ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsympathetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsympathetic*, -unsympathetic-

unsympathetic ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจจืดใจดำ (adj.) unsympathetic See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย
ใจไม้ไส้ระกำ (adj.) unsympathetic See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted Syn. ใจร้าย, ใจดำ Ops. ใจดี, เมตตา, กรุณา
ใจจืดใจดำ (v.) be unsympathetic See also: be callous, be unfeeling, be indifferent, be inconsiderate, be insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย

unsympathetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind

unsympathetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจไม้ไส้ระกำ[adj.] (jaimāisaira) EN: unfeeling ; hardhearted ; unsympathetic FR: sans cœur ; aimable comme une porte de prison

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsympathetic
Back to top