ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

narrow-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *narrow-minded*, -narrow-minded-

narrow-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
narrow-minded (adj.) ใจแคบ Ops. broad-minded, open-minded
narrow-mindedness (n.) ความใจแคบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คับแคบ (adj.) narrow-minded See also: small-minded, unhelpful, ungenerous
ใจแคบ (adj.) narrow-minded See also: selfish Ops. ใจแข็ง
ใจคอคับแคบ (v.) be narrow-minded Ops. ใจกว้าง
ใจแคบ (v.) be narrow-minded Syn. ใจคอคับแคบ Ops. ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But then I am black, so maybe I can. Your only problem is deciding which one of your narrow-minded stereotypes can kick your lilly-white ass.แต่ว่าชั้นเป็นคนดำนะ ชั้นมีสิทธิ นายอย่าเรื่องมากน่า
I'm not such a narrow-minded person.ฉันไม่ใช่คนใจแคบแบบนั้นหรอก
You guys talk a good game how it's okay to be different, how it's what's on the inside that counts, but I think you're just as narrow-minded as the rest of this school.พวกนายพูดดีนะว่า มันดีแค่ไหนที่เราแตกต่าง มัน.. สิ่งที่มาจากใจเป็นอะไรที่คุ้มค่า
Honestly, something so special and something magical happened in that room, and if those producers are too... narrow-minded or star-obsessed...เอาจริงๆ มีบางอย่างที่พิเศษ และบางอย่างที่ล้ำค่า เกิดขึ้นในห้องนั้น และถ้าโปรดิ๊วเซอร์พวกนั้น สมองกลวงหรือยึดติดแต่ดารา...
You are really narrow-minded! so so!นายนี่มันใจแคบจริงๆ!
She's infuriating and stubborn and narrow-minded.เธอโกรธ และปากแข็ง และใจแคบ
She's so narrow-minded!เป็นผู้หญิงที่แย่จังเนาะ
And despite his narrow-mindedness,ถึงเค้าจะใจแคบไปหน่อย
It's moralizing psychologists like you that make society puritanical and narrow-minded.นักจิตวิทยาที่ได้การสั่งสอนคุณธรรมมาแบบคุณ ทำให้สังคมเคร่งศาสนาและจิตใจแคบ
Are you saying that I'm narrow-minded?คุณบอกว่า ฉันเป็นคนใจแคบเหรอ
Maybe I'm narrow-minded. No.ฉันคงเป็นคนใจแคบ ไม่เลย ไม่เลย..

narrow-minded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, 孤陋寡闻 / 孤陋寡聞] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, 心窄] narrow-minded; intolerant
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 小心眼儿 / 小心眼兒] small-minded; petty; narrow-minded
小气[xiǎo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 小气 / 小氣] stingy; petty; miserly; narrow-minded

narrow-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
視野の狭い[しやのせまい, shiyanosemai] (n) shortsighted; narrow-minded
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P)
単眼的[たんがんてき, tanganteki] (adj-na) narrow-minded; short-sighted
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced

narrow-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded FR: mesquin ; étroit d'esprit
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า narrow-minded
Back to top