ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generous*, -generous-

generous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generous (adj.) ใจกว้าง See also: ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ Syn. charitable, benevolent, good Ops. uncharitable
generous (adj.) เหลือเฟือ See also: อุดมสมบูรณ์, เกินพอ Syn. ample, bountiful
generous to a fault (idm.) ใจกว้างเกินไป
generously (adv.) อย่างเต็มอกเต็มใจ See also: ไม่บ่น, ไม่เสียดาย, ใจกว้าง
generousness (n.) ความมีน้ำใจ See also: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
English-Thai: HOPE Dictionary
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีน้ำใจ (adj.) generous See also: kind, lavish, liberal, bountiful, open-handed Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Ops. แล้งน้ำใจ
หน้าใหญ่ใจโต (adj.) generous See also: magnanimous Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่
อารี (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ
เมตตากรุณา (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ Ops. ใจแคบ
เอื้อเฟื้อ (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อ (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. ใจอารี, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) generous See also: helpful, kindhearted Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (adj.) generous See also: kind, lavish, liberal, bountiful, open-handed Ops. แล้งน้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. อารี, โอบเอื้อ
โอบอ้อม (v.) generous See also: helpful, kindhearted Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
โอบอ้อมอารี (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. อารี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ
โอบเอื้อ (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. เอื้อเฟื้อ, เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี
ใจกว้าง (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
ใจอารี (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
ความเอื้อเฟื้อ (n.) generousness Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (n.) generousness
ทะยาทะแยแส (v.) be generous See also: be concerned about, be interested in, care for Syn. แยแส, เอื้อเฟื้อ, เอาใจใส่
อารี (v.) be generous See also: be bounteous, be bountiful, be kind Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ
เผื่อแผ่ (v.) be generous See also: be liberal be open-handed, be helpful Ops. เห็นแก่ตัว
เมตตา (adj.) too generous See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา Ops. ใจแคบ, ใจดำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก
I have been generous up until now, and I can be cruel.ฉันจะใจดีกับเธอมามากแล้วนะ แล้วฉันก็จะใจร้ายมั่งล่ะ
Oh, Winnie, how generous of thee.โอ๋, พี่วินนี่, ใจดีจัง.
You're too generous to trifle with me. If your feelings are what they were last April, tell me so.คุณดีเกินกว่าจะมาเหลวไหลกับผม ถ้าความรู้สึกของคุณ ยังเหมือนที่คุณพูดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
If you only knew his generous nature.ถ้าพ่อได้รู้จักความใจดีอันเป็นธรรมชาติของเขา
"That makes you the most generous person I ever met in my life."“คุณเป็นคนใจดีที่สุดที่ ฉันเคยพบมาในชีวิต”
May I impose upon your generous nature and camp here tonight?ถือวิสาสะว่านายเป็นคนใจกว้าง ขอพักแรมด้วยได้มั๊ย
Thank you for your generous gift.ขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับ
"...cease making generous financial contributions... to Tibetan monasteries.""... หยุดบริจาคเงินจำนวนมาก... แก่วัดทิเบต"
I'II be very generous in return...ฉันจะตอบแทนนายจุใจเลยหละ..
Would you be willing to make it your problem... if I provide generous compensation?แล้วนายจะยอม ให้เป็นเรื่องของนายมั้ย ถ้าชั้นจะให้รางวัลนาย
I had a letter from him yesterday, a very generous letter.ฉันได้รับจดหมายจากเขาเมื่อวาน ท่าทางห่วงใยดี

generous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大度包容[dà dù bāo róng, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 大度包容] extreme tolerance; generous and forgiving
厚报[hòu bào, ㄏㄡˋ ㄅㄠˋ, 厚报 / 厚報] generous reward
厚待[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, 厚待] generous treatment
厚礼[hòu lǐ, ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 厚礼 / 厚禮] generous gifts
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, 卑辞厚币 / 卑辭厚幣] humble expression for generous donation
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 卑辞厚礼 / 卑辭厚禮] humble expression for generous gift
优厚[yōu hòu, ㄧㄡ ㄏㄡˋ, 优厚 / 優厚] generous, liberal (pay, compensation)
[hòu, ㄏㄡˋ, 厚] generous; thick (for flat things)
大方[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, 大方] generous; magnanimous; poise; a great moral principle
[kǎi, ㄎㄞˇ, 慨] generous; sad
[kāng, ㄎㄤ, 慷] generous; magnanimous
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 绰 / 綽] generous; ample; wide; spacious; well-off
温厚[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, 温厚 / 溫厚] good-natured; warm and generous; gentle
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, 优渥 / 優渥] handsome (pay etc); generous; liberal
阔气[kuò qi, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧ˙, 阔气 / 闊氣] lavish; generous; bounteous; prodigal
宽大为怀[kuān dà wéi huái, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄨㄟˊ ㄏㄨㄞˊ, 宽大为怀 / 寬大為懷] magnanimous (成语 saw); generous
宽宏大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, 宽宏大度 / 寬宏大度] magnanimous; generous; broad-minded
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽弘 / 寬弘] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽洪 / 寬洪] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
宽洪大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, 宽洪大度 / 寬洪大度] magnanimous; generous; broad-minded
宽洪大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, 宽洪大量 / 寬洪大量] magnanimous; generous; broad-minded
宽绰[kuān chuò, ㄎㄨㄢ ㄔㄨㄛˋ, 宽绰 / 寬綽] spacious; generously proportioned
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, 慷慨] vehement; fervent; generous; giving; liberal

generous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
過分[かぶん, kabun] (adj-na,n,adj-no) excessive; unmerited; generous
重賞[じゅうしょう;ちょうしょう, juushou ; choushou] (n) (1) (See 重賞レース) large prize (e.g. in horse racing); (2) generous reward
下に厚く[したにあつく, shitaniatsuku] (exp) more generously for the lower-paid
人がいい;人が好い[ひとがいい, hitogaii] (exp) generous; soft-hearted; having a good personality
大まか[おおまか, oomaka] (adj-na,n) (1) rough (e.g. sketch, approximation); broad; (2) generous; openhanded; (P)
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na,n,adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P)
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition
寛闊[かんかつ, kankatsu] (adj-na,n) generous; largehearted
心が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See 心の広い) generous; broad-minded; big-hearted
心の広い[こころのひろい, kokoronohiroi] (exp) (See 心が広い) generous; broad-minded; big-hearted
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly
気が大きい[きがおおきい, kigaookii] (exp,adj-i) (See 気の大きい) generous; big-hearted
気の大きい[きのおおきい, kinoookii] (exp) generous; big-hearted
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
鷹揚;大様[おうよう(鷹揚);おおよう(大様), ouyou ( ouyou ); ooyou ( dai sama )] (adj-na,adv,n) (1) largehearted; generous; (2) placid; composed; cool; collected

generous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable FR:
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support : offer FR: avoir un grand coeur ; être généreux
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่[adj.] (eūafeūa phe) EN: too generous FR:
ใจบุญ[adj.] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious ; good FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจใหญ่ใจโต[adj.] (jaiyaijaitō) EN: magnanimous ; too generous FR:
จานเจือ[v.] (jānjeūa) EN: be generous ; give support ; assist ; help FR:
เจือจาน[v.] (jeūajān) EN: help ; assist ; support ; share ; be generous FR:
เมตตากรุณา[v. exp.] (mēttā karun) EN: be generous FR:
มีใจกรุณา[adj.] (mī jai karu) EN: generous FR: généreux
มีแก่ใจ[adj.] (mīkaējai) EN: generous ; solicitous FR:
มีกะใจ[X] (mī ka jai) EN: willing ; considerate ; generous FR: prévenant ; attentionné ; généreux ; bienveillant
มีน้ำใจ[adj.] (mī nāmjai) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed ; courteous FR: généreux ; bon
นักเลง[n.] (naklēng) EN: big-hearted person ; generous person FR:
หน้าใหญ่ใจโต[adj.] (nāyaijaitō) EN: generous FR:
โอบเอื้อ[v.] (ōp-eūa) EN: be generous FR:
โอบอ้อม[adj.] (ōp-øm) EN: generous ; helpful ; kindhearted FR:
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountiful ; kind ; helpful ; kind-hearted ; hospitable FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed FR: brave ; généreux
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful FR:
เผื่อแผ่[adj.] (pheūaphaē) EN: generous ; helpful FR: généreux
ทะยาทะแย[v.] (thayāthayaē) EN: be generous FR:
ทะยาทะแยแส[v.] (thayāthayaē) EN: be generous FR:
ทะยาทะแยแส[adj.] (thayāthayaē) EN: generous ; concerned about ; interested in ; caring FR:
วทัญญู[adj.] (wathanyū) EN: generous FR: généreux
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous FR:
ความเอื้อเฟื้อ[n.] (khwām eūafe) EN: generousness FR: hospitalité [f]
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité
ไม่มีแก่ใจ[adj.] (mai mī kaē ) EN: hard ; ungenerous ; unfeeling FR:
ไม่มีน้ำใจ[adj.] (mai mī namj) EN: ungenerous ; unfeeling ; unkind FR:
พลั่ก[adv.] (phlak) EN: freely ; copiously ; generously FR:
สังคหะ[n.] (sangkhaha) EN: generousness FR:
สังคห-[pref.] (sangkhaha-) EN: generousness FR:

generous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freigiebig; freizügig; großzügig; generös {adj} | freigiebiger; freizügiger | am freigiebigsten; am freizügigsten | übermäßig großzügiggenerous | more generous | most generous | generous to a fault
spendabel {adj}generous; open-handed
splendid {adj}generous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generous
Back to top