ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meaning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meaning*, -meaning-

meaning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meaning (n.) ความหมาย Syn. significant, sense
meaning (n.) จุดประสงค์ See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก Syn. purpose, aim, design, goal
meaning (n.) ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์
meaningful (adj.) ซึ่งมีความหมาย See also: สำคัญ Syn. significant, great Ops. insignificant, unimportant
meaningfully (adv.) อย่างมีความหมาย Syn. significantly
meaningfulness (n.) การมีความหมาย
meaningless (adj.) ซึ่งไร้ความหมาย Syn. insignificant, vague, unimportant
meaninglessly (adv.) อย่างไร้ความหมาย
meaninglessness (n.) การไร้ความหมาย Syn. futility
meaningly (adv.) อย่างมีความหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
meaning(มีน'นิง) n. ความหมาย,จุดประสงค์,ความสำคัญ. adj. มีความหมาย,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: meaningly adv.
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย,สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
meaning(adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meaning (Psychology)ความหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Meaningfulnessการจัดบทเรียนให้มีความหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหมาย (n.) meaning See also: sense, denotation
คำแปล (n.) meaning See also: explanation, exposition Syn. คำอธิบาย, คำนิยาม
มีความหมาย (v.) meaningful Syn. สื่อความหมาย Ops. ไร้ความหมาย
สื่อความหมาย (v.) meaningful Ops. ไร้ความหมาย
รกสมอง (adj.) meaningless See also: absurd
ไม่ได้ศัพท์ (adv.) meaningless See also: senseless, hasty, insignificant Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ
มีความหมาย (v.) be meaningful See also: be special, be significant Ops. หมดความหมาย
สองแง่สองง่าม (adj.) double-meaning
เงื่อนความ (n.) conditional meaning See also: meaning under a condition
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All the things I've done are meaninglessทุกสิ่งที่ฉันทำไปไร้ความหมายหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's the meaning of this?นี่มันหมายความว่ายังไง
"What is the meaning of man's existence?"การประสบความสำเร็จ ของมนุษย์คืออะไร
"Neo", meaning "new", and "lithic", l-T-H-l-C, meaning "stone"."เนโอ," หมายถึง "ใหม่", และ"ลิทิค", l-T-H-l-C, หมายถึง "กล้อนหิน."
"She will know my meaning because I will give her this swan,เธอจะเข้าใจความหมายของฉัน เพราะฉันจะมอบหงส์นี้ให้เธอ
That you know the meaning of the word "gratitude."เรื่องที่คุณรู้จักบุญคุณคน
I considered the meaning of the truth... of being... and God.พิจารณาความหมายของความจริง ของการเป็นคน และพระเจ้า
"Ironically the thing people are most hungry for meaning is the one thing science hasn't been able to give them. "แดกดัน คนสิ่งที่กำลังหิวมากที่สุดสำหรับ ความหมาย
"Does God exist?" "What is the meaning of Iife?""พระเจ้ามีตัวตนหรือเปล่า?" "ความหมายของชีวิตคืออะไร?"
The meaning of it all is that there is no meaning.ความหมายของชีวิต ก็คือความไร้ความหมาย
Good afternoon, my darlings. Look, I've been meaning to tell you.ขอบคุณครับๆ เอ้าเร็ว คนน่ารักทั้งหลาย
I am aware of the meaning of mens rea.ดิฉันทราบความหมายของเจตาร้าย
What's the meaning of this?นี่มันหมายความว่าอะไรกัน ?

meaning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, 引申] extended meaning (of a word); to mean by extension
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, 引申义 / 引申義] extended meaning (of an expression); derived sense
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, 万户侯 / 萬戶侯] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 含义 / 含義] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation
字义[zì yì, ㄗˋ ㄧˋ, 字义 / 字義] meaning of a character
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
词义[cí yì, ㄘˊ ㄧˋ, 词义 / 詞義] meaning of a word
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 㶸] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协
原意[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, 原意] the original meaning (etymology)
古义[gǔ yì, ㄍㄨˇ ㄧˋ, 古义 / 古義] ancient meaning; original or etymological meaning of a word
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
大有文章[dà yǒu wén zhāng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄨㄣˊ ㄓㄤ, 大有文章] some deeper meaning in this; more to it than meets the eye; there's sth behind all this
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
弦外之意[xián wài zhī yì, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 弦外之意] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
弦外之音[xián wài zhī yīn, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ , 弦外之音] overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
弦外之响[xián wài zhī xiǎng, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄤˇ, 弦外之响 / 弦外之響] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
敷演[fū yǎn, ㄈㄨ ㄧㄢˇ, 敷演] variant of 敷衍; to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 种 / 種] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages
礼轻人意重[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, 礼轻人意重 / 禮輕人意重] slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
歧义[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 歧义 / 歧義] ambiguity; several possible meanings
假借义[jiǎ jiè yì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, 假借义 / 假借義] borrowed meaning
意义变化[yì yì biàn huà, ㄧˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 意义变化 / 意義變化] change of meaning
反义字[fǎn yì zì, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄗˋ, 反义字 / 反義字] character with opposite meaning; opposite characters
多音多义字[duō yīn duō yì zì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄗˋ, 多音多义字 / 多音多義字] character having several readings and meanings
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds

meaning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
シーハイル[, shi-hairu] (exp) skiers' greeting meaning "Good skiing!" (ger
ダブルミーニング[, daburumi-ningu] (n) double meaning
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
ホシザメ属[ホシザメぞく, hoshizame zoku] (n) Mustelus (genus of smooth-hound sharks in the family Triakidae); from the Latin mustela meaning weasel
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
国訓[こっくん, kokkun] (n) Japanese reading of a kanji (sometimes esp. in ref. to readings that do not correspond to the orig. Chinese meaning of the kanji)
[どう, dou] (n,n-suf,n-pref) (1) temple; shrine; hall; (2) prefix to building meaning "magnificent"; (P)
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P)
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis
[い, i] (n) (1) feelings; thoughts; (2) meaning
意味の関係理論[いみのかんけいりろん, iminokankeiriron] (n) {ling} relational theory of meaning
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of
意味を捉える[いみをとらえる, imiwotoraeru] (exp,v1) to grasp the meaning
意味付ける[いみづける, imidukeru] (v1,vt) to give meaning to
意味内容[いみないよう, iminaiyou] (n) {ling} semantic content (of a term); meaning (of a sentence)
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
意味論[いみろん, imiron] (n) {ling} semantics; the study of meaning
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation)
意義素[いぎそ, igiso] (n) {ling} sememe; semanteme; irreducible unit of meaning
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P)
訓仮名[くんがな, kungana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their kun-yomi, regardless of meaning
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
読書百遍[どくしょひゃっぺん, dokushohyappen] (exp) Repeated reading (makes the meaning clear); Reading something again and again (will lead one to realize its meaning)
返り;反り[かえり, kaeri] (n) (1) turning over; flipping over; (2) reply; response; (3) (See 返り点) marks indicating the Japanese meaning of the texts of Chinese classics; (4) lapel
逆さ言葉[さかさことば, sakasakotoba] (n) word said backwards; word of opposite meaning
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning
音義[おんぎ, ongi] (n) kanji reading and meaning
類義語[るいぎご, ruigigo] (n) {ling} (See 同義語) quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
類語[るいご, ruigo] (n) {ling} quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
オバむ[, oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!"
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)

meaning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word FR: définir ; donner la signification
คำอธิบายศัพท์[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; meaning FR: explication du vocabulaire [m]
คำจำกัดความ[n. exp.] (kham jamkat) EN: definition ; meaning FR: définition [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition FR: définition [f]
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; definition ; denotation FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
นัย[n.] (nai = naiya) EN: meaning ; sense ; significance FR: signification [f] ; sens [m] ; acception [f]
นัยสำคัญ[n. exp.] (nai samkhan) EN: meaning ; significance FR:
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text FR: contenu [m] ; substance [f]
เงื่อนความ[n. exp.] (ngeūoen khw) EN: conditional meaning ; meaning under a condition FR:
นิรุตติปฏิสัมภิทา[n.] (niruttipati) EN: discrimination of language ; knowledge of philological analysis ; analytical knowledge of the language (with regard to the true meaning and the Law) FR:
พจนารถ[n.] (phojanāt) EN: meaning of a word ; sense of a word FR:
รู้คุณ[v.] (rūkhun) EN: be grateful ; know the meaning of gratitude ; appreciate (the value of) ; be appreciative FR:
ติดศัพท์[v.] (titsap) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions FR:
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
โกโรโกเต[adj.] (kōrōkōtē) EN: not meaningful FR:
ไม่ได้ศัพท์[adj.] (mai dāi sap) EN: meaningless FR:
เป็นแก่นสาร[adj.] (pen kaensān) EN: meaningful ; substantial FR:
ไร้แก่นสาร[adj.] (rai kaensān) EN: meaningless ; without substance ; inane FR:
โรคกลัวชื่อ[n. exp.] (rōk klūa ch) EN: nomatophobia ; onomatophobia ; fear of names (or other words because of their meaning) FR:
รกสมอง[adj.] (rok samøng) EN: bothersome ; meaningless FR:
เสียเกียรติ[adj.] (sīa kīet) EN: undignified ; demeaning FR:
เสียภูมิ[adj.] (sīaphūm) EN: degrading ; discreditable ; demeaning FR:
สองแง่สองง่าม[adj.] (søng ngaē s) EN: double-meaning FR:

meaning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedeutungsschwer {adj}fraught with meaning
Hintersinn {m}deeper meaning
bedeuten; heißen; bezeichnen | bedeutend; heißend; bezeichnend | bedeutet; geheißen; bezeichnet | es bedeutet | es bedeutete | es hat/hatte bedeutetto mean {meant; meant} | meaning | meant | it means | it meant | it has/had meant
meinen; sagen wollen | meinend | gemeint | er/sie meint | ich/er/sie meinte | er/sie hat/hatte gemeint | es ernst meinento mean {meant; meant} | meaning | meant | he/she means | I/he/she meant | he/she has/had meant | to mean business
Wichtigkeit {f}meaningfulness
bedeutungslos {adj} | bedeutungsloser | am bedeutungslosestenmeaningless | more meaningless | most meaningless
aussagefähig {adj}meaningful
bedeutungslos; ausdruckslos {adv}meaninglessly
bedeutungsvoll {adv}meaningfully
erniedrigend {adj}demeaning
gutgesinnt; wohlgesinnt; wohlmeinend {adj}well-meaning
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless
nichts sagend; nichtssagend {adv}unmeaningly
viel sagend; vielsagend [alt] {adj}meaningful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meaning
Back to top