ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mindfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mindfully*, -mindfully-

mindfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mindfully (adv.) อย่างสนใจ Syn. carefully

mindfully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedacht {adv}unmindfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mindfully
Back to top