ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

core

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *core*, -core-

core ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
core (n.) ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
core (n.) แกนของผลไม้
core (n.) แกนโลก
core (n.) ใจความสำคัญ Syn. essential, gist
core (adj.) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ Syn. essential
core (n.) ส่วนสำคัญ
core (n.) หน่วยความจำคอมพิวเตอร์
core (vt.) เอาส่วนในออก See also: คว้านไส้, เอาไส้ออก
corer (n.) เครื่องมือที่ใช้คว้านเอาเม็ดออก
corespondent (n.) ชู้ See also: ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ในการฟ้องหย่า
English-Thai: HOPE Dictionary
core(คอร์,โคร์) n. ไส้ผลไม้,แก่นแท้,แกน,ส่วนในสุด,เอาส่วนในออก,กลุ่มเล็ก ๆ ,บริษัทเล็ก ๆ, Syn. middle -Conf. corps,corpse
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
corelative(คะเรล'ลิทิฟว) n. = correlative
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน
corer(โค'เรอะ,คอ'เรอะ) n. ผู้เอาไส้ในหรือแกนในออก
English-Thai: Nontri Dictionary
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
core๑. แกน๒. วงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ magnetic core] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
CorelDRAW!คอเรลดรอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรัก (n.) the core or heart-wood of jack-fruit tree Syn. แก่นขนุน
แก่นขนุน (n.) the core or heart-wood of jack-fruit tree
คว้าน (v.) core See also: gut, eviscerate, disembowel Syn. ควัก, แขวะ
คว้าน (v.) core See also: scoop out, remove Syn. ควัก, แขวะ
แก่น (n.) core See also: heart of wood, kernel
whitefish (n.) ปลาจำพวก Coregonidae พบในอเมริกาเหนือ See also: ลักษณะคล้ายปลาเทราต์ รับประทานได้
ค่ามาตรฐาน (n.) standard score See also: default value
ค่าสูงสุด (n.) maximum score See also: maximum value
แต้ม (n.) score See also: mark, point Syn. คะแนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the core... the core is the last thing to be attacked by the decay.แต่แกนสมอง เป็นส่วนสุดท้ายที่เน่า
All power sources on core induction bus.ทั้งหมดแหล่งพลังงาน บนรถบัสเหนี่ยวนำหลัก
Look, Skipper, I know this shit sounds weird, but, I mean, there was like nothing, and then Justin appeared, and it was liquid, and the whole core just turned solid.มันอาจจะฟังดูแปลก ๆ แต่จู่ ๆ จัสติน ก็โผล่มาในของเหลวแล้วแกนนั้นมันก็แข็ง
Captain Miller, the bio-scan just went off the scale. It looks like the core is draining power from the rest of the ship.กัปตัน เครื่องไบโอสแกนเจอคลื่นล้นหน้าปัด แล้วเหมือนกับว่าแกนปั่นดูดไฟไปหมด
Through her, you contact remnants of the military and learn how to fight Skynet forming the core of the Resistance.เราติดต่อ ผบ.กองทัพสหรัฐได้ ผ่านทางตัวเขา... เรียนรู้วิธีต่อสู้ กับสกายเน็ต และร่วมมือกับ กองกำลังต่อต้าน
Let us be heard from red core to black sky.ให้เราได้ยินเสียงจากใจกลางโลก ไปยังท้องฟ้าสีดำ
The core network of the grid must be accessed.ใจกลางเครือข่ายนี้ต้องถูกเจาะให้ได้
She's become obsessed thinks that I'm at the core of some ridiculous conspiracy....คิดว่าข้าเป็นคนสำคัญของแผนไร้สาระนี่
So, look, we're overlooking our core issues.เรากำลังมองข้ามประเด็นหลักไป - แบรดยังไม่มา
What's the core of it? Intimacy is combo of infinites.ความเป็นส่วนตัว คือองค์ประกอบของความไร้ขอบเขต
No one has ever returned from the core of the darkness where the demon lies in wait.ไม่มีใครกลับมาได้ตลอดกาล จากในแก่นแท้ของความมืด ปีศาจซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหรือ
Super-heated rock from Earth's core is surging to the crust, melting ice built up over thousands of years.หินที่ร้อนมากๆ จากแกนโลก กำลังพล่านไปยังเปลือกโลก, ละลายน้ำแข็ง ที่สร้างขึ้นมากกว่าพันๆ ปี

core ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主干网络[zhǔ gàn wǎng luò, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 主干网络 / 主幹網絡] core network
主干网路[zhǔ gàn wǎng lù, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 主干网路 / 主幹網路] core network; backbone network
地核[dì hé, ㄉㄧˋ ㄏㄜˊ, 地核] core of the earth (geology)
纤芯[xiān xìn, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 纤芯 / 纖芯] core (of a fiber)
纤芯直径[xiān xìn zhí jìng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, 纤芯直径 / 纖芯直徑] core diameter (of a fiber)
基础课[jī chǔ kè, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄎㄜˋ, 基础课 / 基礎課] basic course; core curriculum
通识课程[tōng shí kè chéng, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, 通识课程 / 通識課程] general course; general education course; core course; general curriculum; general education curriculum; core curriculum
双核[shuāng hé, ㄕㄨㄤ ㄏㄜˊ, 双核 / 雙核] dual core (computing)
心材[xīn cái, ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 心材] pith; central core (of tree)
苹果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, 苹果核 / 蘋果核] apple core
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
报分[bào fēn, ㄅㄠˋ ㄈㄣ, 报分 / 報分] call the score
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 中心] center; heart; core
[pǔ, ㄆㄨˇ, 谱 / 譜] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.)
主机[zhǔ jī, ㄓㄨˇ ㄐㄧ, 主机 / 主機] core
核心[hé xīn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ, 核心] core; nucleus
安可[ān kě, ㄢ ㄎㄜˇ, 安可] encore (follow up music performance)
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
分数[fēn shù, ㄈㄣ ㄕㄨˋ, 分数 / 分數] fraction; score
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
[xīn, ㄒㄧㄣ, 芯] lamp pith; core
反应堆芯[fǎn yìng duī xīn, ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 反应堆芯 / 反應堆芯] reactor core
取胜[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, 取胜 / 取勝] score a victory
比分[bǐ fēn, ㄅㄧˇ ㄈㄣ, 比分] score
宿怨[sù yuàn, ㄙㄨˋ ㄩㄢˋ, 宿怨] an old grudge; old scores to settle
主干[zhǔ gàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ, 主干 / 主幹] trunk; main; core

core ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core
ウエットコア[, uettokoa] (n) wet core
コアカリキュラム[, koakarikyuramu] (n) core curriculum
コアルータ[, koaru-ta] (n) {comp} core router
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber)
中心核[ちゅうしんかく, chuushinkaku] (n) (See コア) core (of planets, stars, galaxies, etc.); nucleus (of comets, galaxies, etc.)
巻き寿司;巻寿司;巻鮨;巻き鮨[まきずし, makizushi] (n) {food} makizushi; sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle
核文法[かくぶんぽう, kakubunpou] (n) core grammar
炉心溶融;炉心熔融[ろしんようゆう, roshinyouyuu] (n) core meltdown; meltdown; nuclear reactor core meltdown
踏み込む[ふみこむ, fumikomu] (v5m) (1) to step into (e.g. someone else's territory); to break into; to raid; (2) to come to grips with; to get to the core of
軒(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P)
アークティックシスコ[, a-kuteikkushisuko] (n) Arctic cisco (Coregonus autumnalis)
アンコール[, anko-ru] (n,vs) encore; (P)
アンコールアワー[, anko-ruawa-] (n) encore hour
アンダースコア[, anda-sukoa] (n) underscore
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
ウベ[, ube] (n) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata) (fil
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores
コアダンプ[, koadanpu] (n) {comp} core-dump
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents
コクチマス属[コクチマスぞく, kokuchimasu zoku] (n) (See シロマス属,コレゴヌス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes
コレゴヌス属[コレゴヌスぞく, koregonusu zoku] (n) (See シロマス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes
シュラウド[, shuraudo] (n) shroud (e.g. of a reactor core, motor cycle, etc.)
シロマス属[シロマスぞく, shiromasu zoku] (n) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes
スコア[, sukoa] (n) score; (P)
スコアカード[, sukoaka-do] (n) scorecard
スコアブック[, sukoabukku] (n) scorebook
スコアボード[, sukoabo-do] (n) scoreboard; (P)
スコアラー[, sukoara-] (n) scorer
スコアレスドロー[, sukoaresudoro-] (n) scoreless draw
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball)
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
ハードゲイ[, ha-dogei] (n) hard-core gay (pornography)
ハードコア[, ha-dokoa] (n) hard-core
ハードコアポルノ[, ha-dokoaporuno] (n) hard-core porno
パープルヤム[, pa-puruyamu] (n) (See 大薯) purple yam (Dioscorea alata); water yam; winged yam
ピスコ[, pisuko] (n) (abbr) piston corer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コア[こあ, koa] core
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber)
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology
フェライトコア[ふぇらいとこあ, feraitokoa] ferrite core
フェライト磁心[フェライトじしん, feraito jishin] ferrite core
基幹システム[きかんシステム, kikan shisutemu] core system
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax
磁心[じしん, jishin] (magnetic) core
記憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] storage image, core image
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline

core ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core FR: axe [m]
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน[n. exp.] (attrā ngoen) EN: core inflation FR:
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน[n. exp.] (datchanī rā) EN: Core Consumer Price Index FR:
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus FR: coeur [m] ; essentiel [m]
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: centre ; center (Am.) ; heart ; middle ; core FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
แก่น[n.] (kaen) EN: core ; nucleus ; kernel ; heart ; centre ; center (Am.) FR: noyau [m] ; coeur [m] ; centre [m]
แก่นขนุน[n. exp.] (kaen khanun) EN: core of jackfruit tree ; heartwood of jackfruit tree FR: coeur de jaquier [m] ; coeur de jacquier [m]
แกนกลาง[n.] (kaēnklāng) EN: center ; core ; nucleus ; heart ; kernel FR: noyau [m]
แก่นโลก[n. exp.] (kaen lōk) EN: earth's core ; core FR: noyau terrestre [m]
แก่นโลกชั้นใน [n. exp.] (kaen lōk ch) EN: inner core FR: noyau interne (soloide) [m] ; graine [f]
แก่นโลกชั้นนอก[n. exp.] (kaen lōk ch) EN: outer core FR: noyau externe (fluide) [m]
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: core leader ; leader ; core member ; leading element FR: leader [m] (anglic.) ; figure de proue [f] ; pilier [m]
แกนสับปะรด[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core FR: coeur d'ananas [m]
แกนสับปะรดเต๋าอบแห้ง[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core dice ; dried pineapple core FR:
แก่นแท้[n. exp.] (kaen thaē) EN: nature ; essence ; core FR: essence [f]
ค่านิยมสร้างสรรค์[n. exp.] (khāniyom sā) EN: core value FR:
คว้าน[v.] (khwān) EN: core ; extract ; scrape out FR: extraire ; évider
หลักสูตรแกนกลาง[n. exp.] (laksūt kaēn) EN: core curriculum FR:
มิญช-[pref.] (mincha-) EN: core FR:
ผลิตภัณฑ์หลัก[n. exp.] (phalittapha) EN: main product ; chief product ; core product ; staple commodity ; flagship FR:
ภารกิจหลัก[n. exp.] (phārakit la) EN: core function FR:
สมรรถนะหลัก[n. exp.] (samatthana ) EN: core competency FR:
สำคัญที่สุด[adj.] (samkhan thī) EN: most important ; lead ; leading ; core ; main ; prime FR: le plus important ; majeur ; importantissime
ส่วนสำคัญ[n. exp.] (suan samkha) EN: importance ; keynote ; core FR: cœur [m]
ศูนย์[n.] (sūn) EN: centre ; center (Am.) ; heart ; core FR: centre [m] ; foyer [m]
ตัวยง[n. exp.] (tūa yong) EN: main body ; main part ; expert ; principle part ; core member FR:
วิชาแกน[n.] (wichākaēn) EN: core course FR:
อะไร[pr.] (arāi) EN: What else? FR: Quoi encore ? (agacement)
อะไรอีก[X] (arai īk) EN: FR: Autre chose ? ; Quoi encore ?
อะไรอีกล่ะ[X] (arai īk la) EN: What's now? FR: Quoi encore ?
บริษัทเกาหลีใต้[n. exp.] (børisat Kao) EN: South Korean company ; South Korean firm FR: société sud-coréenne [f] ; entreprise sud-coréenne [f]
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung) EN: score a point FR: marquer un point
ชั้นดินตะกอน[n. exp.] (chan din ta) EN: sediment cores FR: couche sédimentaire [f]
ชาวเกาหลี[n. prop.] (chāo Kaolī) EN: Korean FR: Coréen [m] ; Coréenne [f] ; ressortissant coréen [m] ; citoyen coréen [m]
ชาวเกาหลีใต้[n. prop.] (chāo Kaolī-) EN: South Korean FR: Sud-Coréen [m]
ได้เสมอ[v. exp.] (dāi samoē ) EN: FR: égaliser ; recoller au score
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taē) EN: score ten points FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taē) EN: score ... (+ nb) points FR: marquer ... (+nb) points
ดาวซัลโว[n. exp.] (dāo sanwō) EN: goal scorer ; scorer FR: buteur [m]
ดาวซัลโวสูงสุด[n. exp.] (dāo sanwō s) EN: top scorer FR: meilleur buteur [m]

core ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerblechpaket {n} [electr.]armature core
aseptisch {adj} | aseptischer Kernaseptic | aseptic core
Ventileinsatz {m}barrel (valve); core (valve); valve barrel; valve core
Ader {f} [electr.] | abgeschirmte Adercore; lead | screened core
Pflichtfächer {pl} (Schule)common core
Mark {n} | bis ins Markcore | to the core
Eisenkern {m}dust core; iron core
Langlochplatte {f}horizontal core slab
Magnetkern {m}magnetic core
Prozesskern {m}process core
kernfaul {adj}rotten at (to) the core
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element
Dreikammerstein {m}three core block
Abrisskarte {f}scored card
Chicoree {m}; Chicorée
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering
Innengewinde {n}core thread
Kernbereich {m}core area
Kernbohrung {f}core drilling
Kerneisen {n}core iron
Kerngeschäft {n}core business
Kernkasten {m}core box
Kernkompetenz {f}core competency
Kernspeicher {m}core memory
Speicherabbild {n}core image
Speicherbibliothek {f} [comp.]core image library
Drachenmuräne {f} (Enchelycore pardalis) [zool.]dragon eel
Wühlerkakadu {m} [ornith.]Eastern Long-billed Corella
Innenteil {n}core
Eigentor {n} [sport] | ein Eigentor schießenown goal | to score an own goal
Klavierauszug {m} [mus.]piano score
Pornofilm {m}porn movie; blue movie; hardcore movie; skin flick
Stand {m} eines Wettkampfesscore
Testergebnis {n}test score
Schock {n}three score; sixty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า core
Back to top