ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brief*, -brief-

brief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brief (adj.) โดยย่อ See also: ย่อๆ, สั้นๆ, อย่างย่อ, อย่างสั้นๆ, โดยย่อ, โดยสังเขป, โดยสรุป, สรุป Syn. concise Ops. verbose
briefcase (n.) กระเป๋าหิ้ว See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร
briefing (n.) สรุปแบบสั้นๆ Syn. summary
briefly (adv.) ชั่วครู่ See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ Syn. shortly
briefs (n.) กางเกงชั้นในชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
English-Thai: Nontri Dictionary
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนซู่ (n.) heavy brief and abrupt rain Syn. ฝนไล่ช้าง
ฝนไล่ช้าง (n.) heavy brief and abrupt rain Syn. ฝนซู่
ไล่ช้าง (n.) heavy brief and abrupt rain Syn. ฝนไล่ช้าง, ฝนซู่
กระเป๋าเอกสาร (n.) briefcase See also: portfolio
พอสังเขป (adv.) briefly See also: roughly, in brief Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป Ops. ละเอียด
ย่อ (adv.) briefly See also: shortly, concisely
สั้น (adv.) briefly See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell Ops. ยาว
สั้นๆ (adv.) briefly See also: brusquely, curtly
สั้นๆ (adv.) briefly See also: shortly, abruptly, brusquely, abridgedly, bluntly Syn. รวบรัด
ห้วน (adv.) briefly See also: brusquely, curtly Syn. สั้น
ห้วน (adv.) briefly See also: shortly, abruptly, brusquely, abridgedly, bluntly Syn. สั้นๆ, รวบรัด
ห้วนๆ (adv.) briefly See also: brusquely, curtly Syn. สั้นๆ
อย่างคร่าวๆ (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างย่อๆ
อย่างย่อ (adv.) briefly See also: shortly, concisely Syn. อย่างสั้นๆ Ops. อย่างยืดยาว
อย่างย่อๆ (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างคร่าวๆ
อย่างย่อๆ (adv.) briefly See also: in brief, concisely Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป Ops. โดยละเอียด
อย่างสังเขป (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ
อย่างสั้นๆ (adv.) briefly See also: shortly, concisely Ops. อย่างยืดยาว
โดยย่อ (adv.) briefly See also: summarily, concisely Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป Ops. โดยละเอียด, อย่างละเอียด
โดยสังเขป (adv.) briefly See also: in brief, concisely Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ Ops. โดยละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Listen, I'll try to keep this briefฟังนะ ฉันพยายามจะพูดโดยย่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are those who refused to believe, or believed only for brief moments.บางคนไม่เชื่อถึงเหตุครั้งนี้ บางคนจำมันอยู่แค่ไม่นาน
The lieutenant will brief me.รอให้ผู้หมวดบอกฉันก่อน
I'll brief you guys, 2100.แล้วฉันจะบอกแกตอน 3 ทุ่ม
Cosmo curled up at his master's feet as the Major proceeded to brief Hunt on his mission...คอสโมมาอยู่แทบเท้าเจ้านายของมัน ทันใดที่หัวหน้าเข้ารวบตัวเขา
But with the screws gone, we'd a brief taste of freedom.แต่ด้วยสกรูไปแล้ว เราต้องการลิ้มรสสั้น ๆ เกี่ยวกับเ?
Since then. I'm like a thief. I steal brief moments...จากนั้น ผมเหมือนหัวขโมย ผมขโมยช่วงเวลาอันสั้น...
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม
I have an I.Q. of 187... and it's been suggested that Stephen Hawking... stole his Brief History of Time... from my fourth grade paper.มีไอคิว 187 และมีหลักฐานว่า สตีเฟน ฮอว์กกิง ขโมยเรื่อง Brief History of time
Um, that led me to a brief but disastrous affair with a sharp object.ทั้งหมดนั่นนำผมไปสู่ข้อสรุปของเืรื่องราวที่หายนะที่สุดด้วยการตัดสินที่เด็ดขาด
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส
You're gonna brief the president directly.คุณจะได้เรียนท่าน ปธน.โดยตรง
At least I had your mother, for however brief a time.อย่างน้อยฉันก็มีแม่แก ที่ขี้บ่น.

brief ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便览[biàn lǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 便览 / 便覽] brief guide
字条[zì tiáo, ㄗˋ ㄊㄧㄠˊ, 字条 / 字條] brief note
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, 擦肩而过 / 擦肩而過] brief encounter; to brush past sb
断想[duàn xiǎng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 断想 / 斷想] brief commentary
暂短[zàn duǎn, ㄗㄢˋ ㄉㄨㄢˇ, 暂短 / 暫短] brief (in time)
简短介绍[jiǎn duǎn jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, 简短介绍 / 簡短介紹] brief introduction
简要介绍[jiǎn yào jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, 简要介绍 / 簡要介紹] brief introduction
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, 霍金] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史
简介[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 简介 / 簡介] summary; brief introduction
短简[duǎn jiǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, 短简 / 短簡] brief
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, 简单地 / 簡單地] briefly; simply
简短[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, 简短 / 簡短] brief; short-duration
通气会[tōng qì huì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 通气会 / 通氣會] briefing
简要[jiǎn yào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, 简要 / 簡要] concise; brief
详略[xiáng, ㄒㄧㄤˊlu:e4, 详略 / 詳略] concise; the details in brief
简而言之[jiǎn ér yán zhī, ㄐㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, 简而言之 / 簡而言之] in a nutshell; to put it briefly
总之[zǒng zhī, ㄗㄨㄥˇ ㄓ, 总之 / 總之] in a word; in short; in brief
要之[yào zhī, ㄧㄠˋ ㄓ, 要之] in brief; in a word
总而言之[zǒng ér yán zhī, ㄗㄨㄥˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, 总而言之 / 總而言之] in short; in a word; in brief
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 发布会 / 發佈會] news conference; briefing
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 发布会 / 發布會] news conference; briefing
简讯[jiǎn xùn, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, 简讯 / 簡訊] newsletter; the news in brief; SMS message (used in Taiwan)
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, 略略] slightly; roughly; briefly; very generally
概括[gài kuò, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ, 概括] summarize; generalize; briefly
小结[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 小结 / 小結] summary; short; brief; wrap-up
综合报导[zōng hé bào dǎo, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, 综合报导 / 綜合報導] summary report; press release; brief
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, 急促] urgent; hurried and brief; rushing

brief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear)
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P)
一朝一夕に[いっちょういっせきに, icchouissekini] (adv) in a day; in a brief interval
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
一興[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P)
三日天下[みっかてんか;みっかでんか, mikkatenka ; mikkadenka] (n) short-lived rule; being in power only for a brief period; brief championship
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that...
小引[しょういん, shouin] (n) short preface; brief foreword
小憩[しょうけい, shoukei] (n,vs) a short break or breather; brief recess
小競り合い;小競合い;小ぜり合い[こぜりあい, kozeriai] (n) skirmish; brief argument; exchange of words; quarrel
小話;小咄[こばなし;しょうわ(小話), kobanashi ; shouwa ( kobanashi )] (n) (1) anecdote; (2) brief (comic) story
朝自習[あさじしゅう, asajishuu] (n,vs) studying in the morning (by oneself); brief "self-study" period before morning classes begin
準備書面[じゅんびしょめん, junbishomen] (n) preparatory document; legal brief
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P)
略譜[りゃくふ, ryakufu] (n) brief genealogy; abbreviated musical notation
短期決戦[たんきけっせん, tankikessen] (n) decisive battle of brief duration
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P)
パンティー(P);パンティ[, pantei-(P); pantei] (n) panties; panty; briefs; (P)
プチッ;プチっ[, puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small
ブリーフ[, buri-fu] (n) brief; (P)
ブリーフィング[, buri-fingu] (n) briefing
ブリーフケース[, buri-fuke-su] (n) briefcase
ブリーフケースコンピュータ[, buri-fuke-sukonpyu-ta] (n) {comp} briefcase computer
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
俳画[はいが, haiga] (n) briefly drawn picture; haiku picture
手っ取り早く言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See 早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short
手提げ鞄[てさげかばん, tesagekaban] (n) handbag; purse; briefcase; attache case
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly
折り鞄[おりかばん, orikaban] (n) briefcase; portfolio
早く言えば[はやくいえば, hayakuieba] (exp) (See 手っ取り早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short
書類カバン;書類かばん;書類鞄[しょるいカバン(書類カバン);しょるいかばん(書類かばん;書類鞄), shorui kaban ( shorui kaban ); shoruikaban ( shorui kaban ; shorui kaban )] (n) briefcase; attaché case
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P)
簡略[かんりゃく, kanryaku] (adj-na,n) simple; simplicity; brief; brevity; (P)
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer

brief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอย่างสั้น ๆ = เอาอย่างสั้นสั้นๆ[adv.] (ao yāng san) EN: in brief FR: en bref
บรรยายสรุป[v. exp.] (banyāi saru) EN: brief s.o. on/about FR: briefer (anglic.)
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing ; momentary FR: passager ; éphémère ; momentané
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhē) EN: briefly ; in brief ; in short FR:
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ฝนไล่ช้าง[n.] (fonlaichāng) EN: heavy brief and abrupt rain FR: drache [f] (Belg.)
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
กล่าวโดยย่อ[adv.] (klāo dōi yø) EN: in short ; in brief FR: en bref ; en résumé
ประวัติย่อของ...[n. exp.] (prawat yø k) EN: a brief history of … FR: une brève histoire de …
ประวัติย่อของกาลเวลา[n. exp.] (prawat yø k) EN: a brief history of time FR: une brève histoire du temps
ระยะเวลาสั้น ๆ = ระยะเวลาสั้นๆ[adj.] (raya wēlā s) EN: brief FR: bref
สั้น[adj.] (san) EN: short ; concise ; brief ; squat FR: court ; bref ; concis
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief FR: brièvement
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรุปความ[v.] (sarupkhwām) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude FR: résumer
ว่าความ[v.] (wākhwām) EN: hold a brief ; plead ; plead a case in court FR: défendre ; plaider
ย่อความ[n.] (yø khwām) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)
ย่อความ[v.] (yø khwām) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief FR: abréger
ย่อความ[adv.] (yø khwām) EN: in brief FR: en bref
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly FR:
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
โดยสรุป[adv.] (dōi sarup) EN: briefly FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement
กางเกงใน[n.] (kāngkēng na) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties ; underwear FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f] ; calbar [m] = calebar [m] (pop.) ; calcif [m] = calecif [m] (pop.) ; calbute [m]
กางเกงในชาย[n. exp.] (kāngkēng na) EN: briefs ; underpants FR: culotte [f]
กางเกงในหญิง[n. exp.] (kāngkēng na) EN: briefs ; underpants ; knickers FR:
การประชุมชี้แจง[n. exp.] (kān prachum) EN: briefing meeting FR: briefing [m] (anglic.)
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekka) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
กระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (krapao hiu) EN: handbag ; carrying bag ; carrier bag ; briefcase ; satchel FR: sac à main [m]
กระเป๋าใส่เอกสาร[n. exp.] (krapao sai ) EN: portfolio ; briefcase FR: portfolio [m] ; porte-documents [m]
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
ในเวลาสั้น ๆ = ในเวลาสั้นๆ[X] (nai wēlā sa) EN: briefly FR:
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully FR: succinctement ; brièvement

brief ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief
Brieftasche {f} | Brieftaschen
Aktentasche {f}brief case; briefcase
Brieffreund {m}; Brieffreundin
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
Briefkasten {m} | Briefkästen
Briefkopf {m} | Briefköpfe
Brieftaube {f} | Brieftauben
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase
Fahrerbesprechung {f}driver briefing
Anlage {f} (im Brief); Briefanlage
Briefträger {m} | Briefträger
postfrisch; ungestempelt {adj} (Briefmarke)mint (stamp)
Schuldschein {m}; Schuldbrief
Empfang {m} (eines Briefes; einer Ware) | Empfang zurückbestätigen | zahlbar nach Empfangreceipt | to return receipt | payable on receipt
Slip {m}briefs
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address
Steckbrief {m} | Steckbriefe
Frachtbrief {m} | Frachtbriefe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brief
Back to top