ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heart*, -heart-

heart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heart (n.) ความรัก See also: ความเอ็นดู
heart (n.) จิตใจ See also: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก
heart (n.) ไพ่โพแดง
heart (n.) ส่วนสำคัญ See also: ใจกลาง, แก่น Syn. center, core, kernel
heart (n.) หัวใจ (อวัยวะ)
heart and soul (adv.) ทั้งชีวิตจิตใจ See also: ทั้งชีวิตและจิตใจ, ด้วยร่างกายและวิญญาณ Syn. completely, devotedly, entirely
heart attack (n.) อาการหัวใจวาย Syn. coronary
heart block (n.) ภาวการณ์สูบฉีดโลหิตของหัวใจห้องล่างและบนไม่ประสานกัน
heart disease (n.) โรคหัวใจ
heart failure (n.) ภาวะที่หัวใจไม่สามารถฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอ
heart failure (n.) หัวใจวาย See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน Syn. cardiac arrest
heart-loving (adj.) เกี่ยวกับบ้าน See also: เกี่ยวกับครอบครัว
heart-rending (adj.) ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) See also: ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) Syn. pathetic, piteous
heart-shaped (adj.) ูซึ่งเป็นรูปใบโพธิ์ See also: ซึ่งเป็นรูปหัวใจ Syn. cordate
heart-stricken (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ, ช้ำใจ Syn. dismay, grief, remorse
heart-to-heart (n.) การสนทนาอย่างเปิดเผยและเป็นส่วนตัว
heart-to-heart (adj.) เปิดเผยและสนิทสนม Syn. candid, frank
heart-whole (adj.) กล้าหาญ
heart-whole (adj.) จริงใจ See also: เต็มใจ Syn. earnest, sincere, wholehearted
heart-whole (adj.) มีหัวใจที่เป็นอิสระ See also: ซึ่งไม่ได้รักใคร
heartache (n.) ความเสียใจ See also: ความเจ็บปวดใจ Syn. grief, misery, sadness Ops. happiness, joy, pleasure
heartbeat (n.) การเต้นของหัวใจ See also: จังหวะการเต้นของหัวใจ
heartbreak (n.) อาการไข้ใจ See also: อาการอกหัก, ความเสียใจอย่างมาก Syn. grief, heartache, sorrow
heartbroken (adj.) ช้ำใจ See also: ผิดหวัง, เสียใจ Syn. depressed, downcast, downhearted Ops. cheerful, hopeful, lighthearted
heartburn (n.) อาการจุกเสียดท้อง Syn. cardialgia, pyrosis
hearten (vt.) ให้กำลังใจ See also: ให้ความมั่นใจ Syn. cheerful, encourage, inspirit Ops. discourage, dishearten
heartfelt (adj.) ไม่ได้เสแสร้ง See also: แท, ไม่ได้ปลอมแปลง Syn. sincere, unaffected, artless, veracious, authentic, genuine, real, true Ops. feigned, affected, ungenuine, insincere
hearth (n.) พื้นเตา See also: ส่วนล่างของเตา
hearthside (n.) ที่ตรงข้างเตาไฟ
heartily (adv.) โดยสมบูรณ์ See also: โดยสิ้นเชิง, อย่างยิ่ง
heartily (adv.) อย่างจริงจังและจริงใจ See also: อย่างจริงใจและกระตือรือร้น Syn. cordially, earnestly, enthusiastically
heartily (adv.) อย่างเบิกบาน See also: อย่างสำราญ
heartily (adv.) อย่างเอร็ดอร่อย See also: อย่างเจริญอาหาร
heartless (adj.) ซึ่งใจ แข็ง See also: ซึ่งใจจืด, ซึ่งไม่มีความเมตตาสงสาร, ซึ่งเลือดเย็น Syn. pitiless, merciless, ruthless Ops. kindly, merciful
hearts and flowers (sl.) อารมณ์ความรู้สึก
heartsick (adj.) เป็นไข้ใจ See also: เสียใจอย่างมาก, ที่ผิดหวังอย่างแรง Syn. dejected, sick-at-heart, despondent, dispirited
heartsickness (n.) อาการไข้ใจ
heartsore (adj.) ซึ่งเศร้าโศกเสียใจมาก See also: ที่ระทมทุกข์ Syn. regretful, sad Ops. happy, joy
heartstrings (n.) ความรู้สึกรักหรือสงสารอย่างจับใจ Syn. affection, love
heartthrob (n.) การเต้นของหัวใจ Syn. heartbeat
English-Thai: HOPE Dictionary
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heart blockภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
heart failureหัวใจวาย
heart murmurเสียงแผ่วจากการไหลของโลหิตผ่านหัวใจ
heart rateอัตาการเต้นของหัวใจมีค่าประมาณ 70 ครั้ง/นาที เด็กเล็กมีอัตราการเต้นเร็วกว่านี้คือประมาณ 130 ครั้ง/นาที
heart-to ###SW. heart adj. เปิดเผย,จริงใจ
heart-wholeadj.กล้าหาญ,จริงใจ,เต็มใจ., See also: heart-wholeness n., Syn. sincere,genuine,honest
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
heartattackหัวใจวาย
heartbeatn. การเต้นของหัวใจ
heartbreakingadj. ซึ่งทำให้ใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้ามาก., Syn. moving,pitiful
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.
heartburn(ฮาร์ท'เบิร์น) n. อาการเสียดท้อง,อิจฉาริษยา, Syn. brash,cardialgia,pyrosis
hearted(ฮาร์ท'ทิด) adj. อยู่ที่หัวใจ,ยึดกับหัวใจ., See also: heartedly adv. heartedness n.
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine,sincere
hearth(ฮาร์ธ) n. พื้นเตา,ข้างเตา,ส่วนล่างของเตาเผา,ครอบครัว,บ้าน, See also: hearthstead n.
hearthsiden. ข้างเตา
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
hearts and flowersการแสดงออกซี่งความรู้สึกในใจ
heartsease(ฮาร์ทซฺ'อีซ) n. ความสงบของจิตใจ
heartsickadj. เป็นไข้ใจ,เสียใจอย่างมาก,ช้ำใจมาก., See also: heartsickeningly adj. heartsickness n.
heartsome(ฮาร์ท'ซัม) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ.
heartsore(ฮาร์ท'ชอ) adj. ดูheartsick
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,ช้ำใจ., Syn. heartstruck., Syn. appalled
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง
heartthrobn. การเต้นแรงของหัวใจ,อารมณ์รุนแรง,คนรัก
heartwarmingadj. อบอุ่นใจ,เป็นที่พอใจ
heartwoodn. แก่นไม้,ไส้ไม้
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
English-Thai: Nontri Dictionary
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
HEART heart attack(n) หัวใจวาย,หัวใจล้มเหลว
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
HEART-TO-heart-to-heart(adj) จริงใจ,เปิดเผย,ด้วยน้ำใสใจจริง
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
hearted(adj) มีใจ,อยู่ที่ใจ
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง
hearth(n) เตาไฟ,บ้าน,ครอบครัว
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart attackอาการหัวใจล้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart blockภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart failure; failure, cardiacภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart rateอัตราหัวใจเต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart-shaped; cordate-รูปหัวใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heartburn; pyrosisอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hearthครัวเรือน [ดู household] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heartwood; duramenแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart Disease, Ischaemicกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบางส่วน [การแพทย์]
Heart failureหัวใจวาย [TU Subject Heading]
Heart rateการเต้นของหัวใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนะใจ (v.) win the heart of See also: win the favour of, get the support of
ถึงอกถึงใจ (adv.) to one´s heart is content See also: to one´s satisfaction, to one is satisfied Syn. ถึงใจ
ถึงใจ (adv.) to one´s heart content Syn. จุใจ, สะใจ, สาแก่ใจ
เชือดเฉือน (v.) cut to the heart of Syn. บาดใจ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (v.) be of one heart and one mind See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน Ops. แตกแยก
ใบโพ (n.) metal made in heart shaped form
กมล (n.) heart See also: mind Syn. หัวใจ, ดวงใจ, ใจ
ดวงกมล (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ
ดวงหทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหฤทัย
ดวงหฤทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ
ดวงใจ (n.) heart Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ
พระราชหฤทัย (n.) heart Syn. ใจ
พระหทัย (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
พระหทัย (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
มน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, หทัย, หฤทัย
มน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, หทัย, หฤทัย
มาน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
มาน (n.) heart Syn. ใจ, ดวงใจ, พระทัย, พระหทัย, กมล, แด, มน, หทัย, หฤทัย
มโน (n.) heart See also: mind Syn. ใจ, มนัส, จิต
ฤทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, กมล, ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
My dad died of a heart attackพ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
You won the heart of the people!เธอเอาชนะใจของผู้คนได้
My heart couldn't let go of youหัวใจของฉันไม่อาจปล่อยคุณไปได้
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
How cold hearted!ช่างใจดำซะจริง
Thank you from the bottom of my heart!ขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆ
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
It would break his heartมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเขา
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One heart tenderlу beatingหนึ่งหัวใจเต้นละม่อม
My heart keeрs singingหัวใจของฉันช่วยให้ร้องเพลง
Bring back her heart in this.นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้
Аnd your heart is youngและหัวใจของคุณเป็นหนุ่มสาว
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ
Anything your heart desiresอะไรที่หัวใจของคุณปรารถนา
If your heart is in your dreamหากหัวใจของคุณอยู่ในฝันของ คุณ
When your heart is in your dreamเมื่อหัวใจของคุณอยู่ในฝันของ คุณ
You work your heart out...คุณทำงานหัวใจของคุณออกมา ...
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื

heart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
冠心病[guān xīn bìng, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, 冠心病] coronary heart disease
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, 全心全意] heart and soul; wholeheartedly
心痛[xīn tòng, ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˋ, 心痛] heart pain
心脏疾患[xīn zàng jí huàn, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 心脏疾患 / 心臟疾患] heart disease
心脏病[xīn zàng bìng, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ ㄅㄧㄥˋ, 心脏病 / 心臟病] heart disease
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 尽心尽力 / 盡心盡力] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost
心肌梗塞[xīn jī gěng sāi, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄞ, 心肌梗塞] myocardial infarction; heart attack
心肌梗塞[xīn jī gěng sè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, 心肌梗塞] myocardial infarction; heart attack
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
[huāng, ㄏㄨㄤ, 肓] region between heart and diaphragm
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
听诊器[tīng zhěn qì, ㄊㄧㄥ ㄓㄣˇ ㄑㄧˋ, 听诊器 / 聽診器] stethoscope; medical device to listen to heart rate
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, 一心] wholeheartedly; heart and soul
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 冷血动物 / 冷血動物] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
脉欂[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, 脉欂 / 脈欂] beating (of heart)
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 懷] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 胸] chest; bosom; heart; mind; thorax
心底[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ, 心底] bottom of one's heart
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, 破碎的心] broken heart
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, 依依不舍] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave
伤心[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, 伤心 / 傷心] to grieve; broken-hearted
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, 伤心致死 / 傷心致死] to grieve to death; to die of a broken-heart
伤心蒿目[shāng xīn hāo mù, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄏㄠ ㄇㄨˋ, 伤心蒿目 / 傷心蒿目] to grieve; broken-hearted
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling

heart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter
スポーツ心臓[スポーツしんぞう, supo-tsu shinzou] (n) athlete's heart
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity
ハートピア[, ha-topia] (n) (from heart and utopia) welfare institutions, etc.
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
ブロークンハート[, buro-kunha-to] (n) broken heart
ヘルツ[, herutsu] (n) (1) hertz (unit of frequency); Hz; (2) heart (ger
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
人生意気に感ず[じんせいいきにかんず, jinseiikinikanzu] (exp) (id) Heart is won by heart
仏気[ほとけぎ, hotokegi] (n) compassionate heart
入魂[じっこん;じゅこん;じゅっこん;にゅうこん, jikkon ; jukon ; jukkon ; nyuukon] (adj-na,n) (1) intimacy; (2) putting one's heart and soul into
勇を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart
多情多恨[たじょうたこん, tajoutakon] (adj-na,n) going through life with one's heart on one's sleeve; sensibility
奮起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
徒心;他心[あだごころ, adagokoro] (n) (arch) (See 浮気心,あだしごころ) cheating heart; fleeting heart; fickle heart
御心[みこころ, mikokoro] (n) (1) respectful term for another's spirit; (2) God's heart or spirit (in Christianity); Lord's will
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter
心から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P)
心の奥底[こころのおくそこ, kokoronookusoko] (exp) innermost depths of one's heart
心を寄せる[こころをよせる, kokorowoyoseru] (exp,v1) to take to; to let one's heart go out to
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
心不全[しんふぜん, shinfuzen] (n) heart failure; (P)
心房[しんぼう, shinbou] (n,adj-no) atrium; chamber of the heart
心拍[しんぱく, shinpaku] (n,adj-no) heart rate
心拍数[しんぱくすう, shinpakusuu] (n) one's heart rate; pulse rate
心拍計[しんぱくけい, shinpakukei] (n) heart rate monitor; cardiometer watch
心疾患[しんしっかん, shinshikkan] (n) heart disease
心筋梗塞[しんきんこうそく, shinkinkousoku] (n) heart attack; myocardial infarction
心臓マッサージ[しんぞうマッサージ, shinzou massa-ji] (n) cardiac massage; heart massage
心臓専門医[しんぞうせんもんい, shinzousenmon'i] (n) cardiologist; heart specialist
心臓弁[しんぞうべん, shinzouben] (n) heart valve; cardiac valve
心臓弁膜症[しんぞうべんまくしょう, shinzoubenmakushou] (n) valvular disease of the heart
心臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n) heart trouble; heart disease; (P)

heart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
บายพาสหัวใจ[n. exp.] (bāiphāt hūa) EN: heart bypass surgery ; coronary artery bypass surgery FR:
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus FR: caladium [m]
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
เชือดเฉือน[v. exp.] (cheūat cheū) EN: cut to the heart of ; make a cutting remark FR:
แด[n.] (daē) EN: heart ; mind FR:
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth FR:
ดวงแด[n.] (dūangdaē) EN: heart FR: coeur [m]
ดวงหทัย[n.] (dūang hatha) EN: heart FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: heart FR: coeur [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงกมล[n.] (dūangkamon) EN: heart FR:
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
หฤทัย[n.] (hareuthai) EN: mind ; heart FR:
หฤทัย-[pref.] (hareuthaiya) EN: mind ; heart FR:
หทัย[n.] (hathai) EN: heart FR: coeur [m] ; esprit [m]
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart FR: coeur [m] ; cœur [m]
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus FR: coeur [m] ; essentiel [m]
หัวใจล้มเหลว[n. exp.] (hūajai loml) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]
หัวใจมะพร้าว[n. exp.] (hūajai maph) EN: coconut’s heart FR:
หัวใจหมู[n. exp.] (hūajai mū) EN: pork heart FR: coeur de porc [m]
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muan) EN: Purple heart ; Purple tradescantia  FR:
หัวใจสำคัญ [n. exp.] (hūajai samk) EN: heart ; basis FR: coeur [m] ; centre [m]
หัวใจเต้นแรง[n. exp.] (hūajai ten ) EN: pounding of the heart FR:
หัวใจเต้นระรัว[X] (hūajai ten ) EN: beating heart FR: avoir le cœur qui bat la chamade
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
หัวใจหยุดเต้น[n. exp.] (hūajai yut ) EN: the heart has stopped beating FR: le cœur a cessé de battre
หัวอก[n.] (hūa-ok) EN: breast ; heart FR:
หัวอกหัวใจ[n.] (hūa-ǿk hūaj) EN: heart FR: coeur [m]
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention FR: coeur [m] ; esprit [m]
ใจหายวาบ[X] (jai hāi wāp) EN: my heart sank ; I nearly died FR:
ใจหิน[adj.] (jaihin) EN: cruel ; heart of stone FR:
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
ใจความ[n.] (jaikhwām) EN: essence ; gist ; heart of the matter ; pith ; spirit FR: esprit [m]
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: centre ; center (Am.) ; heart ; middle ; core FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
ใจกลางเมือง[n. exp.] (jaiklāng me) EN: heart of the city ; heart of the town FR: centre ville [m] ; cœur de la ville [m]
ใจกลางเมือง[adv.] (jaiklāng me) EN: in the heart of the town ; in the heart of the city ; in the heart of downtown FR: en plein centre ville
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud

heart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzklappe {f} [med.]cardiac valve; heart valve
Herzerweiterung {f} [med.]dilatation of the heart
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Spenderherz {n} [med.]donor heart
Goldbrusttaube {f} [ornith.]Golden Heart
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Mutterherz {n}mother's heart
Negrostaube {f} [ornith.]Negros Bleeding Heart
Platentaube {f} [ornith.]Mindoro Bleeding Heart
Tawitawitaube {f} [ornith.]Tawitawi Bleeding Heart
Herzklappenfehler {m} [med.]valvular defect; valvular heart defect; valvular insufficiency; heart valve defect
Herzas {n} (Kartenspiel)ace of hearts
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations
Corakolibri {m} [ornith.]Peruvian Sheartail
Elizakolibri {m} [ornith.]Mexican Sheartail
Stoßseufzer {m}heartfelt groan
Herzflimmern {n}heart flutter
Hartherzigkeit {f}hard heartedness
Herzkirsche {f} [bot.]heart cherry; sweet cherry
Herzkrankheit {f}heart disease
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage
Herzwärme {f}heart warming
Kernfäule {f}heart rot
Herzbeschwerden {pl} [med.]heart trouble
Herzchirurg {m} [med.]heart surgeon; cardiac surgeon
Herzchirurgie {f} [med.]heart surgery; cardiac surgery
Herzinfarkt {m} [med.]heart attack; coronary
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless
herzlich {adj} | herzlicher | am herzlichstenhearty | heartier | heartiest
Herd {m}hearth; fireside
Herdboden {m}hearth
Herdfeuer {n}open hearth
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln
Herzkönig {m}king of hearts
unbeschwert {adj} | unbeschwerter | am unbeschwertestenlight-hearted | more light-hearted | most light-hearted
Mutlosigkeit {f}faintheartedness
Herzdame {f}queen of hearts
Scherenschwanzkolibri {m} [ornith.]Slender Sheartail
weichherzig {adj} | weichherziger | am weichherzigstensoft-hearted | more soft-hearted | most soft-hearted
warmherzig {adj} | warmherziger | am warmherzigstenwarm-hearted; warmhearted | more warm-hearted | most warm-hearted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heart
Back to top