ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unstable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unstable*, -unstable-

unstable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unstable (adj.) ซึ่งไม่แน่นอน See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable (adj.) ไม่แน่นอน See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ Syn. unsteady, uncertain Ops. firm
unstable (adj.) เปลี่ยนแปลง See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา Syn. changeable Ops. unchangeable
unstable (adj.) ไม่สามารถวางใจได้ See also: ไม่สามารถแน่ใจได้ Syn. unreliable Ops. reliable
unstable (adj.) ที่มีอารมณ์ผันผวน See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ Syn. sensitive Ops. stable
English-Thai: HOPE Dictionary
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady,fluctuating ###A. stable
English-Thai: Nontri Dictionary
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unstable compoundสารประกอบไม่เสถียร, สารประกอบที่ไม่อยู่ตัว  อาจจะสลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอนแคลน (adj.) unstable See also: unsteady, infirm Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก Ops. หนักแน่น, มั่นคง
สั่นคลอน (adj.) unstable See also: unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน
คลอนแคลน (v.) be unstable See also: be unsteady, be infirm Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน Ops. หนักแน่น, มั่นคง
คุ้มดีคุ้มร้าย (adj.) mentally unstable See also: erratic, insane, half crazy Ops. ปกติ
ง่อนแง่น (v.) be unstable See also: be unsteady, be changeable, be variable Syn. คลอนแคลน, กระท่อนกระแท่น, ไม่มั่นคง, สั่นคลอน Ops. มั่นคง, แข็งแรง
สั่นคลอน (v.) be unstable See also: be unsteady, be infirm, be shaky, be insecure, become loose, shake, waver Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're making a big mistake, Paul. This is an unstable system.คุณกำลังทำผิดพลาดใหญ่พอ นี่คือระบบที่ไม่เสถียร
If you come snooping around my office, it could make me look unstable and it could hurt me.อาจทำให้ผมดูไม่มั่นคง และอาจส่งผลร้าย พบเพื่อนร่วมงานฉันหน่อยนะ
Material made from self-regulating unstable molecules.วัสดุทำจาก self-unstable molecules.
She said that Mr. Farmer is angry unstable delusional and that his overall mental health is in question.เธอบอกว่าคุณฟาร์มเมอร์โกรธ... ...อารมณ์แปรปรวน... ...อาการหลงผิด...
A drunk, unstable woman very well may.แต่ ผู้หญิงเมา และอารมณ์แปรปรวน เป็นไปได้มากกว่า
A mentally unstable weapons designer,off his meds, and currently running around los angeles.นักออกแบบอาวุธจิตฟั่นเฟือน... ออกมาเพ่นพ่านทั่วเมืองแอลเอ
But she was obviously attracted to unstable guys, which was perfect.แต่เธอก็ช่างดึงดูดใจ ต่อผู้ชายใกล้บ้า ที่เคยสมบูรณ์แบบ
I injected myself with an unstable formula.ผมฉีดตัวเองด้วยยาที่ยังไม่คงตัว
...they're unstable and they're vicious creatures...พวกมันไม่น่าไว้ใจและดุร้าย
One of the most unstable of all.หนึ่งในสารที่ำไม่เสถียรที่สุด
You and your private army enriching uranium, selling it to unstable countries.นายและกองกำลัง ส่วนตัวของนาย กำลังจะรวย เพราะการขายยูเรเนี่ยม ให้กับต่างชาติ
Abbey, why didn't you contact us if you suspected he was unstable after an admittedly violent episode?เอบบี้, ทำไหมคุณถึงไม่ติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่าจิตไม่มั่นคง. หลังการสะกดจิต

unstable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng, ㄈㄤ, 钫 / 鈁] francium Fr, unstable alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 87, disintegration product of actinium 錒|锕
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 不稳平衡 / 不穩平衡] unstable equilibrium
[ē, ㄜ, 婀] graceful; willowy; unstable
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, 不稳 / 不穩] unstable; unsteady
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, 不稳定 / 不穩定] unstable
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

unstable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] (n) {comp} unstable state; metastable state; quasistable state
浮き草;浮草;浮き萍;萍[うきくさ, ukikusa] (n) (1) floating weed; (2) (uk) greater duckweed (Spirodela polyrhiza); (adj-no) (3) precarious; unstable
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of)
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state

unstable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศไม่มีเสถียรภาพ[n. exp.] (ākāt mai mī) EN: unstable air FR: air instable [m]
กะโรกะเร[adj.] (karōkarē) EN: unstable FR:
ขาดความมั่นคง[v. exp.] (khāt khwām ) EN: be unstable ; lack stability FR:
คลอนแคลน[adj.] (khlønkhlaēn) EN: unstable ; precarious, insecure FR: instable ; incertain ; précaire
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
กลับกลอก[v.] (klapkløk) EN: be unreliable ; be undependable ; be changeable ; be unstable ; be fickle FR:
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable ; fickle ; slippery FR: versatile ; changeant ; instable
กระง่อนกระแง่น[adj.] (kra-ngǿnkra) EN: shaky ; unstable ; wobbly FR:
ง่อนแง่น[adj.] (ngǿn-ngaen) EN: unstable ; unsteady ; wobbly ; loose ; changeable ; variable FR:
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
ทะเลบ้า[n.] (thalēbā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea FR: mer déchaînée [f]
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly FR:

unstable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
haltlos {adj} | haltloser | am haltlosestenunstable | more unstable | most unstable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unstable
Back to top