ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unselfish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unselfish*, -unselfish-

unselfish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unselfish (adj.) ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว See also: ซึ่งมีเมตตา Syn. selfless, charitable, kind
English-Thai: HOPE Dictionary
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's... unselfish love.มันเป็น ... ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความรักที่โตขึ้น - คุณรู้ว่ามันเป็น
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ
It would be the most unselfish act of love, I've ever seen.มันจะเป็นความรักที่ไร้การเห็นแก่ตัวที่สุด ตั้งแต่ที่ชั้นเคยเห็นมาเลย
Yeah, well, next time you're being an unselfish hero,นี่คือเรื่องจริง ได้ คราวหน้าถ้าคุณ ไม่ทำตัวเป็นฮีโร่เห็นแก่ตัวอีก
..wholly unselfish reasons.ทั้งหมดมันไม่ใช่เหตุผลการเห็นแก่ตัว
'his unselfish heart.'หัวใจที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว
Yeah. I guess I feel a general, unselfish love for just about everybody.ก็คงมีรักเผื่อแผ่ให้กับทุกชีวิต
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
Three, listen to dolphins, because they're clever and unselfish.สาม ฟังเสียงปลาโลมา เพราะพวกมันฉลาดและไม่เห็นแก่ตัว
Okay, my motives are not unselfish.ก็ได้ๆ เหตุจูงใจของฉัน ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
You're not that unselfish.ลูกไม่ใช่คนที่ห่วงคนอื่นอย่างนั้น
Remember, Pinocchio, be brave, truthful, and unselfish.จำไว้นะ พิน็อคคิโอ จงกล้าหาญ ซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัว

unselfish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无私[wú sī, ˊ ㄙ, 无私 / 無私] selfless; unselfish; disinterested

unselfish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish
滅私[めっし, messhi] (n) selflessness; being unselfish
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested)
無私[むし, mushi] (adj-na,n,adj-no) selflessness; unselfish
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P)
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P)
精粋[せいすい, seisui] (n) purity; unselfishness

unselfish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uneigennützig; selbstlos {adj} | uneigennütziger; selbstloser | am uneigennützigsten; am selbstlosestenunselfish | more unselfish | most unselfish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unselfish
Back to top