ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfeeling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfeeling*, -unfeeling-

unfeeling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfeeling (adj.) ซึ่งปราศจากความเห็นอกเห็นใจ See also: ซึ่งเย็นชา, ซึ่งไม่ยินดียินร้าย Syn. insensible, insensate, numb, hardhearted Ops. sensible, sympathetic
unfeelingly (adv.) อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: อย่างไม่เห็นใจผู้อื่น Syn. insensitive Ops. sensitive
unfeelingness (n.) ความไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: ความไม่เห็นใจผู้อื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก,ไม่มีความรู้สึก,โหดเหี้ยม,ไร้ความปรานี,ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจไม้ไส้ระกำ (v.) be unfeeling See also: be hard-hearted, be cruel, be callous, be merciless, be ruthless, be pitiless, be heartless Syn. ใจร้าย, ใจดำ Ops. ใจดี, เมตตา, กรุณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're so screwed... they're not like Vocal Adrenaline, who were unfeeling Borg robots.เราซวยสุดขีดแล้ว พวกเขาไม่เหมือนกับ Vocal Adrenaline ซึ่งเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไร้หัวใจ
You're so unfeeling.คุณมันเป็นคนไร้ความรู้สึก
Unfeeling, selfish girl!ยัยคนเห็นแก่ตัวไร้ความรู้สึก
So unfeeling... hurting those you love every chance you get--ใจดำจริงๆ ทำร้ายคนรักทุกโอกาสที่มี
They are uncaring, unfeeling, incapable of remorse.พวกมันไม่สนใจ ไร้ความรู้สึก ไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดี

unfeeling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, 冷酷无情 / 冷酷無情] cold-hearted; unfeeling; callous
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, 冷酷] grim; unfeeling; callous
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 惨无人道 / 慘無人道] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling

unfeeling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木石[ぼくせき, bokuseki] (n) (1) trees and stones; (2) unfeeling person
木石漢[ぼくせきかん, bokusekikan] (n) unfeeling or callous person
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate

unfeeling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาเย็น[adj.] (chāyen) EN: unfriendly ; cold ; cool ; unfeeling ; irresponsive FR:
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจไม้ไส้ระกำ[adj.] (jaimāisaira) EN: unfeeling ; hardhearted ; unsympathetic FR: sans cœur ; aimable comme une porte de prison
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
ไม่มีแก่ใจ[adj.] (mai mī kaē ) EN: hard ; ungenerous ; unfeeling FR:
ไม่มีความรู้สึก[adj.] (mai mī khwā) EN: impassible ; insensate ; unfeeling FR:
ไม่มีน้ำใจ[adj.] (mai mī namj) EN: ungenerous ; unfeeling ; unkind FR:
เย็นชา[adj.] (yenchā) EN: cold ; indifferent ; aloof ; unconcerned ; apathetic ; unfeeling ; unfriendly ; distant FR: distant ; froid
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:

unfeeling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefühllos {adj} | gefühlloser | am gefühllosestenunfeeling | more unfeeling | most unfeeling
Gefühllosigkeit {f}unfeelingness
gefühllos {adv}unfeelingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfeeling
Back to top