ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

niggardly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *niggardly*, -niggardly-

niggardly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
niggardly (adj.) ขี้เหนียว See also: ขี้ตืด, ตระหนี่ Syn. grudging, scrimy
English-Thai: HOPE Dictionary
niggardly(นิก'เกิร์ดลี) adj. ขี้เหนียว,นิดหน่อย. -adv. อย่างขี้เหนียว, See also: niggardliness n., Syn. miserly
English-Thai: Nontri Dictionary
niggardly(adj) ขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่

niggardly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ตืด[adj.] (khīteūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean FR: radin
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously FR: radin
กระดูกขัดมัน[adj.] (kradūkkhatm) EN: tingy ; niggardly ; miserly ; penuriously FR: radin
ตืด[adj.] (teūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean FR: mesquin ; parcimonieux
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly ; parsimonious ; penurious FR: avare ; radin ; rapiat (fam., vx) ; frugal ; parcimonieux

niggardly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geizig {adv}niggardly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า niggardly
Back to top