ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charitable*, -charitable-

charitable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charitable (adj.) ใจบุญ See also: ที่เมตตากรุณา Syn. benevolent, bountiful
charitable (adj.) เป็นกุศล See also: ที่เป็นกุศล Syn. beneficent Ops. uncharitable
charitable (adj.) โอบอ้อมอารี Syn. kindly, sympathetic
charitable institution (n.) มูลนิธิ See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล Syn. fund, foundation
charitableness (n.) ความใจกว้าง See also: ความใจบุญ, การมีจิตใจสูงส่ง Syn. munificence, generosity Ops. vindictiveness, selfishness
English-Thai: HOPE Dictionary
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
English-Thai: Nontri Dictionary
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาใจใส่ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. มีน้ำใจ, เห็นแก่
เอาใจใส่ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. มีน้ำใจ, เห็นแก่
เอื้อ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. เอาใจใส่, มีน้ำใจ, เห็นแก่
เอื้อ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. เอาใจใส่, มีน้ำใจ, เห็นแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"In addition, the Library District has generously responded with a charitable donation of used books and sundries."นอกจากนี้ห้องสมุดอำเภอได้ตอบสนองอย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการบริจาคการกุศลของการใช้หนังสือและของกระจุกกระจิก
Especially for a king who is most charitable and forgiving.Especially for a king who is most charitable and forgiving.
This here's a charitable event. You wants to get in, you gots to make a donation.นี่เป็นงานการกุศล อยากเข้าไปร่วมงานก็ต้องบริจาคเงิน
I was wondering how you came to focus your charitable efforts on Taiwan.- ลอน ทำไมคุณถึงส่งเงินบริจาค ไปช่วยเหลือไต้หวันล่ะคะ
We donate 80 million charitable dollars per annum.เราบริจาค ให้80 ล้าน ดอลล่า ต่อ ปี
Forget the charitable city of the future,ลืมเมืองในอนาคต ของคุณซะ
Most of his commissions are from charitable Islamic groups who then give money to the jihadists.รายได้ทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสลาม พวกเดียวกับที่จ่ายเงินให้ผู้ก่อการร้าย
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน
Kind, intelligent, honest, charitable members of the Lake Monroe community.ใจดี, ฉลาด, ซื้อสัตย์, เป็นสมาชิกการกุศล ของชุมชน เลก มอนโร
But you, you're not even kind, honest or charitable in any way.เป็นต้นแบบ แต่ว่าเธอ, เธอไม่มีความใจดีเลย, และยังไม่ซื้อสัตย์ด้วย
And it has a charitable component, too--แล้วมันก็มีส่วนประกอบที่เป็นการกุศลด้วย
I suppose the charitable thing would be to give Serena the opportunity to beg for forgiveness.แต่ประเด็นอื่นของคุรอาจจะดี ฉันนึกถึงสิ่งที่การกุศลจะให้เซรีน่า

charitable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, 仁慈] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful
慈善[cí shàn, ㄘˊ ㄕㄢˋ, 慈善] benevolent; charitable
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable

charitable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公益法人[こうえきほうじん, kouekihoujin] (n) (1) public-service corporation; charitable corporation; (2) juridical (legal) person working for the public good; (P)
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need
慈善事業[じぜんじぎょう, jizenjigyou] (n) philanthropic work; charitable enterprise
慈善団体[じぜんだんたい, jizendantai] (n) charitable institution (organization, organisation); (organized, organised) charities
慈善家[じぜんか, jizenka] (n) charitable person; philanthropist
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization

charitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญกุศล[v. exp.] (bamphen kus) EN: make merit ; do charitable deeds FR:
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ใจบุญ[adj.] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious ; good FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจพระ[adj.] (jaiphra) EN: charitable ; benevolent ; kind FR: dévoué
ไม่มุ่งหาผลกำไร[adj.] (mai mung hā) EN: charitable ; non-profit FR:
เมตตา[adj.] (mēttā) EN: charitable ; benign FR: charitable
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi ) EN: philanthropic foundation ; foundation FR: fondation [f] ; fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f]
เพื่อการกุศล[X] (pheūa kān k) EN: charitable ; for charity FR:

charitable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
karitativ; wohltätig {adj} | karitativer | am karitativstencharitable | more charitable | most charitable
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate
Güte {f}charitableness
Lieblosigkeit {f}uncharitableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charitable
Back to top