ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lenient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lenient*, -lenient-

lenient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lenient (adj.) ปรานี See also: กรุณา, เมตตา Syn. mild
English-Thai: HOPE Dictionary
lenient(ลี'เนียนทฺ) adj. ผ่อนผัน,กรุณา,ปรานี,โอนอ่อน., See also: leniently adv., Syn. soft
English-Thai: Nontri Dictionary
lenient(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,กรุณา,ผ่อนผัน,โอนอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you are lucky today. You have a lenient judge.ฉันว่าคุณโชคดีนะวันนี้ คุณได้ผู้พิพากษาที่ออกจะใจดีหน่อย
They say that people become lenient when in love, look at the relationship you're having.ว่ากันว่าคนจะรู้จักยอมเมื่อเขามีความรัก มองดูความสัมพันธ์ที่เธอมี
I was willing to be lenient last yearผมตั้งใจจะเป็นผมที่มีเมตตาเมื่อปีที่แล้ว
You brat! Have I been too lenient with you?ไอ้น้องบ้าฉันใจดีกะแกเกินไปใช่ไหม
Why are we so lenient toward those drunk people?ทำไมพวกเราถึงผ่อนผันให้กับขี้เมาเหล่านั้นล่ะคะ
Do you think the lenient sentence was a contributing factor in her death?คุณคิดว่าการลงโทษที่อ่อนเกินไป เป็นปัจจัยต่อการตายของเธอรึเปล่า
And I asked the judge to set a lenient bail.และขอผ่อนปรนค่าประกันกับผู้พิพากษา
As we speak, the bank is reassessing your financial viability as a mortgage holder, and I think we both know that you fail to meet even the most lenient threshold for continued approval.อย่างที่พูด ธนาคารจะทบทวน สภาพการเงินของคุณ ว่าเป็นผู้ถือจำนอง และฉันคิดว่าเราทั้งสองรู้ว่า
As people get older, they are likely to become more lenient and open-minded, but... you never changed.เมื่อคนเราแก่ตัวขึ้น ก็มักจะโอนอ่อน และใจกว้างขึ้น แต่ว่า... คุณไม่เคยเปลี่ยนเลย
Lenient would be an akle bracelet of razors.เมตตาของเขาคือกำไลข้อเท้าทำด้วยมีด
Cannot afford to be lenient.หยวนๆให้พวกเขาหน่อยล่ะกัน
And you ought to be advised that military court-martials are lenient.ให้แกรู้ไว้ ศาลทหารน่ะ โอนอ่อนผ่อนผันมาก

lenient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
[kuān, ㄎㄨㄢ, 宽 / 寬] lenient; wide; broad
宽容[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, 宽容 / 寬容] lenient; tolerant
宽大[kuān dà, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ, 宽大 / 寬大] spacious; wide; lenient

lenient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp,vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient
緩い規則[ゆるいきそく, yuruikisoku] (n) lenient regulations
軟禁[なんきん, nankin] (n,vs) lenient confinement or house arrest; (P)
大甘[おおあま, ooama] (adj-na) (1) lenient; (2) overoptimistic
[ゆた, yuta] (n,adj-na) lenient; gentle
手緩い[てぬるい, tenurui] (adj-i) lax; lenient; slow
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P)
緩い[ゆるい, yurui] (adj-i) (1) loose; (2) lenient; lax; (3) gentle (curve, slope, etc.); (4) slow; weak; (5) soft; not firm; (P)
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P)

lenient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lenient
Back to top