contaminate that innocence.ถ้าไม่มีผู้ใด... มนุษย์ หรือว่า สิ่งมีชีวิตอื่น
And to get for you a nomination for, dare I say...?ท่านจะได้เข้าชิง... ผมพูดได้ไหม
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่
Not even when you were small? - How dare you?ไม่แม้แต่ตอนที่คุณเล็ก กล้าดียังไง?
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา.
How dare you criticize Great-grand Teacher?กล้าดียังไงมาวิจารย์ท่านปรมาจารย์?
You dare not do that.คุณไม่กล้าทำเช่นนั้น
How dare you kiss me!กล้าดียังไง ถึงมาจูบฉัน!
A whole new world! -Don't you dare close your eyesโลกใหม่นี้ อย่าปิดตาพลาดสิ่งเ้หล่านี้เชียวล่ะ

dare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
敢于[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, 敢于 / 敢於] dare to; be bold in; have the courage to
[gǎn, ㄍㄢˇ, 敢] dare

dare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...?
恐らく[おそらく, osoraku] (adv) perhaps; likely; probably; I dare say; (P)
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever
コンシダレーション[, konshidare-shon] (n) consideration
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy)
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen)
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into
マルスダレガイ科[マルスダレガイか, marusudaregai ka] (n) Veneridae (family of bivalve molluscs comprising the Venus clams)
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma)
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
乱れ箱;乱箱(io)[みだればこ, midarebako] (n) lidless box for clothes
乱れ飛ぶ[みだれとぶ, midaretobu] (v5b,vi) to fly wildly about
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on
傾れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (傾れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china
前垂;前垂れ;前だれ[まえだれ, maedare] (n) (See 前掛け,エプロン) apron
命知らず[いのちしらず, inochishirazu] (adj-na,n,adj-no) recklessness; daredevil; long-lasting
咲き乱れる(P);咲乱れる(io)[さきみだれる, sakimidareru] (v1,vi) to bloom in profusion; (P)
商いは牛のよだれ;商いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude)
岩垂杜松[いわだれねず;イワダレネズ, iwadarenezu ; iwadarenezu] (n) (uk) (See ハイビャクシン) Alternative name for Juniperus chinensis L. var. procumbens
心が乱れる[こころがみだれる, kokorogamidareru] (exp,v1) to lose one's composure
思い乱れる[おもいみだれる, omoimidareru] (v1,vi) to be worried about
我武者羅[がむしゃら, gamushara] (adj-na,n) reckless; daredevil
手練;手足れ[しゅれん(手練);てだれ, shuren ( tedare ); tedare] (n,vs) skill; dexterity; master hand
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into
板簾;板すだれ[いたすだれ, itasudare] (n) Venetian blind
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep
枝垂れ杉;枝垂杉[しだれすぎ, shidaresugi] (n) (obsc) weeping cedar
枝垂れ柳;枝垂柳[しだれやなぎ, shidareyanagi] (n) weeping willow
枝垂れ桃;垂れ桃[しだれもも;シダレモモ, shidaremomo ; shidaremomo] (n) weeping peach (Prunus persica var. pendula)
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura
死生不知[ししょうふち, shishoufuchi] (n,adj-no) daredevil; reckless; thinking nothing of one's death
[よだれ, yodare] (n) (uk) drool; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record

dare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare FR: faire preuve de courage ; oser
เจ๋อเจ๊อะ[v.] (joējoe) EN: poke one's nose into other people's affairs ; intrude ; dare FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
คำท้า[n. exp.] (kham thā) EN: dare FR:
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
กล้า[v.] (klā) EN: dare ; venture ; be brave FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace ; avoir le courage de ; faire face à ; défier
กล้าเผชิญหน้า[v. exp.] (klā phachoē) EN: dare to face FR: oser affronter
กล้าพูดได้เลยว่า[v. exp.] (klā phūt dā) EN: dare to say that FR: oser dire que
กล้าทำ[v. exp.] (klā tham) EN: dare to do sth ; have the courage to do sth FR: oser faire
มีหน้า[v.] (mīnā) EN: dare ; have the effrontery (to) ; not feel ashamed to do something shameful FR:
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; face danger ; take the risk ; dare ; encounter FR: s'aventurer
พูดจริงทำจริง[xp] (phūt jing t) EN: speak seriously ; dare to speak and dare to act FR: faire ce que l'on dit
ประอุก[v.] (pra-uk) EN: dare FR:
ท้า[v.] (thā) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ท้าทาย[v.] (thāthāi) EN: challenge ; dare ; defy ; provoke FR: défier ; se mesurer à ; affronter ; braver
ถือดีอย่างไร[v. exp.] (theūdī yāng) EN: how dare you ... ; how do you think you are (to) FR:
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious ; daredevil FR: imprudent ; casse-cou
ดฤถี[n.] (dareu) EN: lunar day FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ไม่กลัวตาย[adj.] (mai klūa tā) EN: fearless ; daredevil FR:
ผาดโผน[adj.] (phātphōn) EN: darevil ; daring ; wild ; frisky FR:
ตะลีตะลาน[adv.] (talītalān) EN: in great haste ; frantically ; flurriedly FR: précipitamment ; brusquement ; avec précipitation ; dare-dare (fam.) ; à la hâte

dare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dromedar {n} [zool.] | Dromedare
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
Milliardär {m} | Milliardäre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dare
Back to top