ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

central

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *central*, -central-

central ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
central (adj.) เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง
central (n.) จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ Syn. telephone exchange
central (adj.) ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง
central (adj.) ที่เป็นศูนย์กลาง
central (adj.) สำคัญ See also: ที่สำคัญ Syn. chief, main, principle
central bank (n.) ธนาคารแห่งชาติ
central government (n.) รัฐบาลของประเทศ
central heating (n.) ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร
central locking (n.) ระบบการล็อคประตูรถทุกบานจากจุดเดียว
central nervous system (n.) ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง
central processing unit (n.) ซีพียู Syn. CPU
centralisation (n.) การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง Syn. centralization
centralise (vt.) รวมอำนาจมาศูนย์กลาง See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง Syn. centralize, unify, concentrate
centralism (n.) การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง
centralization (n.) การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง Syn. centralisation
centralize (vt.) รวมอำนาจมาศูนย์กลาง See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง Syn. centralise, unify, concentrate
English-Thai: HOPE Dictionary
central(เซน'ทรัล) adj. ใจกลาง,สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์, Syn. middle ###A. outer, See also: centrality n.
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralization(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลาง
centralism(n) การรวมอำนาจ
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
centralize(vt) รวบรวม,รวมอำนาจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
central-กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central processing unitหน่วยประมวลผลกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
centralised data processing; centralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralismระบบศูนย์รวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centralizationการรวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centralized data processing; centralised data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Central bankธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Pipe Lineระบบหน่วยกลางให้ออกซิเจน [การแพทย์]
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Centralizationการรวบอำนาจ [การแพทย์]
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
CPU (n.) ซีพียู (คำย่อของ central processing unit)
ศูนย์กลาง (adj.) central See also: middle
ส่วนกลาง (adj.) central See also: middle, mid
ธนาคารกลาง (n.) central bank
มัชฌิมประเทศ (n.) Central Indian Syn. อินเดียตอนกลาง
อินเดียตอนกลาง (n.) Central Indian
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (n.) Central Juvenile and Family Court
ศาลแรงงานกลาง (n.) Central Labour Court Syn. ศาลแรงงานภาค, ศาลแรงงานจังหวัด
ศาลแรงงานจังหวัด (n.) Central Labour Court Syn. ศาลแรงงานภาค
ศาลแรงงานภาค (n.) Central Labour Court Syn. ศาลแรงงานจังหวัด
กองกลาง (n.) central office See also: public state
ซีพียู (n.) central processing unit See also: CPU
หน่วยประมวลผลกลาง (n.) central processor See also: CPU
ศาลภาษีอากร (n.) Central Tax Court Syn. ศาลภาษีอากรจังหวัด
ศาลภาษีอากรกลาง (n.) Central Tax Court Syn. ศาลภาษีอากร, ศาลภาษีอากรจังหวัด
ศาลภาษีอากรจังหวัด (n.) Central Tax Court Syn. ศาลภาษีอากร
การรวบอำนาจ (n.) centralization Syn. การรวมอำนาจ
การรวมอำนาจ (n.) centralization
รวมอำนาจ (v.) centralize See also: centralize (power, authority) in oneself Ops. กระจายอำนาจ
รวบอำนาจ (v.) centralize (power, authority)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด
It contains a central passage and three chambers, or cists...ประกอบด้วยทางเดินส่วนกลาง และ ห้องโถง 3 ห้อง, หรือคีสท์...
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง.
How does an American journalist in Central America learn that Gandhi was born in Porbandar anyway?แล้วนักข่าวอเมริกันอย่างคุณรู้ได้ไง ว่าคานธีเกิดในปอร์บันดาร์
This is a very bad business in Central America.นี่คือธุรกิจที่ไม่ดีมาก ในอเมริกากลาง ที่เลวร้ายมาก.
The problem in Central America is growing worse.ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกากลาง มีการเจริญเติบโตที่เลวร้ายยิ่ง
We'll go past to the left of these central cases.เราจะไปที่ผ่านมาทางด้าน ซ้ายของกรณีเหล่านี้กลาง
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน
These finds are central to the condition.รู้มั้ย เรื่องนี้สำคัญมาก ผมจะไม่มีวันหยุดค้นหาคำตอบ
I will not stop work... that might lead to an answer, let alone in an area that is central to the condition.ในเรื่องสำคัญๆแบบนี้ ขอบอกให้รู้ไว้
The central wiring shaft should be up ahead.ศูนย์กลางของด้ามสายโลหะ ควรจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้า
This is the central wiring shaft!ที่นี่คือศูนย์กลางด้ามโลหะ!

central ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
对称轴[duì chèn zhóu, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄓㄡˊ, 对称轴 / 對稱軸] axis of symmetry; central axis (in Chinese architecture)
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
中亚[Zhōng Yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ, 中亚 / 中亞] Central Asia
中亚细亚[Zhōng Yà xì yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, 中亚细亚 / 中亞細亞] Central Asia
中亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 中亚草原 / 中亞草原] Central asian grasslands
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国共产党中央委员会 / 中國共產黨中央委員會] Central Committee of the Communist Party of China
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 中央汇金 / 中央匯金] central finance; Chinese monetary fund
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央执行委员会 / 中央執行委員會] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang)
中央委员会[zhōng yāng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央委员会 / 中央委員會] Central Committee
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中央宣传部 / 中央宣傳部] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party)
中央银行[zhōng yāng yín háng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ˊ ㄏㄤˊ, 中央银行 / 中央銀行] central bank
央行[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, 央行] Central bank (abbr. for 中央銀行|中央银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行)
中央政府[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 中央政府] central government
中枢神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 中枢神经系统 / 中樞神經系統] Central Nervous System (CNS)
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, 中央处理机 / 中央處理機] central processing unit (CPU)
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, 中共中央] Chinese Communist Party Central Committee
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中国中央电视台 / 中國中央電視台] China Central Television (CCTV), Chinese National TV
硚口区[qiáo kǒu qū, ㄑㄧㄠˊ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, 硚口区 / 硚口區] district in the city of Wuhan in central China
亚欧大陆腹地[Yà ōu dà lù fù dì, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 亚欧大陆腹地 / 亞歐大陸腹地] Eurasian hinterland (i.e. Central Asia including Xinjiang)
欧洲中央银行[Ōu zhōu Zhōng yāng Yín háng, ㄡ ㄓㄡ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ˊ ㄏㄤˊ, 欧洲中央银行 / 歐洲中央銀行] European Central Bank
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 总局 / 總局] head office; general office; central office
湖北[Hú běi, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ, 湖北] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉
湖北省[Hú běi shěng, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ ㄕㄥˇ, 湖北省] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉
顺化[shùn huà, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, 顺化 / 順化] Hue, city in central Vietnam and capital of Thua Thien province
日惹[Rì rě, ㄖˋ ㄖㄜˇ, 日惹] Jogyakarta, central Java
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, 彬马那 / 彬馬那] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005
朝鲜中央新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央新闻社 / 朝鮮中央新聞社] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea)
朝鲜中央通讯社[Cháo xiān Zhōng yāng Tōng xùn shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央通讯社 / 朝鮮中央通訊社] Korean Central News Agency
黄斑[huáng bān, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄢ, 黄斑 / 黃斑] macula lutea (anat., central area of retina); yellow spot
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, 大乘] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond
马雅[Mǎ yǎ, ㄇㄚˇ ㄧㄚˇ, 马雅 / 馬雅] Maya (civilization of central America)
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
中部[zhōng bù, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ, 中部] middle part; central section
中央省[Zhōng yāng shěng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄕㄥˇ, 中央省] central province; Töv Aimag (province) of Mongolia
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
那曲[nǎ qū, ㄋㄚˇ ㄑㄩ, 那曲] Nagchu town in central Tibet)

central ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent)
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
ゴスバンク[, gosubanku] (n) (obs) central bank of the Soviet Union (rus
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang)
セリーグ[, seri-gu] (n) (abbr) Central League
セントラルドグマ[, sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology)
セントラルヒーティング[, sentoraruhi-teingu] (n) central heating
セントラルプロセシングユニット[, sentorarupuroseshinguyunitto] (n) {comp} central processing unit
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[, tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific)
ヒメヘラザメ[, himeherazame] (n) broadgill catshark (Apristurus riveri, found in the Western Central Atlantic)
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus)
マヤ[, maya] (n) Maya (ancient Indian tribe in Central America); (P)
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread)
レザーサージョンフィッシュ;レザーサージャンフィッシュ[, reza-sa-jonfisshu ; reza-sa-janfisshu] (n) razor surgeonfish (Prionurus laticlavius, species of eastern central Pacific tang)
ロングノーズ・サージョンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッシュ;ロングノーズ・サージャンフィッシュ;ロングノーズサージャンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッ[, ronguno-zu . sa-jonfisshu ; ronguno-zusa-jonfisshu ; ronguno-zu . sa-janfisshu ; ro] (n) longnose surgeonfish (Zebrasoma rostratum, species of Eastern Central Pacific tang)
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
中口[なかぐち, nakaguchi] (n) (1) central entrance; (2) slander
中央処理装置[ちゅうおうしょりそうち, chuuoushorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU
中央官庁[ちゅうおうかんちょう, chuuoukanchou] (n) central government agencies; central bureaucracy
中央政府[ちゅうおうせいふ, chuuouseifu] (n) central government
中央標準時[ちゅうおうひょうじゅんじ, chuuouhyoujunji] (n) Central Standard Time
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU
中央省庁[ちゅうおうしょうちょう, chuuoushouchou] (n) central government ministries and agencies
中央省庁再編[ちゅうおうしょうちょうさいへん, chuuoushouchousaihen] (n) Japan's 2001 central government restructuring
中央突破[ちゅうおうとっぱ, chuuoutoppa] (n) central breakthrough
中央行政官庁[ちゅうおうぎょうせいかんちょう, chuuougyouseikanchou] (n) agencies of a central government
中央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) (a) central bank
中央銀行総裁[ちゅうおうぎんこうそうさい, chuuouginkousousai] (n) governor of a central bank
中廊下[なかろうか, nakarouka] (n) central corridor; middle corridor
中心となる[ちゅうしんとなる, chuushintonaru] (exp,v5r) to play a central role; to take a leading part
中心人物[ちゅうしんじんぶつ, chuushinjinbutsu] (n) leader; central personage
中心的役割[ちゅうしんてきやくわり, chuushintekiyakuwari] (n) central role
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation
中枢[ちゅうすう, chuusuu] (n,adj-no) centre; center; pivot; mainstay; nucleus; backbone; central figure; pillar; key man; (P)
中枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n) central nervous system; CNS
中枢神経系統[ちゅうすうしんけいけいとう, chuusuushinkeikeitou] (n) central nervous system
中銀[ちゅうぎん, chuugin] (n) (abbr) (See 中央銀行) central bank
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU)
中心極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing
分散制御[ぶなさんせいぎょ, bunasanseigyo] decentralized control
分散化[ぶんさんか, bunsanka] decentralization
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building
構造体中央記憶[こうぞうたいちゅうおうきろく, kouzoutaichuuoukiroku] centralized structure store
集中データ処理[しゅうちゅうデータしょり, shuuchuu de-ta shori] centralized data processing
集中データ処理システム[しゅうちゅうデータしょりシステム, shuuchuu de-ta shori shisutemu] centralized data processing system
集中処理[しゅうちゅうしょり, shuuchuushori] centralized (data) processing
集中制御[しゅうちゅうせいぎょ, shuuchuuseigyo] centralized control
集中化[しゅうちゅうか, shuuchuuka] centralization (vs)
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection
集中管理[しゅうちゅうかんり, shuuchuukanri] centralized management
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central

central ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aefrikā Klā) EN: Central Africa FR: Afrique centrale [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klā) EN: Central America FR: Amérique centrale [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
บทบาทหลัก[n. exp.] (botbāt lak) EN: central role FR:
เอเชียกลาง[n. prop.] (Ēchīa Klāng) EN: Central Asia FR: Asie centrale [f] ; Turkestan [m] (vx)
ห้องปฏิบัติการกลาง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: central laboratory FR: laboratoire central [m]
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungkl) EN: middle point ; midpoint ; mid point ; intermediate point FR: point central [m]
จุดกลาง[n. exp.] (jut klāng) EN: center FR: point central [m]
แกนผ่านศูนย์กลาง[n. exp.] (kaēn phān s) EN: central axis FR:
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān kl) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee FR:
การบริหารราชการส่วนกลาง[n. exp.] (kān børihān) EN: central administration FR:
การทำความร้อนส่วนกลาง[n. exp.] (kān tham kh) EN: central heating FR: chauffage central [m]
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง = การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง[n. exp.] (kān wat naē) EN: measures of central tendency FR:
กึ่งกลาง[n.] (keungklāng) EN: central ; in the middle ; midway FR: central ; au milieu
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.)[org.] (Khanakammak) EN: Central Islamic Council of Thailand (CICOT) FR:
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
กลุ่มเซ็นทรัล[TM] (Klum Senthr) EN: Centyral Group FR: Central Group
เกาะกลางถนน[n. exp.] (kǿ klāng th) EN: traffic island FR: séparateur [m] ; terre-plein central [m]
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[org.] (Køng Banchā) EN: Central Investigation Bureau (CIB) FR:
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: central office ; public state FR: bureau central [m]
มัชฌิมประเทศ[n. prop.] (Matchimapra) EN: India ; Central India FR:
มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม = มุมจุดศูนย์กลางวงกลม[n. exp.] (mum thī jut) EN: central angle of a circle FR:
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง[n. exp.] (naēonōm kha) EN: central tendency FR:
แนวโน้มสู่ส่วนกลาง[n. exp.] (naēonōm sū ) EN: central tendency ; average FR:
หน่วยประมวลผลกลาง[n. exp.] (nūay pramūa) EN: central processing unit (CPU) ; CPU FR: CPU [m]
หน่วยประมวลผลหลัก[n. exp.] (nūay pramūa) EN: central processing unit (CPU) ; CPU FR: CPU [m]
ภาคกลาง[n. prop.] (Phāk Klāng ) EN: Central region (of Thailand) FR: région du Centre (de la Thaïlande) [f]
ภาคตัดกรวยมีศูนย์กลาง[n. exp.] (phāktatkrūa) EN: central conic FR:
ภาพฉายเชิงศูนย์กลาง[n. exp.] (phāp chāi c) EN: central projection FR:
ภาษาไทยกลาง[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: central Thai ; central standard Thai FR: thaï central [m] ; thaï standard [m]
ภาษาไทยถิ่นกลาง[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Central Thai Dialect ; Central dialect FR:
พัทยากลาง[n. prop.] (Phatthayā K) EN: Central Pattaya FR: Pattaya Centre
ภาวะมีศูนย์กลางร่วม[n. exp.] (phāwa mī sū) EN: central perspectivity FR:
ผลต่างกลาง[n. exp.] (phon tāng k) EN: central difference FR:
ภูมิภาคเอเชียกลาง[n. prop.] (phūmiphāk Ē) EN: Central Asia FR: Asie centrale [f] ; Turkestan [m] (vx)
ระบบประสาทส่วนกลาง[n. exp.] (rabop prasā) EN: central nervous system (CNS) FR: système nerveux central [m] ; névraxe [m]
ราชการบริหารส่วนกลาง[n. exp.] (rātchakān b) EN: central administration FR:
รัฐบาลกลาง[n. exp.] (ratthabān k) EN: central government ; federal government FR: gouvernement central [m] ; gouvernement fédéral [m]
เรือนจำกลาง[n. exp.] (reūoenjam k) EN: central prison FR: prison centrale [f] ; maison centrale [f]
เรือนจำกลางเขาบิน[n. prop.] (Reūoenjam K) EN: Khao Bin Central Prison FR: prison centrale de Khao Bin [f]

central ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
Zentralverriegelung {f}central locking; central door locking
ZE : Zentraleinheit {f} eines RechnersCPU : central processing unit
Grenzwertsatz {m} | zentraler Grenzwertsatzlimit theorem | central limit theorem
Zentralbankpräsident {m}President of the Central Bank
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewage treatment
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions
Brandmeldezentrale {f}central fire alarm system
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Hauptuhr {f}central clock; master clock
Hauptrechner {m} [comp.]central computer
Hauptspeicher {m}central memory
Kerngedanke {m}central idea
Leitgedanke {m}; der rote Fadencentral theme
Leitstelle {f}central office
Mittelpolarisierung {f}central polarization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า central
Back to top